Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мельниченко О.П. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Мельниченко О.П.
Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Melnishenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Анотація. Мельниченко О.П. Особливості методів та форм навчання у вищому навчальному закладі. В статті висвітлено методичні проблеми викладання у вищих навчальних закладах. Велика увага приділена застосуванню різних форм та методів навчання в вищій школі.
Вказано, що одною з основних форм подачі теоретичного матеріалу є проведення лекційних занять. В статті зауважено, що монотонний виклад матеріалу варто замінити
введенням проблемних лекцій, в процесі яких студенти вчаться формулювати висновки, співставляти факти та аналізувати ситуацію. Відмічено, що не будь-який теоретичний матеріал можна подати, як створення та ліквідацію проблеми. Тому варто посилити ефективність таких лекцій за рахунок чіткої її структури, забезпечення студентів під час лекції друкованого матеріалу та електронної версії питань, що розглядалися. Крім того необхідно звернути увагу, що проведення занять у режимі презентації Місrosoft Office РоwerРоint є наочними і студенти більш зацікавлено приймають участь в їх обговоренні.
В статті вказано, що класичні семінарські заняття можна замінити новітніми формами такими, як конференція, диспут, науковий діалог, семінар-презентація. Зауважено, що перевагою цих форм є уміння робити висновки студентами і висловлення власних роздумів. Крім того обговорення проблеми в аудиторії підводить під пошук напрямів її розв’язання. Невід’ємною є і психологічна готовність студентів висловлювати свої міркування з приводу обговорюваних питань.
Не менш важливою є лабораторно-практичне заняття, в процесі якого студент набуває практичних навичок здобутого теоретичного матеріалу. Крім того важливим є  підсумковий етап, який передбачає систематизувати здобуті знання та вміння і зробити відповідні висновки.
Щодо контролю, то варто використовувати комп’ютерні програми, що дадуть можливість перевірити рівень знань та вмінь студентів на різних етапах навчання.
Як висновок, відмічено, що підвищуючи професіоналізм викладача вищої школи, ми підвищуємо зацікавленість студента, а тим самим і рівень його теоретичної та практичної підготовки.

Ключові слова: підвищення якості освіти, методика, лекція, лабораторно-практичне заняття, семінар, контроль знань.

Аннотация. Мельниченко Е.П. Особенности методов и форм обучения в высшем учебном заведении. В статье освещены методические проблемы преподавания в высших учебных заведениях. Большое внимание уделено применению различных форм и методов обучения в высшей школе.
Указано, что одной из основных форм подачи теоретического материала − это проведение лекционных занятий. В статье отмечено, что монотонное изложение материала следует заменить введением проблемных лекций, в ходе которых студенты учатся формулировать выводы, сопоставлять факты и анализировать ситуацию. Отмечено, что не любой теоретический материал можно подать, как создание и ликвидацию проблемы. Поэтому стоит усилить эффективность таких лекций за счет четкой ее структуры, обеспечение студентов во время лекции печатным материалом и электронной версией вопросов, которые рассматривались. Кроме того, необходимо обратить внимание, что проведение занятий в режиме презентации Мисrosoft Office РоwerРоint является наглядными и студенты более заинтересованно участвуют в их обсуждении.
В статье указано, что классические семинарские занятия можно заменить новыми формами такими, как конференция, диспут, научный диалог, семинар-презентация. Замечено, что преимуществом этих форм является умение делать выводы студентами и выражения собственных размышлений. Кроме того, обсуждения проблемы в аудитории подводит под поиск ее решения. Неотъемлемой есть и психологическая готовность студентов выражать свои мысли по поводу обсуждаемых вопросов.
Не менее важным являэтся лабораторно-практическое занятие, в ходе которого студент приобретает практические навыки полученного теоретического материала. Кроме того важен итоговый этап, который предусматривает умение систематизировать полученные знания и умения делать соответствующие выводы.
Что касается контроля, то следует использовать компьютерные программы, которые дадут возможность проверить уровень знаний и умений студентов на разных этапах обучения.
Как вывод, отмечено, что повышая профессионализм преподавателя высшей школы, мы повышаем заинтересованность студента, а тем самым и уровень его теоретической и практической подготовки.

Ключевые слова: улучшение качества образования, методика, лекція, лабораторно-практическое занятие, семинар, контроль знаний.

Abstract. Melnishenko E. Features methods and forms of education in higher educational institutions.
In the article highlighted the methodological problems of teaching in higher education. Much attention is paid to using of various forms and methods of teaching in higher education.
Indicated that the main kind of theoretical material presentation is theoretical lectures. The article noted that monotonous presentation of the material should be replaced by introduction of problem lectures, during which students learn to formulate opinions, facts correlate and analyze the situation. Noted that not any theoretical material can be presented as the creation and elimination of the problem. Therefore it is necessary to strengthen the effectiveness of lectures through its clear structure, to provide students during lectures printed material and electronic version of the discussed  issues. Also it’s necessary to note that training conducting in Microsoft Power Point presentation mode is more visible and more interesting for students which participate in the discussion.
The article stated that the classical workshops can be replaced by new forms such as conferences, debates, scientific dialogue and seminar presentation. Noted that the benefit of these forms is the ability to make conclusions by students and their thoughts expressing. Besides discussion in the classroom it helps in the solution searching.  Psychological readiness of students to express their views on the discussed issues is also integral part of it.
No less important is the practical laboratory sessions, during that students gain practical skills of the acquired theoretical material. Also important is final stage that involves the acquired knowledge systematizing and skills to make appropriate conclusions.
As to control, it is necessary to use computer programs that will allow students knowledgeand skills testing in various stages of training.
In conclusion, noted that by the increasing professionalism of the teacher of high school, we increase the interest of students, and thereby also level of theoretical and practical training.

Key words: improving the quality of education, methodology, lecture, laboratory workshops, seminars, knowledge control.

Список використаних джерел

  1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. ВВП «Колос», 1997. – 64 с.   
  2. Дворецька Л.П. Про впровадження  тестових технологій у практику вимірювання навчальних досягнень учнів з математики // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики». – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 50-51.
  3. Кобзар О.Б. Дидактична роль нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищої медичної школи // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. / Ред. кол.: В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко та ін. – К.: НМЩ ВО, 2002. – Вип. 32. – С. 86-96.
  4. Марценюк С. Впровадження інноваційних комп’ютерних методів навчання // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2004. – № 2(8). – С. 10-11.
  5. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2002. – №1. – С. 19-21.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1154 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar