Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бендера І.М., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю., Ляска О.П. НАСКРІЗНА ПІДГОТОВКА У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ
Бендера І.М., Дуганець В.І. та ін.
Подільський державний аграрно-технічний університет
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Bendera_Scientific_journal_FMO.pdf

НАСКРІЗНА ПІДГОТОВКА У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ

Анотація. Обґрунтовано систему організації інтегрально-наскрізного освітнього простору в агроінженерній освіті, що спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій. Впроваджено методику оволодіння фаховою дисципліною, вивчення якої побудовано за інтеграційно-наскрізним принципом і спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій майбутнього інженера. Педагогічна технологія наскрізного програмування та розроблені прикладні моделі універсальні з огляду на застосування їх після фахового коректування змісту для будь-яких технологічних спеціальностей зокрема, спеціальності: «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» тощо. Продемонстровано роль організації наскрізного практичного навчання студентів у формуванні і становленні їх фаховості і компетентності. Розроблена концепція виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму враховує сучасні тенденції розвитку аграрно-промислової сфери; сутнісні характеристики структури виробничої компетентності фахівців аграрно-інженерного напряму; педагогічні закономірності, принципи і вимоги, покладені в основу теорії і практики виробничого навчання; варіативність моделей виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму.
Ключові слова: наскрізність, компетентність, фахова спрямованість, фізика.

THROUGH TRAINING IN THE PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION
FOR THE FUTURE AGRO MECHANISTS

I.M. Benderа, V.I. Duhanets, L.Y. Zbaravska, О.P. Lyaska
Podolsky State Agricultural and Technical University, Ukraine

Abstract. It was observed the integrated organization system, cross-cutting educational space in Agro Engineering education, that was aimed to the formation and different levels development and types of skills. The professional disciplines mastering method, the study of which was built on the integration-through-principle and was aimed at the formation and different levels development and types of the future engineer competence. Educational technology and breakthrough programming application designed universal model because of their application after updating professional content for any particular technological specialties, specialty "Agronomy", "Technology of production and processing of animal products" and so on. It was demonstrated the students’ role through practical training in the formation and establishment of their professionalism and competence. The concept of industrial training future professionals agro-engineering directly takes into account current trends in the agro-industrial sector; Essential characteristics of the structure of production expertise of specialists agro-engineering direction; educational laws, principles and requirements underlying the theory and practice of industrial training; variability models of industrial training future professionals agro-engineering direction.
Key words: pass-through, competence, professional orientation, physics.

Список використаних джерел

  1. Ляска О.П. Особливості професійно-педагогічної підготовки інженерів-педагогів в умовах двоциклового навчання у вузі//Міжнародний науковий вісник: збірник наукових доповідей за матеріалами XXI Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні шляхи й напрями вдосконалення освітньої системи у світлі Болонського процесу», 16-19 листопада 2010 року / Редкол.: Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін..; упорядкування К.М. Мовчан. – Ужгород: ЗакДУ, 201 – Вип.2(21) – Ч.1. – С.214-220
  2. Дуганець В.І. Проблема виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму у педагогічній теорії / В.І. Дуганець // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3-4. –  С. 26-31.
  3. Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань / Л. Ю. Збаравська, Т. Д. Гуцол, В.А.Мельник // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. - 2014. - Вип. 2. - С. 230-237.
  4. Збаравська Л.Ю. Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням/ Л.Ю. Збаравська, І.М. Бендера, С.Б. Слободян – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., – 2010. – 64с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1209 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar