Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Швардак М.В. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Швардак М.В. [anna-mari_p@ukr.net]
Мукачівський державний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v1-11/2017_1-11-Shvardak_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті розкриваються передумови виникнення і розвитку в педагогічній науці елементів проблематизації; визначається сутність понять «проблема», «проблемне навчання». Проведено паралелі між проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, між відкриттям нових знань вченими та відкриттям школярів у процесі навчання. Визначено, що основою шкільного навчання є наукова творчість. Розкрито алгоритм відкриття знань вченими. Здійснено порівняльний аналіз проблемного навчання з традиційним. Проаналізована специфіка реалізації проблемного навчання через використання на уроках проблемних ситуацій на конкретних прикладах. Виявлено, що проблемні ситуації найчастіше використовуються вчителями двох видів: проблемна ситуація, яка ґрунтується на здивуванні та проблемна ситуація, пов’язана з інтелектуальним утрудненням. Подано алгоритм розв’язання проблемної ситуації на уроках. Визначено умови ефективного застосування в навчальному процесі проблемних ситуацій. З'ясовано переваги та недоліки технології проблемного навчання.
Ключові слова: технологія, педагогічна технологія, проблема, проблематизація, проблемне навчання, традиційне навчання, проблемна ситуація.

PROBLEM-BASED LEARNING IN TODAY SCHOOL
Marianne Shvardak
Mukachevo State University, Ukraine

Abstract. The article reveals the prerequisites of development and in teaching science problematisation elements; determined by the nature of the concepts of "problem", "problem teaching". A parallel between the problems of objective and subjective, between the discovery of new knowledge discovery scientists and students in the learning process. Determined that the foundation school is a scientific work. Knowledge discovery algorithm revealed by scientists. The comparative analysis of problem-based learning with traditional. Specificity implementation of problem-based learning in the classroom through the use of problem situations specific examples. Found that the problematic situations are most often used by teachers in two forms: the problem situation, based on surprise and problematic situation associated with intellectual difficulties. Posted algorithm for solving problem situations in the classroom. The terms of effective use in the classroom problem situations. It was found advantages and disadvantages of technology problem-based learning.
Key words: technology, educational technology, the problem problematisation, problem teaching, traditional teaching, problem situation.

Список використаних джерел

  1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач  Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
  2. Інноваційні технології в початковій школі. – К.: Шкільний світ, 2008. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
  3. Педагогічні технології в початковій школі: опорні конспекти  / Укл.  М.В. Швардак. – Частина 1. – Мукачево: МДУ, 201 – 73 с.
  4. Фурман А.В. Методика застосування проблемних ситуацій на уроці / А.В.Фурман // Проблемні ситуації в навчанні. - К., 1991. - С.67-152.
  5. Цуркан Т. Г. Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання / Т. Г. Цуркан, Н. Б. Красій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 201 – № 10 (54). – С. 313-318.
  6. Чепіль М.М. Педагогічні технології : [навч. посіб.] / М.М. Чепіль, Н.З.Дудник. – К.: Академвидав, 2012. – 224 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.03.2017 | Переглядів: 1564 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar