Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Рум’янцева К.Є. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
Рум’янцева К.Є. [rumyanceva@ukr.net]
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Rumyantseva_Scientific_journal_FMO.pdf

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Анотація: Стаття присвячена проблемі міждисциплінарної спрямованості курсу вищої математики під час професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах України. Обґрунтовано необхідність дослідження міжпредметних зв’язків курсу вищої математики та фахових дисциплін. Проаналізовано стан та визначена роль математичної освіти у професійній підготовці економістів. Підкреслено роль вищої математики як важливого інструментарію ефективної діяльності економіста. Проаналізовано зв’язки між математичними та фаховими економічними дисциплінами. Математична освіта в підготовці майбутніх економістів відіграє важливу роль, оскільки вона є загальнонауковим фундаментом для оволодіння системою фахових знань. Математичні закономірності, поняття широко використовують у практичній діяльності, у конкретних економічних процесах і явищах. Математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних і професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують базові економічні знання та закладають основи для подальшого вивчення спеціальних економічних дисциплін. Доцільно демонструвати застосування математичного апарату у майбутній професійній діяльності, тим самим реалізовуючи один із принципів педагогіки – єдність теорії і практики. Наведені основні розділи курсу вищої математики, які використовуються під час вивчення фахових та професійно-орієнтованих дисциплін. Визначена роль фахових завдань у формуванні в студентів умінь та навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності. Запропонований перелік основних фахових економічних завдань, які необхідно розв’язувати студентам під час вивчення дисципліни “Вища математика”.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, математична освіта, майбутні економісти, вища математика, фахові завдання, професійне навчання.

INTERDISCIPLINARY DIMENSION OF ADVANCED MATHEMATICS IN THE ECONOMIC EDUCATION
Kateryna Rumyantseva
Department of humanitarian and fundamental sciences for Vinnytsa training scientific institute of economics Ternopil national economic university, Ukraine

Abstract: The article considers the issue of interdisciplinary dimension of the course of advanced mathematics for economics students at higher educational establishments of Ukraine. The author substabtiates the necessity of interdisciplinary links of advanced maths with other special subjects. It analyzes the state and defines the role of teaching mathematics in the professional education of future economists. The role of advanced maths as an important tool in the activity of a future economist is stressed. The inter relishes between mathematics subjects are analyzed. Mathematic training in the content of professional economic education is of major importance since it is a general scientific basis for acquiring professional competencies. Mathematic laws and concepts are widely used in practice for the analysis of certain economic processes. Mathematics is necessary for mastering fundamental and specific subjects which ensure basic economic knowledge and lay a basis for further professional education.  Suffice it to demonstrate the use of mathematic apparatus in the future professional activity, thus realizing one of the pedagogical principles – integration of theory and practice. The author exemplifies the main units in the course of advanced mathematics used in the professional training of economics students. It reveals the role of professional tasks in teaching student’s skills and abilities necessary for their profession. The main specific economic problems that call for advanced mathematic knowledge are listed. 
Key words: interdisciplinary links, mathematic training, future economists, advanced mathematics, specific problems, professional training.

Список використаних джерел

  1. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи: монографія / І.М. Козловська – Львів: Світ, 1999. -302 с.
  2. Дутка Г.Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів: монографія / Г.Я. Дутка; наук. ред. д-р пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України М.І. Бурда. – К.: УБС НБУ, 2008. – 478 с.
  3. Рум’янцева К.Є. Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / К.Є. Рум’янцева, О.М. Вільчинська. – Вінниця: ПП «ТД«Едельвейс», 2016. – 204 с.

 

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1139 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar