Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Семерня О.М. ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА РІЗНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНЯХ ОБІЗНАНОСТІ З МНФ
Семерня О.М.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Semernia_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
НА РІЗНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНЯХ ОБІЗНАНОСТІ
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Анотація. Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики. Стаття присвячена аналізу контрольних заходів з дисципліни «Методика навчання фізики», які включають оперативний, поточний, тематичний і підсумковий контроль. Ми показали, що поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних занять з дисципліни «Методика навчання фізики» i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Ми констатували, що в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка форму проведення поточного контролю з дисципліни «Методика навчання фізики» під час навчальних занять i систему оцінювання рівня знань визначає кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Ми наголосили, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах. Ми констатували, що підсумковий контроль з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, включає семестровий контроль та державну атестацію студента, випускника кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Нами констатовано також, що Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка використовує письмову форму підсумкового контролю після закінчення логiчно завершеної частини лекційних, лабораторних, практичних занять та самостійної і індивідуальної, модульних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики» i їх результати враховує при виставленні підсумкової оцінки. Таким чином, у статті, ми аргументуємо, що: формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики на різних освітніх (кваліфікаційних) рівнях обізнаності з дисципліни «Методика навчання фізики» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, має свої особливості, у ракурсі діяльності наукової школи «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» при кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. Причино-наслідковим зв’язком визначаємо дієвість як методичну компетентність вчителя фізики, і на прикладах нових форм контролю, у статті, реалізуємо ціль показати як управляти її формуванням і розвитком у процесі вивчення методики навчання фізики, як академічної дисципліни. Ми описали через дієвість перший рівень вищої освіти для майбутнього вчителя фізики, який реалізує формування різних ступенів методичних знань, педагогічних умінь, особистісних цінностей, особистісних якостей виявлення у дії, і показали, як визначається і оцінюється методична компетентність майбутнього фахівця.
Ключові слова: методика навчання фізики, нові форми контролю, дієвість, методичні компетентності, вчитель фізики.

Аннотация. Семерня О.Н. Формирование методических компетенций будущих учителей на различных квалификационных уровнях осведомленности по методике обучения физике. Статья посвящена анализу контрольных мероприятий по дисциплине «Методика преподавания физики», включающие оперативный, текущий, тематический и итоговый контроль. Мы показали, что текущий контроль осуществляется во время проведения практических, лабораторных занятий по дисциплине «Методика преподавания физике», и целенаправленная на проверку уровня подготовленности студента к выполнению конкретной работы. Мы констатировали, что в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко форму проведения текущего контроля по дисциплине «Методика преподавания физике» производят во время учебных занятий и систему оценивания уровня знаний определяет кафедра методики преподавания физики и дисциплин технологической образовательной отрасли. Мы отметили, что итоговый контроль по дисциплине «Методика обучения физике» проводится с целью оценки результатов обучения на определенном образовательном (квалификационном) уровне или на отдельных его завершающих этапах. Нами констатировано также, что Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко исполняет в письменной форме итоговый контроль после окончания логично завершенной части лекционных, лабораторных, практических занятий и самостоятельной/индивидуальной, модульных работ по дисциплине «Методика преподавания физике». Их результаты учитываются при выставлении итоговой оценки. Таким образом, в статье, мы аргументируем, что: формирование методических компетенций будущих учителей физики на различных образовательных (квалификационных) уровнях осведомленности по дисциплине «Методика преподавания физики» в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко, имеет свои особенности, в ракурсе деятельности научной школы «Теоретические технологические аспекты объективизации контроля учебной деятельности» при кафедре методики преподавания физики и дисциплин технологической образовательной отрасли. Причинно-следственной связью определяем действенность как методическую компетентность учителя физики, и на примерах новых форм контроля, в статье, реализуем цель продемонстрировать как управлять ее формированием и развитием в процессе изучения методики преподавания физике, как академической дисциплины. Мы описали через действенность первый уровень высшего образования для учителя физики, который реализует формирование различных степеней методических знаний, педагогических умений, личностных ценностей, личностных качеств выявления в действии, и показали, как определяется и оценивается методическая компетентность учителя.
Ключевые слова: методика преподавания физике, новые формы контроля, действенность, методические компетентности, учитель физики.

Abstract. Semernia O.M. The Formation of Methodical Competence of Future Teachers at Various Levels of Qualification According to the Method of Teaching Physics KnowledgeIn the article have described effectiveness of Methodical Competence as a Teacher of Physics. We have described over the effectiveness of the First Level of Higher Education for Teachers of Physics, which implements the formation of different degrees of Methodological Knowledge, Pedagogical Skills, Personal Values, Personal Qualities Detection in action, and have showed how determined and assessed Methodological Competence of Teachers. We have determined the effectiveness of both the Methodical Competence of the Teacher of Physics. In the examples of new forms of control, we have realized the goal to demonstrate how to control the formation and development of Methodological Expertise in the process of studying methods of teaching physics. We have demonstrated that the efficacy of these is of substantial components of the word, the concept, a phenomenon, a process technology. We have argued that the formation of Methodical Competence of Future Physics Teachers at different Educational Levels of awareness on the subject "Methods of teaching physics" has its own characteristics. This done from the perspective of scientific school activities "Theoretical aspects of the process of objectification control of educational activity" at the Department of Physics and Methods of Teaching of disciplines of the educational technology industry. This is the main idea of the article.
Key words: Methods Of Teaching Physics, New Forms of Control, Effectiveness, Methodological Competence, A Physics Teacher.

Список використаних джерел

  1. Атаманчук П. С. Практичні заняття з методики навчання фізики (основна школа) : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. − 236 с.
  2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.
  3. Закон «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dneprtest.dp.ua.
  4. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія / О. М. Семерня. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 376 с. 
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 05.04.2016 | Переглядів: 1375 | Рейтинг: 5.0/2
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar