Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кисельова О.Б. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ «СТРІЧОК ЧАСУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Кисельова О.Б.
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Kyselyova_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ «СТРІЧОК ЧАСУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Анотація. Кисельова О.Б. Формування в майбутніх педагогів навичок використання «стрічок часу» в освітньому процесі. Одним із провідних завдань вищої педагогічної освіти є підготовка майбутніх учителів, здатних до володіння інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями, створення або видозміни існуючих методів та прийомів роботи з ними. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. У статті розкрито сутність та характеристичні ознаки такого дидактичного засобу як «стрічка часу», що сприяє формуванню як в учнів, так і в студентів пошукових, дослідницьких, рефлексивних умінь, навичок співробітництва, стимулює пізнавальний інтерес. Представлено Інтернет-сервіси для створення стрічок часу, основні принципи роботи з ними, методичні прийоми їх використання як одного з перспективних засобів навчання та організації групової роботи учнів. Виокремлено основні положення підходу, реалізованого в навчанні майбутніх педагогів, щодо створення та подальшого використання стрічок часу в освітньому процесі. Висвітлено досвід формування у майбутніх учителів відповідних навичок. Наведено практичні завдання та зразки результатів виконаної спільної роботи студентів щодо створення стрічок часу. Звертається увага на проблеми, що стримують майбутніх педагогів застосовувати «стрічки часу» у освітньому процесі.
Ключові слова: соціальні мережеві сервіси, стрічка часу, професійна підготовка майбутніх педагогів.

Аннотация. Киселева О.Б. Формирование у будущих педагогов навыков использования «лент времени» в образовательном процессе. Одной из ведущих задач высшего педагогического образования является подготовка будущих учителей, способных к владению инновационными информационно-коммуникационными технологиями, созданию или видоизменению существующих методов и приемов работы с ними. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях динамичного развития информационного общества. В статье раскрыты сущность и характеристические признаки такого дидактического средства как «лента времени», способствующая формированию у учащихся поисковых, исследовательских, рефлексивных умений, навыков сотрудничества, стимулирующая познавательный интерес. Представлены Интернет-сервисы для создания лент времени, основные принципы работы с ними, методические приемы их использования в качестве одного из перспективных средств обучения и организации групповой работы учащихся. Выделены основные положения подхода, реализованного в обучении будущих педагогов, по созданию и дальнейшему использованию лент времени в образовательном процессе. Освещен опыт формирования у будущих учителей соответствующих навыков. Представлены практические задания и образцы результатов выполненной совместной работы студентов по созданию лент времени. Обращается внимание на проблемы, которые сдерживают будущих педагогов применять «ленты времени» в образовательном процессе.
Ключевые слова: социальные сетевые сервисы, лента времени, профессиональная подготовка будущих педагогов.

Abstract. Kyselyova O.B. Formation at future teachers skills to use "tapes of time" in the educational processOne of the main objectives of higher pedagogical education is the training of future teachers capable to owning to innovative information and communication technologies, to creation or modification of existing methods and receptions working with them. Special urgency this problem acquires in the dynamic of Development of Information society. The article reveals the essence and characteristic features of such a didactic tool as "tape of time", that promotes forming in students abilities of search, research, reflexion and skills of cooperation, stimulates cognitive interest. Internet services are presented to create tapes of time, the basic principles of working with them, teaching methods of their use as one of the most promising means of teaching and the organization of group work of students. Identified the main position of the approach implemented in the training of future teachers, for the creation and further use of the time tapes in the educational process. The experience of formation at the future teachers of appropriate skills is lighted up. Presented practical exercises and examples of the results of teamwork students to create tapes of time. Attention is paid to the problems that restrain teachers to apply tapes of time in the learning process.
Key words: social networking services, tapes of time, professional training future teachers.

Список використаних джерел

  1. Кисельова О.Б. Використання сервісу «стрічка часу» у освітньому процесі [Електронний ресурс] / О.Б. Кисельова, Д.О. Євлахов, Л.В. Щербак // Матер. Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції [„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку”], (Черкаси, 14-20 березня 2016 р.). – Черкаси, 2016. – Режим доступу: http://conference.ikto.net/public/accepted/. – С.127-129.
  2. Зубарева М.А. Роль визуального мышления в образовательном процессе на современном этапе / М.А. Зубарева // Проблемы безопасности российского общества : Научно-практический журнал. – Смоленск, ООО «ТМ Диджитал», 2013. – №2/3. – С. 131-142.
  3. Осадчий В. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі розвитку візуального мислення майбутніх учителів / В. Осадчий, К.Осадча // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць. Серія: Педагогіка.  – №1(12). – 2014. . – С.128-133.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1029 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar