Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кравчина Т.В. ТАНДЕМ-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Кравчина Т.В.
Хмельницький національний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Kravchyna_Scientific_journal_FMO.pdf

ТАНДЕМ-МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ІНТЕНСИВНОГО
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Анотація. Кравчина Т.В. Тандем-метод як один із способів інтенсивного вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетенції. Основна особливість тандему – соціально-індивідуальний аспект вивчення іноземної мови. Класні уроки пропонують широкий спектр можливостей для взаємодії і діалогу, але приділяють мало уваги індивідуальним стилям навчання і автономності студентів. На відміну від традиційних контекстів вивчення іноземних мов, тандем дозволяє максимум соціалізації і максимум індивідуалізації. З одного боку, навчальний план в тандемі створюється, виходячи з потреб і зацікавленості партнерів, таким чином, особистісно-орієнтований і відкритий до індивідуалізації. З іншого, тандем сприяє взаємодії і співпраці, роблячи соціальний аспект суттю даного підходу. У контексті вивчення в тандемі – ці два традиційно протилежні полюси – індивідуальний і соціальний – пов'язані оригінальним, інноваційним і гармонійним чином. Це взаємодія взаємоеффективно мотивує студентів, так як сам факт спілкування з носієм мови дає їм певний стимул до розвитку мовних і комунікативних навичок. Другою особливістю тандему є характер ролей партнерів. Якщо в будь-якому академічному контексті роль викладача і студента чітко розмежована, то в тандемі відбувається змішання ролей. Будучи носіями мови, учасники тандему знають більше про досліджуваного мовою один одного, і це наділяє їх певними повноваженнями виступати в якості викладача. У тандемі – партнер, який виступає в ролі мовного експерта, завжди буде грати менш авторитетну позицію, коли він сам стане студентом. Таким чином, на відміну від інших контекстів комунікації носій мови не буде викликати страху. Ця зміна ролей викладач-студент також усуває негативні наслідки асиметрії між більш і менш досвідченими з мовної точки зору співрозмовниками, яка в звичайному житті може викликати почуття неповноцінності, страх перед помилками, сором'язливість. З іншого боку, ця зміна ролей також проявляє позитивні аспекти асиметрії, коли необхідна когнітивна та емоційна підтримки від більш компетентного співбесідника.
У свою чергу, вивчення в тандемі передбачає прояв самостійності і прийняття відповідальності за своє навчання, і вміння керувати своїм процесом навчання. Принцип тандему руйнує стереотип, згідно з яким процес навчання – механічний процес передачі знань, можливий тільки за участю професійного педагога. Вивчення іноземної мови в тандемі – природний процес взаємодії, у якому головне місце займає реалізації комунікативних намірів.

Ключові слова: метод, комунікативність, навчання, знання, мова.

Аннотация. Кравчина Т.В. Тандем-метод как один из способов интенсивного изучения иностранного языка и формирования коммуникативной компетенции. Основная особенность тандема – социально-индивидуальный аспект изучения иностранного языка. Классные уроки предлагают широкий спектр возможностей для взаимодействия и диалога, но уделяют мало внимания индивидуальным стилям обучения и автономности студентов. В отличие от традиционных контекстов изучения иностранных языков, тандем позволяет максимум социализации и максимум индивидуализации. С одной стороны, учебный план в тандеме создается, исходя из потребностей и заинтересованности партнеров, таким образом, личностно-ориентированный и открыт к индивидуализации. С другой, тандем способствует взаимодействию и сотрудничеству, делая социальный аспект сутью данного подхода. В контексте изучения в тандеме эти два традиционно противоположных полюса – индивидуальный и социальный – связанные оригинальным, инновационным и гармоничным образом. Это взаимодействие взаємоеффективно мотивирует студентов, так как сам факт общения с носителем языка дает им определенный стимул к развитию языковых и коммуникативных навыков. Второй особенностью тандема является характер ролей партнеров. Если в любом академическом контексте роль преподавателя и студента четко разграничена, то в тандеме происходит смешение ролей. Будучи носителями языка, участники тандема знают больше об изучаемом языке друг друга, и это наделяет их определенными полномочиями выступать в качестве преподавателя. В тандеме – партнер, который выступает в роли языкового эксперта, всегда будет играть менее авторитетную позицию, когда он сам станет студентом. Таким образом, в отличие от других контекстов коммуникации носитель языка не будет вызывать страха. Эта смена ролей преподаватель-студент также устраняет негативные последствия асимметрии между более и менее опытными с языковой точки зрения собеседниками, которая в обычной жизни может вызвать чувство неполноценности, страх перед ошибками, застенчивость. С другой стороны, эта смена ролей также проявляет положительные аспекты асимметрии, когда необходима когнитивная и эмоциональная поддержки от более компетентного собеседника.
В свою очередь, изучение в тандеме предполагает проявление самостоятельности и принятие ответственности за свое обучение, и умение управлять своим процессом обучения. Принцип тандема разрушает стереотип, согласно которому процесс обучения – механический процесс передачи знаний, возможен только при участии профессионального педагога. Изучение иностранного языка в тандеме – естественный процесс взаимодействия, в котором главное место занимает реализации коммуникативных намерений.

Ключевые слова: метод, коммуникативность, обучение, знание, язык.

Abstract. Kravchyna T.V. Tandem-method as one of methods of intensive study of foreign language and formation of communicative competence. The main feature of the tandem – the individual and the social aspect of learning a foreign language. Classroom lessons offer a wide range of opportunities for interaction and dialogue, but give scarce attention to individual learning styles and autonomy of students. Unlike traditional contexts of foreign language learning tandem allows high socialization and high individualization. On the one hand, the curriculum in tandem is created and based on the needs and interest of partners, thus, student-centered and open to individualization. On the other hand, the tandem promotes interaction and collaboration, making the social aspect at the heart of this approach. In the context of the study in tandem, these two traditionally opposite poles – the individual and the social – are associated in original, innovative and harmonic way. This interaction motivates the students, because the fact of communication with native speakers gives them some incentive to the development of language and communication skills. The second peculiarity of tandem is the nature of partners ' roles. If in any academic context, the roles of the teacher and the student are clearly delineated, in tandem there is a confusion of roles. Being native speakers, tandem partners know more about the language they are studying, and it gives them certain powers to act as a teacher. In tandem - partner, who plays the role of a language expert, will always play a less authoritative position when he becomes a student. Thus, unlike other contexts of communication native speaker will not arouse fear. This change of roles between the teacher and the student also removes the negative effects of the asymmetry between more and less experienced interlocutors, which in ordinary life can lead to feelings of inferiority, fear of error, shyness. On the other hand, this relay of roles may work towards maintaining the positive aspects of asymmetry, such as the cognitive and emotional support from a more competent interlocutor.
In turn, learning in tandem involves the manifestation of independence and taking responsibility for their own learning, and the ability to manage their learning process. The principle of tandem is destroying the stereotype that the learning process is a mechanical process of knowledge transfer, is possible only with the participation of professional teachers. Learning a foreign language in tandem is a natural process of interaction in which the main place is the realization of communicative intentions.

Key words: method, communication, training, knowledge, language.

Список використаних джерел

  1. Солонцова, Л. П. История методов обучения иностранным языкам [Текст] : учебник для студентов языковых специальностей педагогических вузов и преподавателей иностранных языков средних и высших образовательных учреждений различного типа / Л. П. Солонцова. – Павлодар : ЭКО, 2009. – 104 с.
  2. Кудрявцева, Е. Л. Использование тандема для изучения русского языка как иностранного и сохранения русского языка как родного у естественных билингвов [Текст]: методические основания / Е. Л. Кудрявцева // Институт иностранных языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда, 2012. – 130 с.
  3. Український педагогічний словник / Уклад. С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 13.
  4. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутыйкурс / Е. Н.Соловова. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – С. 36-37.
  5. Коряковцева Н. Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности поовладению иностранным языком как образовательная цель / Н. Ф. Коряковцева // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 1. – С. 9-14.
  6. Кобзева, Н. А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории и практики обучения иностранному языку [Текст] / Н. А. Кобзева // Молодой ученый. – 2011. – №3. Т.2. – С. 118-121.
  7. Измайлова, Ю. М. Формирование коммуникативной языковой компетенции и ее компоненты [Электронный ресурс] / Ю. М. Измайлова, Е. М. Пискарева. – Саратов : Институт развития бизнеса и стратегий СГТУ, 2010. – Режим доступа: http://rgu-penza.ru/mni/content/files/10_1_Izmajlova,Piskareva.pdf 
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1357 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar