Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Колесник М.О., Степанюк А.В. КОНСТРУЮВАННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Колесник М.О., Степанюк А.В. [alstep@tnpu.edu.ua]
ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, ТНПУ імені В. Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-KolesnykStepaniuk_Scientific_journal_FMO.pdf

КОНСТРУЮВАННЯ ВАРІАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Анотація. В статті розглянуто основні протиріччя, що виникають у взаємодоповнені інваріативного та варіативного компоненту змісту природничої освіти з орієнтиром на глобальні кризи розвитку сучасного суспільства. Причинно-системний підхід в конструюванні змісту природничої освіти школярів пропонується як концептуальна основа конструювання змісту освіти з позицій причинно-наслідкових зв’язків, що відображають взаємозалежності між різними рівнями організації живої матерії, а також сфер взаємовідносин людини із світом у їх співвідношенні з рівнями мислення та рівнями організації живої матерії в природі. Запропоновано універсальну модель поетапного конструювання варіативного компоненту змісту природничої освіти для школярів в системі неперервної природоорієнтованої освіти. В практичній частині представлені апробовані факультативні курси для старшої школи, зміст яких розроблений у відповідності до запропонованої моделі та пропонує світоглядну основу цілісного світосприйняття, як основу для синтетичного поєднання різних елементів знань з дисциплін природничого циклу. Визначається поняття системно-логічне мислення як спосіб багаторівневої взаємодії з навколишнім світом, спрямований на формування повноти й цілісності простору семи сфер життєдіяльності людини; здатність пізнавати ієрархію взаємообумовлених різнорівневих систем життя й поєднувати те, що пізнано, в ланцюжок рівнів погодженого процесу вдосконалення.
Ключові слова: природнича освіта, варіативний компонент змісту освіти, причинно-системний підхід, системно-логічне мислення, неперервна природо орієнтована освіта.

Modeling the variable component of natural science secondary education:
a causative-systemic approach

M.O. Kolesnyk
Chernihiv National T.G. Shevchenko pedagogical university, Ukraine
A.V. Stepaniuk
Ternopil national V. Hnatiuk pedagogical university, Ukraine

Abstract. The article describes the main contradictions arising in complementary invariative and a variable component of the content of science education with a focus on the global crisis development of modern society. Causal-system approach in designing the content of science education students is proposed as a conceptual framework for designing the content of education from the standpoint of causality, reflecting the relationship between different levels of organization of living matter and of the spheres of man's relationship with the world their relationship to the level of thinking and levels of organization of living matter in nature. The universal model for the phased construction of the variable component of the content of science education for students in the system of continuous prirodoohrannaya education. In the practical part presents the approved optional courses for high school, the content of which is developed in accordance with the proposed model and provides an ideological basis for the holistic perception of the world as the basis for synthetic combination of different elements of knowledge in the natural Sciences. Defines the concept of system-logical thinking as a way of multi-level interaction with the outside world, aimed at the formation of the completeness and integrity of the space of the seven spheres of human activity; the ability to learn the multi-level hierarchy of interdependent systems of life and match that identified in the chain of levels of a coherent improvement process.
Key words: natural science education: variable component education's content, a causative-systemic approach, systemic-logical thinking, continual nature-centered education.

Список використаних джерел

  1. Демешкант Н.А. Проблема формування світогляду в психолого-педагогічній літературі// Нові технології навчання: наково-методичний збірник/ Гол. ред. Зайчук В.О. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – 138 с.
  2. Околітенко Н.І. Основи системної біології / Н.І.Околітенко: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005. – 326с.
  3. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтегрований підручник для педагогів ринкової системи освіти / Підласий І.П. – К.: Видавничий дім „Слово”, 2004. – 616с.
  4. Поляков В.А. Психосистемология: Интегрально-системная, кардинальная психология / Поляков В.А., Полякова И. Ю. – Минск: ВЭВЭР, 2003. – 352 с.
  5. Поляков В.А. Гносеологический релятивизм как метод научного познания / В.А. Поляков. – М.: Новый Центр, 1998. – 64с.
  6. Степанюк А.В. Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу / А. В. Степанюк. – Тернопіль, 1998. - 163с.

 

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 961 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar