Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Заболотний В.Ф., Саркісян О.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Заболотний В.Ф., Саркісян О.А.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Zabolotny_Sargsyan-Scientific_journal_FM.pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ – АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Анотація. Заболотний В.Ф., Саркісян О.А. Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення. У статті розглянуто сучасний стан шкільної освіти в напрямку реалізації профільного навчання. Розкрито сутність поняття «профільне навчання», визначено значущість та пріоритети цього явища у системі сьогоднішньої освіти. Виокремлено основні завдання запровадження профільного навчання в школі та відзначено окремі заходи, які сприяють його впровадженню. Визначено вимоги вчителя,який працює у профільнихкласах. Зосереджена увага на питаннях допрофільної підготовки учнів в основній школі. Зокрема з’ясовано, що ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і запитів учнів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп). Встановлено, що чималого значення набуває реалізація прикладної спрямованості шкільних предметів, різнорівневе вивчення різноманітних курсів, організація самостійної роботи учнів відповідно до їхніх індивідуальнихнахилів. Зазначено основні проблеми впровадження профільного навчання у старшій школі та можливі шляхи їх усунення.
Ключові слова: профільне навчання, профіль, профільна школа, допрофільна підготовка.

Аннотация. Заболотный В.Ф., Саркисян О.А. Введение профильного обучения в старшей школе – актуальные вопросы сегодняшнего дня. В статье рассмотрено современное состояние школьного образования в направлении реализации профильного обучения. Раскрыта сущность понятия «профильное обучение», определена значимость и приоритеты этого явления в системе сегодняшнего образования. Выделены основные задания внедрения профильного обучения в школе и отмечено отдельные действия, которые способствуют его введению. Определены требования к учителю, который работает в профильных классах. Сосредоточено внимание на вопросах предпрофильной подготовки учащихся в основной школе. В частности установлено, что эффективность допрофильного обучения требует налаживания действенной диагностике уровня учебных достижений учеников основной школы, профконсультационной психодиагностики с целью определения профессиональных интересов и запросов учащихся для создания однородных за подготовленностью и интересами микроколлективов (классов, групп). Установлено, что немалое значение приобретает реализация прикладной направленности школьных предметов, разноуровневое изучение различных курсов, организация самостоятельной работы учащихся в соответствии с их индивидуальными склонностями. Указаны основные проблемы внедрения профильного обучения в старшей школе и возможные пути их устранения.
Ключевые слова: профильное обучение, профиль, профильная школа, допрофильная подготовка.

Abstract. Zabolotny V., Sargsyan O. Introduction of profile studies at senior school is pressing question of present timeThe article examined the current state of school education in the direction of realization of profile training. The essence of the concepts "Learning profylnoe" is disclosed, defined the importance and priorities of this phenomenon in today's system of education. The basic task of introduction of profile education at school and noted individual actions that contribute to its introduction. The requirements for the teachers who work in specialized classes is determined. It focuses on the issue of pre training of pupils in basic school. In particular found that the effectiveness of pre-profile training required to establish an effective diagnostic level of educational achievements of primary school pupils, prof consulting psychodiagnostics to determine the students' professional interests and requests for the creation of similar interests and readiness for micro groups (classes, groups). It is established that considerable importance is the realization of an applied orientation of school subjects, multilevel study of the different courses, the organization of independent work of pupils in accordance with their individual inclinations. The main problems of introduction of profile training in high school and possible ways to address them are shown.
Key words: profile training, profile, profile school, pre-profile training.

Список використаних джерел

  1. Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена рішенням колегії МОН України №10/2-2 від 25.09.2003 року (нова редакція, затверджена наказом міністра освіти і науки України, наказ № 854т від 11.09.2009 р.).
  2. Богославець Г. І. Профільне навчання старшокласників – складові вибору / Г. І. Богославець. – Черкаси, 2013. – 65с.
  3. Лопухівська А. В. Допрофільна підготовка учнів основної школи / А.В. Лопухівська // Сільська школа України. – 2006. – №7 – С. 22-25.
  4. Кизенко В. І. Формування і реалізація профілів навчання в старшій школі : [тези доп. зав. лаб. дидактики Ін-ту педагогіки АПН України В. Кизенка на звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки] / Василь Кизенко // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№ 5). – С. 3.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1092 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar