Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Лущин С.П. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІЛІНГВІСТИЧНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Лущин С.П.
Запорізький національний технічний університет, Украіна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v2-8/2016_2-8-Lushchin_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІЛІНГВІСТИЧНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Анотація. Лущин С.П. Особливості застосування білінгвістичного методу навчання при викладанні курсу загальної фізики в технічному університетіРозглядаються особливості застосування білінгвістичного методу навчання. Обґрунтовується перспективність і практична цінність такого методу для підготовки висококваліфікованих фахівців. Автором розроблена і упроваджена методика викладання курсу загальної фізики в технічному університеті із застосуванням білінгвістичного методу навчання. Застосовується двомовна практика викладання українською і англійською мовами із синхронним перекладом. Матеріали лекцій і лабораторного практикуму подаються англійською і українською мовами із синхронним перекладом на суміжних сторінках. Застосування синхронного перекладу дозволяє нівелювати різний початковий рівень мовної підготовки як українських, так і іноземних студентів, що дозволяє підвищити рівень сприйняття навчального матеріалу. Розроблений англо-український словник фізичних термінів збагачує знання зі спеціальної науково-технічної термінології. Викладання курсу загальної фізики англійською і українською  мовами дає можливість навчити студентів читання і перекладу спеціальної наукової літератури, написанню наукових доповідей і статей та дає навички усної мови для професійного діалогу. Практичний досвід застосування білінгвістичного методу навчання дозволяє вважати його доцільним для підвищення якості підготовки фахівців технічного і гуманітарного профілю згідно з вимогами сучасного часу. Застосування цього методу дозволяє більш повно інтегруватись майбутнім фахівцям в єдиний освітній і науковий європейський простір.
Ключові слова: білінгвістичний метод навчання, методика викладання, курс загальної фізики.

Аннотация. Лущин С.П. Особенности применения билингвистического метода обучения при преподавании курса общей физики в техническом университете. Рассматриваются особенности применения билингвистического метода обучения. Обосновывается перспективность и практическая ценность данного метода для подготовки высококвалифицированных специалистов. Автором разработана и внедрена методика преподавания курса общей физики в техническом университете с применением билингвистического метода обучения. Применяется двуязычная практика преподавания на украинском и английском языках с синхронным переводом. Материалы лекций и лабораторного практикума подаются на английском и украинском языках с синхронным переводом на смежных страницах. Применение синхронного перевода позволяет нивелировать различный начальный уровень языковой подготовки как украинских, так и иностранных студентов, что позволяет повысить уровень восприятия учебного материала. Разработанный англо-украинский словарь физических терминов обогащает знания специальной научно-технической терминологии. Преподавание курса общей физики на английском и украинском языках дает возможность научить студентов чтению и переводу специальной научной литературы, написанию научных докладов и статей и дает навыки устной речи для профессионального диалога. Практический опыт применения билингвистического метода обучения позволяет считать его  целесообразным для повышения качества подготовки специалистов технического и гуманитарного профиля согласно требованиям современного времени. Использование этого метода дает возможность будущим специалистам более полно интегрироваться в единое образовательное и научное европейское пространство.
Ключевые слова: билингвистический метод обучения, методика преподавания, курс общей физики.

Abstract. Lushchin S.P. Features of the Application of Bilingual Teaching Method for Teaching General Physics Course at the Technical University. Considered are peculiarities of applying of the bilingual method of teaching. Substantiated are the prospect and practical value of this method for the training of highly qualified specialists. A method of teaching of general physics course at the technical university with the use of the bilingual method has been developed by author. Bilingual teaching practice in Ukraine and English with simultaneous translation is applied. Texts for lectures and laboratory practical works are presented in English and Ukrainian with translation of both ones in facing pages. The use of Ukrainian and English interpretation allows leveling different initial levels of both Ukrainian and foreign students to understand proper meaning and percepts a teaching assignment. Developed English-Ukrainian dictionary of physical terms helps to enrich the knowledge of special scientific and technical terminology. Teaching of General physics course in English and Ukrainian languages gives you the opportunity to teach students reading and translation of special scientific literature, writing scientific reports and articles and gives oral communication skills for professional dialogue. Practical experience with the use of bilingual method of teaching makes it feasible to improve the quality of training of technical and humanitarian profile specialists in accordance with the requirements of the modern time. The use of this method enables future specialists to more fully integrate into the unified European educational and scientific space.
Keywords: bilingual teaching method, method of teaching, course of general physics.

Список використаних джерел

 1. Указ Президента України №641/2015 від 16.11.2015 р. «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: www.president.gov.ua/documents/6412015-19560.
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 3. Буцан Г.П. Щодо підвищення якості та збільшення обсягу освітніх послуг для іноземних студентів  / Г.П.Буцан, А.М. Самойленко // Вісник НАН України. – 2014. – № 4. – С. 40-46.
 4. Грехов А.М. Фізика: Навчальний посібник (англійською мовою). – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 356 с.
 5. Гусак А. Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі / А. Гусак, А. Ковальчук // Рідна школа. – 2011. – №10 (жовтень). – С. 48-51.
 6. Ковальчук О.А. Із досвіду викладання білінгвальних дисциплін майбутнім магістрам у провінційному ВНЗ / О.А. Ковальчук // Вісник ХНУ. – 2010. – №16. – С. 108-114.
 7. Малихіна О.Є. Білінгвізм як фактор успішної інтеграції України в європейський освітній простір / О.Є.Малихіна // Актуальні питання освіти і науки: зб. наукових статей, матер. III міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2015 р. Національна академія Національної гвардії України. – Харків: ХОГОКЗ, 2015. – С. 119-121.
 8. Михалкин В.С. Билингвистический модуль / В.С. Михалкин // Высшее образование в России. – 2009. – №12. – С. 149-152.
 9. Course of Physics. Part 1. Курс фізики. Частина 1 / S.P. Lushchin. – Zaporizhzhia: ZNTU, 2011. – 282 p.
 10. Course of Physics. Part 2. Курс фізики. Частина 2 / S.P. Lushchin. – Zaporizhzhia: ZNTU, 2013. – 398 p.
 11. Teaching course for laboratory works on physics / S.P. Lushchin. – Zaporizhzhia: ZNTU, 2004. – 96 p. 
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 07.06.2016 | Переглядів: 1148 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar