Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Нагорна О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ» У СТОКГОЛЬМСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Нагорна О.О. [olha-nahorna@yandex.ru]
Хмельницький університет управління та права, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Nagorna_Scientific_journal_FMO.pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ»
У СТОКГОЛЬМСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Анотація. У статті встановлено фактори, які протягом років утримують Швецію у рейтингу найпривабливіших місць у світі для проведення арбітражних проваджень. З’ясовано, що провідні шведські вищі навчальні заклади, зокрема Стокгольмський університет, пропонують магістерські програми з міжнародного комерційного арбітражу. Розглянуто особливості організації професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті.
Відмічено науково-теоретичний та практичний характер навчання в цій магістратурі. Визначено основні завдання, які ставляться перед кожним курсом магістерської програми та наведено перелік тем, пропонованих для опрацювання. Окреслено основні знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти слухачі аналізованої програми. Враховано високі досягнення випускників магістратури за спеціальністю «Міжнародний комерційний арбітраж» та їх затребуваність на ринку праці, що свідчить про ефективність та результативність професійної підготовки магістрів у галузі міжнародного комерційного арбітражу в  Стокгольмському університеті.
Ключові слова: магістерська програма, міжнародний комерційний арбітраж, Стокгольмський університет, професійна підготовка.

ORGANIZATION OF THE MASTER PROGRAM IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
IN STOCKHOLM UNIVERSITY

Olga Nagorna
Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Abstract. The article identifies factors that top Sweden in the rankings of the world most attractive places to conduct arbitral proceedings. It is found out that leading Swedish higher educational institutions, in particular, Stockholm University, offer Master programs in international commercial arbitration. Peculiarities of LLM program "International Commercial Arbitration" in Stockholm University are analyzed in this research.
This Master program is characterized by scientific-theoretical and practical training approach. The main tasks of each course of the program are described and the lists of themes within those courses are itemized. Basic knowledge and skills that should be taught to the trainees of the program are listed. High achievements of LLM graduates in the specialty "International Commercial Arbitration" and their competitive ability in the labour market proves the efficiency and effectiveness of professional training of Masters in the field of international commercial arbitration at Stockholm University.
Key words: Master program, international commercial arbitration, Stockholm University, professional training.

Список використаних джерел

  1. Мамон З. В. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного комерційного арбітражі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / З. В. Мамон. – Київ, 201 – 22 с.
  2. Олійник І. В. Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми / І. В. Олійник // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2016. – № 1 (11). – C. 294-298. – (Серія «Педагогіка і психологія»).
  3. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки / І. Побірченко // Право України. – 2011. – № 1. – С. 8–21.
  4. Притика Ю. Д. Правові засади формування і функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»/ Ю. Д. Притика. – Київ, 1997. – 27 с.
  5. Advanced International Arbitration [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Description.aspx?MomentID=2544
  6. International Commercial Arbitration [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Description.aspx?MomentID=2543
  7. Lew Ju. D. M. Comparative International Commercial Arbitration / Ju. D. M. Lew, L. A. Mistelis, S. Kröll. –The Hague : Kluwer Law International, 2003. – 953 р.
  8. The Master of International Commercial Arbitration Law (ICAL) program [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jurinst.su.se/english/education/courses-and-programmes/master-programmes/2.33319
  9. Master Thesis in International Commercial Arbitr. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Description.aspx?MomentID=2545
  10. Strong S. I. Research in International Commercial Arbitration : Special Skills, Special Sources / S. I. Strong // The American Review Of International Arbitration. – 20 –№ 2 (20). – Р. 119–158.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 967 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar