Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Близнюк М.М. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТРУКТУРУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ
Близнюк М.М. [regcentr@online.ua]
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Blyzniuk_Scientific_journal_FMO.pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, СТРУКТУРУВАННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ
МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ

Анотація. Описано наукові підходи дослідження, структурування і проектування методичних систем навчання етнодизайну. Актуальність теми роботи підтверджує наявність досить великої кількості публікацій та досліджень в галузі вивчення класифікації методичних систем і методів навчання, співвідношення різних методів навчання в рамках тих чи інших методичних систем, розмежування сутності понять «технологія», «методика», «дидактика», пошуку шляхів інтенсифікації та оптимізації процесів навчання, розробки нових технологій навчання. Загальна концепція навчально-методичної системи навчання етнодизайну засобами інформаційних технологій ґрунтується на ідеях особистісно орієнтованої освіти, зокрема як навчати всіх по-різному. На відміну від поширеної методики навчання (відповідної заданим у чинних програмах нормативними настановами й обмеженої незначною кількістю переважно традиційних методів і засобів навчання), методична система навчання етнодизайну передбачає формування особистості (майбутнього художника прикладного та декоративного мистецтва й дизайну) за допомогою інтегративної системи методів, варіативних технологій навчання, обов’язково з урахуванням особливостей індивідуального досвіду студента (пізнавального, соціокультурного, комунікативного), різних рівнів персональних когнітивних стилів.

Ключові слова: Методична система навчання, навчальний процес, педагогічна технологія, методика, дидактика, етнодизайн.

 

SCIENTIFIC RESEARCH APPROACHES, STRUCTURING AND DESIGN
METHODICAL SYSTEM OF EDUCATION ETHNOGRAPHIC DESIGN

Mykola Blyzniuk

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Abstract. Describes the scientific approaches of research, the structuring and designing of methodical system of training of etnodizayn. Topicality of the work confirms the presence of a sufficiently large number of publications and research in the field of study classification systems and methodical teaching methods, balance of different teaching methods in the framework of various methodological systems of differentiation the essence of the concepts "technology", "methodology", "didactics", finding ways of intensification and optimization of learning processes, development of new learning technologies. The General concept of the educational-methodical training system etnodizayn by means of information technology is based on the ideas of personality-oriented education, in particular how to teach all different. In contrast to the common methods of study (corresponding specified in the applicable programs regulations and a limited small number of mainly traditional methods and means of training), methodical training system etnodizayn involves the formation of personality (future artist of decorative and applied art and design) using integrative system methods, variative learning technologies, with consideration of the peculiarities of the individual experience of the student (cognitive, socio-cultural, communicative CSOs), various levels of personal cognitive styles.
Key words: Methodical system of education, educational process, educational technology, methodology, pedagogy, ethnographic design.

Список використаних джерел

 1. Бондарчук О.І., Бондарчук Л.І. Основи психології і педагогіки: Курс лекцій. К.: МАУП, 1999. 168 с.
 2. Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : Монографія.  –  Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2011.  –  420 с.
 3. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала / Паламарчук В. Ф.  –  Тернопіль : Навчальна книга  –  Богдан, 2000.  –  152 с.
 4. Кондаков Н.И. Логический словарь / Николай Иванович Кондаков.  –  М. : Наука, 1971.  –  656 с.

 5. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : [навчальний посібник] / Оксана Петрівна Рудницька.  –  Тернопіль : Навчальна книга  –  Богдан, 2005.  –  360 с.
 6. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [монографія] / В. Ю. Биков.  –  К. : Атіка, 2009.  –  684 с.
 7. Плахотник В. Інтеграція методичної системи в загальну теорію систем/ Василь Плахотник // Українська мова і література в школі. – 2010. – №8. – С. 66-69.
 8. Вознюк О.В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід : монографія / О.В. Вознюк, О.А. Дубасенюк.  –  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009.  –  684 с.
 9. Дубасенюк О.А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики.  Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 564с.
 10. Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих / С. О. Сисоєва // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 912 с. – C. 19-32.
 11. Лаврентьєв Г.В., Лаврентьєва Н.Б. Інноваційні навчальні технології у професійній підготовці фахівців. Барнаул: Видавництво Алтайського державного університету, 2002./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asu.ru/cppkp/ index.files/ucheb.files/innov/Part1/index.html.
 12. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [Зб. наук. праць]. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С. 3-16.
 13. Новіков А.М. Про розвиток методичних систем / Фахівець. 2006. №№ 9-10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.novikov.ru/artikle/met_sys.htm.
 14. Психологія і педагогіка: Навчальний посібник для вузів / Упорядник і відп. редактор А.А. Радугин. М.: Центр, 1999. 256 с.
 15. Методична система та інтенсивні технології навчання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: нttp: //ua-referat.com.
 16. Столяренко Л.Д., Самигін С.І. Психологія і педагогіка в запитаннях і відповідях. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. 576 с.
 17. Руденченко А.А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах.- Автореферат дис. докт. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.- К. – 2017. 42с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1054 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar