Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Колесникова О.А., Мисліцька Н.А., Семенюк Д.С. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ
Колесникова О., Мисліцька Н. та ін. [oxy_10@ukr.net]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Kolesnikova_Myslitska_Semeniuk_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

Формулювання проблеми. В сучасному інформаційному суспільстві створюються умови для модернізації форм проведення різних видів занять з фізики. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних мереж розширює дидактичні можливості організації і проведення навчальних фізичних досліджень. Одним із нових підходів у навчанні  є  підхід BYOD, який відноситься до технологій мобільного навчання.  Використання цього підходу під час організації навчального фізичного експерименту  сприяє включення учнів в активну дослідницьку діяльність, підвищенню інтересу до вивчення фізики, тим самим забезпечуючи формування предметної та ключових компетенцій учнів.
Матеріали і методи. Під час виконання фізичного експериментального завдання учні пересвідчуються  у зв’язку аналітичного та графічного методів опису рух та дослідно будують графіки залежності кінематичних величин від часу.
Результати. В процесі виконання лабораторних робіт з фізики на основі використання технології BYOD та мобільного додатку Lab4Physics підвищується інтерес до вивчення фізики завдяки інтеграції традиційних підходів та сучасних засобів, в результаті створюються умови для формування діяльнісного та оцінювального компонентів змісту освіти з фізики.
Висновки. Проаналізовано наукові праці українських вчених з питань використання мобільного навчання в освітньому процесі, взагалі, та нового методичного підходу Bring Your Own Device (BYOD), зокрема. Запропоновано використання даної технології на основі використання мобільного додатку Lab4Physics для реалізації діяльнісного компоненту змісту освіти в системі методичних підходів проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики. Описано використання експериментального завдання «Move» для формування фізичних знань та умінь учнів під час вивчення розділу «Механічний рух» у 7-му класі.
Ключові слова: мобільне навчання, технологія BYOD, мобільні додатки, програма Lab4physics, навчальний фізичний експеримент, експериментальне завдання.

USE OF BYOD TECHNOLOGIES FOR FORMATION EXPERIMENTAL KNOWLEDGE
AND LIFE OF PHYSICS MASTERS

O. Kolesnikova, N. Myslitska, D. Semeniuk
Vinnytsia State Mikhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University, Ukraine

Formulation of problem. The conditions are created for the modernization of the forms of conducting various types of classes in physics in the modern information society. Information and communication networks develop intensively and didactic opportunities for organizing and conducting physical education research are expanding. One of the new approaches to learning is the BYOD approach to mobile learning technology. The use of this approach during the organization of a learning physical experiment contributes to the inclusion of students in active research, increasing interest in the study of physics, thereby ensuring the formation of the subject and key competences of students.
Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical and educational-methodical literature, Internet sources on the research problem is used in the study; the synthesis and synthesis of the theoretical positions revealed in scientific and educational literature is used; a review of mobile applications has been carried out, their own pedagogical experience has been generalized, and practical experience in using mobile learning has been analyzed.
Results. The scientific works of Ukrainian scientists on the use of mobile learning in the educational process and the new methodical approach Bring Your Own Device have been analyzed. This approach is proposed on the basis of the use of the mobile application Lab4Physics for the implementation of the active component of the content of education in the system of methodological approaches to conducting a physical physical experiment. Using the experimental "Move" task is described for the formation of physical knowledge and abilities of students during the study of the section "Mechanical motion" in the 7th grade.
Conclusions. The authors have investigated that the introduction of such an approach as BYOD contributes to the formation of a knowledge, activity and evaluation component of the subject competence of students in physics. Methodical Approach Bring Your Own Device promotes increased interest in the study of physical science and the conduct of physical experiments, provides an opportunity to actively implement an activity approach while teaching physics.
Key words: mobile learning, BYOD approach, mobile applications, Lab4physics program, training physical experiment, experimental task.

Список використаних джерел

  1.  Андрієвська В.М., Білоусова Л.І.  Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск 4(14). С. 13-17.
  2.  Биков В.Ю. Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 17. С.9-37.
  3.  Бондаренко Т.С., Кожевніков В.К. Використання концепції BYOD для тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової системи Google. Інформаційні технології в освіті. 2016, №2 (27). С.41-53.
  4.  Мобільне навчання як нова технологія навчання. URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=3482. (Дата звернення 11.05 2019).
  5.  Рашевська Н.В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис…д-ра пед.наук: 13.00.10 /Київ, 2011. 21 с.
  6.  Сіпій В. В. Формування в учнів основної школи політехнічного складника предметної компетентності з фізики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України, Кропивницький, 2018.  330 с.
  7.  Скрипка Г.В. Використання підходу BYOD у вивченні предметів освітньої галузі «технології». URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/688-2/ (Дата звернення 28.05.2019).
  8. Слободянюк І.Ю., Мисліцька Н.А., Заболотний В.Ф. Використання хмарних технологій під час навчання фізики. Фізика та астрономія в рідній школі. 2018. №2. С. 33-39.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 755 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar