Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Мілюкова І.Р. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MathCAD ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ
Мілюкова І.Р. [I.Milyukova@econom.zp.ua]
Приватний вищій навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій", Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Miliukova_FMO.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ MathCAD
ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

У статті викладено досвід використання програмного математичного пакету MathCAD при оволодінні студентами коледжу та вищого навчального закладу навичками та вміннями розв'язування фізичних задач з теорії електричних та магнітних кіл.
Формулювання проблеми: поширена проблема, що виникає при вивченні фізики пов'язана з недостатнім рівнем знань математики у студентів. Під цим формулюванням розуміється як низький рівень елементарних навичок застосування математичних знань, так і повна відсутність умінь у певних галузях математики, особливо вищої. Наприклад, розв'язання системи п'яти-шести рівнянь методами матричної алгебри або системи диференціальних рівнянь викликає труднощі в переважної більшості студентів.  Постає питання застосування ефективного інструменту для подолання цих перепон. Прогнозується, що труднощі, що виникають при застосуванні математики під час вивчення фізики, можуть бути подолані за умови опанування студентами прикладних програм математичних розрахунків.
Матеріали і методи: протягом чотирьох років (2014-2018 р.р.) відстежено ефективність використання програми  MathCAD у форматі готових шаблонів документів під певний тип завдань. Порівняльний аналіз зроблено у групах студентів коледжу та ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій", що вивчали даний програмовий матеріал у курсі загальної фізики та у курсі профільної фахової підготовки. Кількість учасників дослідження складає 180. Порівнювалась успішність груп студентів в цілому та індивідуальна динаміка навчальних досягнень кожного студента.
Результати: дослідження показало легкість опанування студентами програми MathCAD при вивченні її під конкретні фізичні завдання. Підвищився рівень навчальних досягнень студентів та їхня вмотивованість до процесу навчання.
Висновки: ґрунтуючись на результатах дослідження, можна стверджувати, що використання математичного пакету MathCAD під час розв'язання задач є дієвим інструментом підвищення якості фахової освіти в цілому. Полегшення навчання за рахунок автоматизації розрахунків підвищує рівень оволодіння студентами фізичної сутності завдань, осмисленості їхньої діяльності.
Ключові слова: фізика, MathCAD, теорія електричних та магнітних кіл, шаблон робочого листа програми.

APPLICATION THE MATHEMATICAL PACKAGE OF MathCAD FOR SOLVING TASKS IN PHYSICS
Iryna Miliukova
Private Institute of Higher Educational "Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies", Ukraine

Abstract. The article presents the experience of using the math package MathCAD in mastering skills and abilities to solve tasks in physics in the theory of electrical and magnetic circuits by college students and higher educational institution students.
Formulating the problem: a widespread problem in the study of physics is associated with a insufficient level of students' knowledge of mathematics. This formulation is understood as a low level of elementary skills in the application of mathematical knowledge, and the complete lack of skills in certain branches of mathematics, especially higher mathematics. For example, solving a system of five to six equations using matrix algebra or differential equations is a problem for the overwhelming majority of students. The question arises of using an effective tool to overcome these barriers. It is predicted that the difficulties that arise when applying mathematics during the study of physics are overcome when students master the application programs of mathematical calculations.
Materials and methods: for five years (2014-2019), the effectiveness of using the MathCAD program in the format of ready-to-use document templates for performing tasks of a certain type has been tracked. The comparative analysis was made in groups of college students and  students of Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, who were studying program material in the course of general physics and in the course of specialized training. The number of participants in study is 180 people. The success of the student groups as a whole and the individual dynamics of the academic achievements of each student were compared.
Results: as a result of the study, it was shown that students easily master the program MathCAD when studying it for specific physical tasks. The level of academic achievement and motivation to the learning process was increased.
Conclusions: based on the results of the study, it can be argued that the use of the MathCAD math package in solving tasks is an effective tool for improving the quality of special education in general. Facilitating learning by automating calculations increases mastering the physical nature of the tasks and meaningfulness of students work.
Key words: physics, MathCAD, the theory of electric and magnetic circles, the template of the working sheet of the program.

Список використаних джерел

  1. Бладыко Ю. В. Мазуренко А. А. Новаш И. В. Применение MathCAD в решении задач электротехники : учебно-методическое пособие. Минск : БНТУ, 2013. 133 с.
  2. Єфименко С. М. Засоби MathCAD у навчальному фізичному експерименті. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). С. 195-199.
  3. Квітка Т.В. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні диференціальних рівнянь здобувачами вищої освіти електричних напрямів підготовки. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С. 51-57.
  4. Коваленко В.М., Свито И.Л. Применение MathCAD в электротехнических расчетах : методическое пособие. Минск : БГУИР, 208.  52 с.
  5. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в MathCAD 15 : Учебный курс. СПб : Питер, 2011. 400 с.
  6. Одновол Д.Г. Практика використання прикладних математичних пакетів програм під час лабораторних робіт з фізики. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. педагогічна. 2009. Вип. 15. С. 155-157.
  7. Циганкова Г.А. Застосування програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2016. № 4(2). С. 27-29
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 942 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar