Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Семеног О.М. СЕМЕН УСТИМОВИЧ ГОНЧАРЕНКО ЯК АКМЕОСОБИСТІСТЬ У ЦАРИНІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Семеног О.М.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v4-10/2016_4-10-Semenog_Scientific_journal_FMO.pdf

СЕМЕН УСТИМОВИЧ ГОНЧАРЕНКО ЯК АКМЕОСОБИСТІСТЬ
У ЦАРИНІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  

Анотація. Семеног О.М. Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень. У статті здійснено аналіз деяких аспектів методологічної культури учителя, культури науково-педагогічних досліджень крізь призму самобутнього індивідуально-творчого стилю видатного методолога і дидакта, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Семена Устимовича Гончаренка. Закцентовано увагу на авторських ідеях майстра наукового дослідження стосовно сутності основних понять педагогіки, етичних вимогах до вченого.
Ключові слова: педагог-дослідник, культура науково-педагогічних досліджень, методологія педагогіки, методологічна культура педагога, Семен Устимович Гончаренко.

Аннотация. Семеног А.Н. Семен Устинович Гончаренко как акмеособистисть в области методологии научно-педагогических исследований. В статье проведен анализ некоторых аспектов методологической культуры учителя, культуры научно-педагогических исследований сквозь призму самобытного индивидуально-творческого стиля выдающегося методолога и дидакта, доктора педагогических наук, профессора, действительного члена НАПН Украины Семена Устимовича Гончаренко. Акцентировано внимание на авторских идеях мастера научного исследования о сущности основных понятий педагогики, этических требованиях к ученому.
Ключевые слова: педагог-исследователь, культура научно-педагогических исследований, методология педагогики, методологическая культура педагога, Семен Устинович Гончаренко.

Abstract. Semenog O. M. Semen Ustimovich Goncharenko as akmeosobystist methodology In the field of scientific and pedagogical research. The article analyzes some aspects of methodological culture Teacher culture of scientific and educational research in the light of a distinctive individual creative style and outstanding methodologist dydakta, doctor of pedagogical sciences, professor, member of NAPS Ukraine Ustimovich Semen Goncharenko. Zaktsentovano attention to the author's ideas Wizard research regarding the nature of the basic concepts of pedagogy, ethical requirements for the scientist.
Key words: Teacher, culture of scientific and educational research, basic concepts of pedagogy, methodological culture Teacher, Semen Goncharenko.

Список використаних джерел

 1. Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195 с. – (Сер. «Академіки НАПН України»; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.
 2. Гончаренко С. Етичний кодекс (імперативи) вченого /Семен Гончаренко // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Випуск 1. – К., Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – С. 20-27.
 3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. — Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. –278с.
 4. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – С. 188–189.
 5. Гончаренко С. Про покликання вченого / Семен Гончаренко // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Вип. 3. – К., Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2012. – С. 44-55.
 6. Гончаренко С.У. Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження, або «Не споруджують освіту на піску»/ С. У. Гончаренко. // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 2–10.
 7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник /Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 8. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С.У. Гончаренко // Видання друге, доповнене й виправлене. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 9. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь; Акад. пед. наук України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 10. Кабанов П. Г. Методологическая культура педагога как предмет философского анализа : дис. ... к-та филос. наук : 09.00.01 / Кабанов Петр Георгиевич. – Томск, 1997. – 215 с.
 11. Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : [монографія] / О. О. Лаврентьєва; за ред. проф. Л. О. Хомич. – Київ : Видавничий дім, 2014.
 12. Мальований Ю. І. Лицар педагогічної науки///Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – С.21-23.
 13. Ничкало Н. Творча спадщина Вченого – народний скарб/Нелля Ничкало // Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – С. 10-15.
 14. Проблемы развития системы акмеологических наук /под ред. Н.В.Кузьминой, А.М.Зимичева. – СПб. : Изд. СПАА, 1996. – 268 с.
 15. Радкевич В.О. Методолог, дидакт, гуманіст/ В.О.Радкевич//Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – С.16-20.
 16. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.

 

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.12.2016 | Переглядів: 1789 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar