Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постіл С.Д., Козак Н.С. ІНТЕГРАТИВНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Постіл С.Д., Козак Н.С.
Університет державної фіскальної служби України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-PostilKozak_Scientific_journal_FMO.pdf

ІНТЕГРАТИВНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація. У статті проаналізовано складові освітнього процесу вищої школи, його властивості. Вони являють собою складний і взаємозалежний процес, результативність якого визначається системним підходом до його організації. Системний підхід перебуває на новій стадії розвитку - інтеграційній.
Інтегративність системного підходу забезпечується такими тенденціями як міждисциплінарність, трансдисциплінарність і синергетика. Комплексними проявами міждисциплінарності є взаємопроникнення, взаємозбагачення підходів і методів різних наук; запозичення взаємопов'язаними науками методів, інструментарію, результатів дослідження, використання їхніх теоретичних схем, моделей, категорій, понять, інтеграція яких дозволяє отримати нове наукове знання тощо. Трансдисциплінарність - спосіб розширення наукового світогляду, який проявляється як вищий рівень міждисциплінарності. Синергетичний підхід розглядає освітній процес як складну саморозвиваючу систему, містить у собі оновлюючий потенціал підготовки та освіти майбутніх фахівців, формує цілісний світогляд людини нової цивілізації.
Міждисциплінарну змістовну модель доводиться вибудовувати викладачеві самостійно, формуючи багатовимірність підходів до вивчення дисципліни з точки зору професійної діяльності.
Розроблені та впроваджені педагогічні технології сприяють розвитку у студентів здатності вчитися, виробленню інтегрованих умінь та навичок, формуванню та розвитку професійних компетентностей.
Ключові слова: освітній процес, системний підхід, інтегративність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність, синергетика, педагогічна технологія.

 

INTEGRITY OF SYSTEM-BASED APPROACH IN EDUCATIONAL PROCESS
Stepan Postil, Nataliya Kozak
University of fiscal state of Ukraine

Abstract. The components of the educational process within the graduate school and its characteristics were analyzed in the article. They represent complex and interrelated process performance which effectiveness is determined by the system-based approach to its organization. The system-based approach which is at the stage of development is referred to as integrative.
Integrity of the system-based approach shall be ensured by such trends as interdisciplinarity, transdisciplinarity and synergy. Comprehensive demonstration of interdisciplinarity is interpenetration, cross-fertilization between approaches and the methods of different sciences, borrowing of the methods, tools, research findings through interrelated sciences, the use of their theoretical schemes, models, categories, concepts, integration of which allows to obtain new scientific knowledge, etc. Transdisciplinarity is a method to expand the scientific world, which is shown as a higher level of interdisciplinarity. The synergetic approach considers the educational process as a complex self-developed system, it contains the renewing potential for training and education of future professionals, and it forms a holistic thinking of a new civilization person.
The teacher has to build the interdisciplinary conceptual model on his own, forming the multidimensionality of approaches to study of the discipline in terms of the professional activity.
Developed and implemented educational technologies facilitate the development of students’ ability to study, development of integrated skills, formation and development of professional competencies.
Key words: educational process, system-based approach, integration, interdisciplinarity, transdisciplinarity, synergy, educational technology.

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про вищу освіту» від 007.2014 № 1556-УІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua
  2. Левшин М. М. Теоретико-методичні засади проектування міждисциплінарної технології навчання / М. М. Левшин, І. О. Ковпак // Вища освіта України. – 201 – №3 (Дод. 1). – Тематич. випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» . – Т. 1. – С. 205–217.
  3. Постіл С. Д. Інтеграція дисциплін у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання / С. Д. Постіл // Наук. вісник НУДПС України. - 201 - №3 (61). – С. 68-76.
  4. Постіл С. Д. Інтерактивні технології навчання в умовах інформаційних ресурсів Інтернету / С. Д. Постіл, Н. С. Козак // Наукові записки Рівненського ДГУ. – Випуск 12 (55). – Рівне: РДГУ. -596 с. - Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти», – Ч. 1. - С. 324-335.
  5. Постіл С. Д. Синергетичні тенденції міждисциплінарного інформаційного моделювання / С. Д. Постіл // Вища освіта України. – 2014. – Вип.3 (Дод. 2). – Тематич. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» . – Т. 2. – С. 74-78.
  6. Синергетика i творчість: монографія [Електронний ресурс]. / За ред. В. Г. Кременя. – Київ. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с. - Режим доступу: www.lib.iitta.gov.ua/9846/1/Kremen%20Synergetyka%20i%20tvorchyst.pdf
  7. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Т. І. Туркот - К. : Кондор, 2011. - 628 с. – Режим доступу: www.westudents.com.ua/knigi/352 -pedagogka-vischo-shkoli-turkot-tI.html
  8. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006. - 352 с. - (Альма матер). - Бібліогр.: с. 341-351.
  9. Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. магістратури [Електронний ресурс] / Ю. О. Шабанова; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. - 120 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/108578/1/CD491.pdf
  10. Ягупов В. В. Методологические требования компетентностного подхода в профессиональном образовании / В. В. Ягупов // Вища освіта України. – 2013. Вип.3 (Дод. 2). – Тематич. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 1. – С. 82-85.

 

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1072 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar