Головна » Статті » АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Семерня О.М. МЕТОДОЛОГІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУВАННЯ ПІЗНАННЯ
Семерня О.М.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Semernia_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУВАННЯ ПІЗНАННЯ

Анотація. Семерня О.М. Методологія результативного навчання майбутніх учителів фізики в аспекті аналізування пізнання. У статті ставиться завдання висвітлити проблему підготовки майбутнього вчителя фізики в контексті сьогодення. Стаття присвячена ілюстрації компетентністного підходу і описанню метода аналізування в пізнанні майбутнього вчителя фізики. У результаті аналізу, автор уперше доводить, що існують якісні ознаки професійної підготовки майбутнього вчителя фізики. Проведено аналіз наукової проблеми теперішнього стану національної освіти, як такої, що потребує дієвого (а не формального) застосування професійних знань на практиці, у будь-якій сфері діяльності особистості, особливо в Україні. Стаття присвячена дослідженню формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики через аналізування в пізнанні. Особлива увага приділяється термінам дієвість, методична компетентність, навчально-методичні завдання та сценарії професійних ігор із логічним навантаженням. Основний зміст дослідження полягає в активному залученні студентів до професійної діяльності та виявленні в дії педагогічних знань у процесі вивчення методики навчання фізики. Оригінальний авторський погляд буде цікавий фахівцям в області теорії та методики навчання (фізика), педагогіки, психології, професійній освіті.
Ключові слова: методика навчання фізики, дієвість, методичні компетентності, вчитель фізики, формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики, аналізування.

Аннотация. Семерня О.Н. Методология результативного обучения будущих учителей физики в аспекте анализа познания. В статье ставится задача описать проблему подготовки учителя физики в контексте современности. Статья посвящена иллюстрации компетентнестного подхода и метода анализа в познании будущего учителя физики. В результате анализа, автор впервые доказывает, что существуют качественные характеристики профессиональной подготовки будущего учителя физики. Проведен анализ научной проблемы нынешнего состояния украинского образования, как такового, что требует действенного (а не формального) применения профессиональных знаний на практике, в любой сфере деятельности личности. Статья посвящена исследованию формирования методической компетентности будущего учителя физики. Особое внимание уделяется терминам: действенность, методическая компетентность, учебно-методические задачи и сценарии профессиональных игр с логической нагрузкой. Основной смысл исследования заключается в активном привлечении студентов к профессиональной деятельности и выявлении в действии педагогических знаний в процессе изучения методики преподавания физики. Оригинальный авторский взгляд будет интересен специалистам в области теории и методики обучения (физика), педагогики, психологии, профессиональном образовании.
Ключевые слова: методика преподавания физике, действенность, методические компетентности, учитель физики, формирование методической компетентности будущего учителя физики, анализированное.

Abstract. Semernia O.M. The Methodology of Effective Training of Future Teachers of Physics in terms of Analyzing Knowledge. This article seeks to highlight the problem of training's Future Teacher of Physics in the context for today. The article is devoted illustrations Competency of the Technological Approach and description of the Method in Analyzing Future Teach Physics as Knowledge-Calf. An analysis of first author argues that there are Qualitative Characteristics’ of training Future Teachers of Physics. The analysis of the scientific problems of the current state of national education, as such, requires effective (not formal) application of professional knowledge in practice in any field of activity of the individual, especially in Ukraine. The article investigates the formation of Methodical Competence of Future Teachers of Physics through Efficiency. Special attention giving terms of Efficiency, Competency Methodical, Efficient and Qualitative Parameters of activity of training Future Teachers of Physics teaching Methods of Physics. The main content of the study is the active involvement of students to the profession and detection in action pedagogical knowledge in the study of Methods of Teaching Physics. The original author's opinion will be of interest to experts in the theory and methods of teaching (physics), education, psychology, professional education.
Keywords: Methods of Teaching Physics, Effectiveness, Methodological Competence, Physics Teacher, Formation of Methodical Competence of Future Teachers of Physics, Qualitative Parameters, analyzing.

Список використаних джерел

 1. Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П. Поведа. –  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 384 с.
 2. Інтернет-бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org.
 3. Лекції по логіці [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/ logika_lekcia_4.doc 
 4. Лекції по філософії [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://second.udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/philosof_problem_demo
 5. Мультиверсум. Філософський альманах [Електронний ресурс]. – К.: Центр духовної культури, 2005. – № 47. – Режим доступа: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_47/Ducyak.htm 
 6. Педагогіка [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/ 2_98712.doc.htm
 7. Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 Про затвердження Національної рамки кваліфікацій  [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacii-doc81930.html
 8. Роджерс Эрик. Физика для любознательных / Э. Роджерс. Том 3. – Москва:  Издательство «Мир», 1971. – 664 с.
 9. Семерня О. М. Компетентнісний підхід : методична компетентність майбутнього вчителя фізики [Електронний ресурс] / О.М. Семерня // Фізико - математична освіта. Науковий журнал. – 2015. – Вип. 3 (6). – 93 с. – Режим доступа: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2015-v3-6/2015_3-6-Semernia_Scientific_journal_FMO.pdf
 10. Семерня О.М. Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики / О. М. Семерня // Физико-математическое образование. 2016. №1 (7). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-metodichnih-kompetentnostey-maybutnih-uchiteliv-na-riznih-kvalifikatsiynih-rivnyah-obiznanosti-z-metodiki-navchannya
 11. Усік О. Ю. Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз. – Рукопис. / О.Ю. Усік. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. - Харківський університет Повітряних Сил, Харків, 2005.
 12. Атаманчук П. С., Семерня О. М. Практичні заняття з методики навчання фізики (основна школа). – 2014.
Розділ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1104 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar