Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дегтярьова Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЕСЕ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Дегтярьова Н.В. [degtyarevanv@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Dehtiarova_Scientific_journal_FMO.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ЕСЕ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто місце комунікативних компетентностей у системі компетентностей особи. Акцентовано увагу на необхідність формування навичок спілкування у учнів з огляду на переважно практичну їх роботу на уроках інформатики. Наголошується на формування комунікативних компетентностей учителя інформатики як особи, що працює з різними учасниками навчального процесу. Обґрунтовано використання есе на заняттях з метою формування окремих компонентів комунікативних компетентностей студентів. Наведено приклади тем для створення есе. Проаналізовано позитивні моменти та помилки, що були виявлені при застосуванні такої форми роботи на заняттях з лабораторного практикуму з інформатики. Розглянуто вимоги та види есе, що доцільно застосовувати на заняттях з майбутніми учителями інформатики. Відмічено, що доцільно на основі створених есе на певну проблему спонукати студентів до дискусії, де формуються такі якості особи, як толерантність, лояльність, критичність, уміння сприймати критику, уміння вести дискусію тощо.
Ключові слова: есе, комунікативна компетентність, лабораторний практикум, виховання, вчитель інформатики, інформаційні технології, особистість учня.

USING ESSAY FOR DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS
OF COMPUTER SCIENCE
Nelia Dehtiarova
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article considers the place of communicative competence in the system of competences of the person. Attention is accented on the necessity of formation of communication skills of students mainly considering their practical work in science lessons. It is noted the formation of communicative competence of the teacher as the person working with the various stakeholders of the educational process. It justifies the use of essays in the classroom with the purpose of developing separate components of communicative competence of students. Examples of topics for creating essay. Analyzed the positive aspects and errors that were detected when applying this form of work in the classroom laboratory course in computer science. The requirements and types of essay, it is advisable to use in the classroom with future teachers of Informatics. Noted that it is appropriate based on the essay on a particular problem to encourage students to debate, which formed such qualities as tolerance, loyalty, criticality, ability to accept criticism, the ability to debate, etc.
Key words: essay, communicative competence, laboratory practice, education, science teacher, information technology, individual student.

Список використаних джерел

 1. Ашиток Н. Комунікативна компетентність педагога: структура, етапи формування / Н. Ашиток // Молодь і ринок №6 (125). – 2015. С. 10-13.
 2. Балаклицький М.А. Есе як художньо-публіцистичний жанр / М.А. Балаклицький // Х 12 Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика». – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 74 с.
 3. Єщенко Ю. Ф. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності викладача вищого навчального закладу  [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Єщенко // Педагогічні науки : Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 2/2010. – Режим доступу:  file:///C:/Users/admin/Downloads/Vnadps_2010_2_11.pdf.
 4. Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя : дис... канд. пед. наук / І.В. Когут.  Полтава, 2015. – 250 c.
 5. Купрій Т. Г. Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації / Т.Г. Купрій // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. С. 258-264.
 6. Любчак Л.В. Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога у процесі вивчення курсу «Основи педагогічної майстерності» / Л.В. Любчак // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011. С 159-165.
 7. Садикова Л. Загальна характеристика жанру есе / Л. Садикова // Нариси досліджень у галузі гум. наук в педвузі. Зб. праць. – Горлівка: ГДПІІМ, 1997. – С. 392–396.
 8. Самборська Н.М. Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця / Н.М. Самборська // Педагогічні науки.Вип. 1 (83). – С. 126-131.
 9. Санченко Є. М. Поняття ключових компетенцій у змісті освіти зарубіжних країн: постановка проблеми / Є.М. Санченко // Науковий вісник Донбасу. 2010. – № 3. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/nvd_2010_3_7.
 10. Филатова Е.В. Коммуникативная компетентность педагога: сущность и структура [Электронный ресурс] / Е.В. Филатова. – Режим доступа: http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/ files/rar/statya2_filatova.pdf.
 11. Ципоруха О. Теорія есе: європейські та американські концепти / О. Ципоруха // Мандрівець. – 2000. –
  № 5-6. – С. 58–62.
 12. Шолом Г.І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики / Г.І. Шолом // Комп’ютер у школі та сім’ї.   №5. – 2011. С. 11-13.
 13. Як написати успішне есе: метод. реком. до написання есе [Електронний ресурс]/ укл. К. С. Шендеровський; Ін-т масової комунікації при КНУ ім. Т. Шевченка. Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=46.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1481 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar