Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Савчук В.С., Романець О.А. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ В ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ: ДО СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
Савчук В.С., Романець О.А. [varfolomey44@gmail.com]
Дніпровський національний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Savchuk-Romanets_FMO.pdf

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ В ПІДРУЧНИКАХ
ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ:
ДО СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Досліджено процес проникнення спеціальної теорії відносності (СТВ) у підручники, що використовувалися у закладах вищої освіти України від моменту виникнення теорії до середини ХХ ст. Вивчені оригінальні праці вчених, що працювали в Україні, відповідні підручники та методичні підходи в роботах. Проаналізований підхід Л. Кордиша до виведень перетворень Лоренца, що й донині використовується у сучасних підручниках з фізики.
Матеріали і методи. Метод дослідження: системний аналіз методичних підходів до викладення понять теорії відносності. Аналізу підлягали підручники, поширені в Україні у досліджуваний період.
Формулювання проблеми. Становленню методики викладення СТВ та загальної теорії відносності (ЗТВ) у підручниках присвячено незначну кількість наукових праць; методи, що використовуються для пояснення класичних питань теорії відносності «відкривалися» без урахування досвіду їх становлення і розвитку; низка праць є невідомою.
Результати. Доведено, що О.П. Грузинцев першим в Україні у 1911 р. увів теоретичні основи СТВ у підручники. Показано, що до 1930-х рр у підручниках, питання СТВ або відсутні, або висвітлювалися обмежено. Наприкінці 1930-х рр. формується новий погляд на викладення теоретичної фізики з урахуванням новітніх досягнень. Ці принципи були втілені Л.Д. Ландау та його співробітниками у серії підручників.
Висновки. Саме в представленні теорії відносності у підручниках того часу і були закладені методичні відмінності її викладання. Методика викладання теорії відносності формувалась у підручниках. Їх автори доносили до студентства СТВ та ЗТВ, спираючись на досвід їх осмислення залежно від своїх поглядів на їх важливість. Чіткі методичні підходи ще не були вироблені і знаходилися у пошуковому стані. Але, напрацювання Л. Й. Кордиша та інших стали підґрунтям розвитку методики викладання СТВ та ЗТВ застосовуються й у сучасних підручниках.
Ключові слова: СТВ, Україна, підручники з фізики, перетворення Лоренца, методика викладання.

THE THEORY OF RELATIVITY QUESTIONS IN TEXTBOOKS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE:  TO THE FORMATION OF TEACHING METHODOLOGY
V.S. Savchuk
Oles Honchar Dnipro national university, Ukraine
О.А. Romanets
Dnipro academy of continuing education, Ukraine

Abstract. The process of special theory of relativity (STR) penetration into the textbooks used in higher education institutions of Ukraine since the theory origin to the middle of the XX century is investigated. The original works of scientists who worked in Ukraine, relevant textbooks and works methodological approaches are studied. L. Kordysh's approach to derivations of the Lorentz’ transformations is analyzed, which it is still used in modern physics textbooks.
Materials and methods. The research method: is system analysis of methodological approaches to teaching the theory of relativity concepts. Textbooks distributed in Ukraine during the study period were subject to analysis.
Problem formulation. A small number of scientific papers are devoted to the formation of  STR and general theory of relativity (GTR) teaching methodology in textbooks; the methods used to explain the classical theory of relativity questions were "discovered" without taking into account the experience of their formation and development; several scientific papers are unknown.
Results. It is proved that O.P. Gruzintsev was the first to introduce the theoretical foundations of STR in textbooks in 1911 in Ukraine. It has been shown that until the 1930s, questions of STR were absent in textbooks. At the end of the 1930s, a new view of the theoretical physics teaching was formed. These principles were embodied by L.D. Landau and others in a series of textbooks.
Conclusions. The methodical features of STR teaching were laid in the textbooks of that time presentation. Their authors teach students about STR and GTR, based on their experience understanding these theories. Clear methodical approaches were not found at that time yet. However, L.Y. Kordysh and others’ developments became the basic methodology of STR and GTR teaching which are used in modern textbooks.
Keywords: STR, Ukraine, Lorentz transformations, physics textbooks, teaching methods.

Список використаних джерел

 1. Варбург Э. Курс опытной физики: перевод с немецкого. Для слушателей высших учебных заведений Ч. 1. Государственное издательство Украины, 1923. 272 c.
 2. Варбург Э. Курс опытной физики: Для слушателей высших учебных заведений. Ч. 2. Свет, электричество и магнетизм./ переводпод ред. Д. Хмырова. Государственное издательство Украины, 1923. 339 c.
 3. Варбург Э. Курс опытной физики: перевод с немецкого. Для слушателей высших учебных заведений / перевод с немецкого. Д.Д. Хмырова. Москва; Ленинград: ОНТИ НКТП СССР, 1934. 764 c.
 4. Вестфаль В. Фізика. Підручник для студентів університету та вищих технічних шкіл. Харків, 1935. 35 с.
 5. Грузинцев А.П. Математическая оптика. Курс лекций. Харьков, Типо-литогр. М. Зильберберг и сыновья, 1911. 378 с.
 6. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. пособие для втузов. М.: Высшая школа, 1999. 718 с.
 7. Желеховський А.В. Курс фізики. Харків; Київ, 1935. 537 с.
 8. Уиттекер Э. История теории эфира и электричества: Современные теории (1900–1926). Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. 464 с.
 9. Компанеец А.С. Теоретическая физика. 1-е издание. М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1955. 532 с.
 10. Компанеец А.С. Теоретическая физика. 2-е издание. М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1957. 564 с.
 11. Кордыш Л.И. Элементарный вывод основных формул теории относительности. Известия Киевского политехнического института. 1911. Кн. 1. С. 43-51.
 12. Курс физики: Электричество. Оптика. Физика атомного ядра: учебное пособие для втузов и физ.-мат. фак. ун-тов /под ред. Папалекси Н.Д. [Б. м.]: ОГИЗ; Технико-теоретическая литература. Т. 2, 1948. 695 с.
 13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М Теория поля. М.;Л.: ГТТЛ. 1941. 284 с.
 14. Мандельштам Л. И. Лекции по физическим основам теории относительности. 1933 – 1934. Полное собрание трудов. Т. 5./ под ред. М.А. Леонтовича. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 90 с.
 15. О философских ошибках в трудах академика Л.И. Мандельштама (Решение Учёного совета Физического института имени П. Н. Лебедева АН СССР, 9 февраля 1953 г.). Успехи физических наук. 1953. Т.51. №1. С. 131.
 16. Помазанов Н.Ю. Курс фізики для хімічних факультетів та вузів. Ч. 2. Електрика і хвилі. Харків; Київ: ОНТИ НКТП, 1935. 398 с.
 17. Помазанов Н.Ю. Курс фізики для хімічних факультетів та вузів. Ч. 1. Механіка і молекулярна фізика. Харків; Київ: ОНТИ НКТП, 1935. 245 с.
 18. Путилов К.А. Курс физики. Учебник для высших педагогических учебных заведений. М.: Учпедгиз, 1934. 746 с.
 19. Путилов К.А., Фабрикант В.А. Курс физики. Т. 3. Оптика. Атомная физика. Ядерная физика. М.: Госиздат. физ.-мат. литературы, 1963. 639 с.
 20. Путілов К.А. Курс фізики: Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів / пер. з 2 рос. вид.Харків: Радянська школа, 1936. 710 с.
 21. Рожанський Д.А. Курс фізики. Ч. 2. Коливання та хвилі. Звук. Світло / за ред. А.Ф. Йоффе. Харків; Київ, 1932. 248 с.
 22. Рытов С.М. В лаборатории колебаний Академик М.А. Леонтович: Ученый. Учитель. Гражданин. М.: Наука, 2003. С. 69-90.
 23. 23.Хвольсон О.Д. Курс физики. Т.5. Издание пятое. Берлин: Госиздат, 1923. 983 с.
 24. Холл К. «Надо меньше думать об основах»: курс теоретической физики Ландау и Лифшица в культурно-историческом контексте. Исследования по истории физики и механики. М.: Наука, 2004. С. 156-205.
 25. Шашуков Е.А. Лектор и педагог от бога. Атомная стратегия, 2006. № 20. С. 35-38.
 26. Щербак О.А. Перетворення Лоренца: еволюція підходів до їх виведення та інтерпретація у період становлення теорії відносності. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Харків: НТУ «ХПІ», 2008. № 53. С. 137-143.
 27. Эйхенвальд А.А. Электричество. Ч. I. 3-е издание. К.: Исполбюро КПИ, 1926. 236 с.
 28. Эйхенвальд А.А. Электричество. Издание пятое. Москва; Ленинград: Госиздат, 1928. 764 с.
 29. Эйхенвальд А.А. Электричество. Издание шестое. Москва; Ленингад: Госиздат, 1931. 752 с.
 30. Frank P.,Rothe Н. Über die Transformation der Raumzeitkoordinaten von ruhenden auf bewegte Systeme. Ann. der Physik, 1911. Ser. 4. Vol. 34. № 5. P. 825–855.
 31. Ignatowsky W. Einige allgemeine Bemerkungen zum Relativitätsprinzip.Verb. Deutsche Phys., 1910. Ges. 12. P.788–796.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 01.06.2020 | Переглядів: 502 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar