Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Семеног О.М. АКАДЕМІЧНА ЛЕКЦІЯ І АКАДЕМІЧНИЙ УЧИТЕЛЬ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Семеног О.М. [olenasemenog@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університеті імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Semenog_Scientific_journal_FMO.pdf

АКАДЕМІЧНА ЛЕКЦІЯ І АКАДЕМІЧНИЙ УЧИТЕЛЬ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація. У статті окреслено вимоги сучасної школи в умовах цифрової епохи та в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа», з’ясовано деякі аспекти академічної лекції у вимірах педагогічної дії академічного вчителя. Академічну лекцію визначено як своєрідну педагогічну систему, сукупність дидактично спресованих інформаційних блоків, тісно пов'язаних внутрішніми системними зв’язками і пронизаних особистісним смислом. Її мета – закласти основи наукових знань, ознайомити з методологією наукового дослідження з відповідної дисципліни і забезпечити науково-педагогічну взаємодію викладача і студентів. У центрі моделі такої лекції особистість викладача, яка повинна поєднувати в собі вченого, філософа, вихователя та режисера, й особистість студента.
На прикладі окремих тез виступів відомого ученого, академіка НАПН України В.Бикова зроблено висновок, що академічний учитель володіє досвідом текстотворення, високою методологічною культурою, гуманістичним стилем наукового мислення, створює атмосферу пізнавально-емоційного спілкування з аудиторією.
Концептуальні засади дослідження актуальної проблеми теорії цифрової гуманізації навчання, яку обґрунтував В.Биков, слугують основою проекту формування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників в умовах цифрового творчого середовища, який здійснюється у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Заплановано розглянути моделювання системи формування академічної культури у взаємозв'язку її складників, зокрема аксіологічного, мотиваційно-етичного, інформаційно- цифрового, мовно-комунікативного, наративно-біографічного, праксеологічного, поведінково-інтерактивного, на освітніх рівнях бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD) у вимірах лінгвокультурології, когнітивістики, лінгвоперсонології, цифрової гуманістичної педагогіки.
Ключові слова: фахова підготовка майбутнього вчителя, Концепція «Нова українська школа», ключові компетентності, цифрова епоха, академічна лекція, академічний учитель, В.Биков, цифрова гуманістична педагогіка

ACADEMIC LECTURE AND ACADEMIC TEACHER IN THE DIGITAL ERA: PRAXEOLOGICAL APPROACH
Olena Semenog
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article outlines the requirements of a modern school in the digital era and in the context of the implementation of the concept of "New Ukrainian school", with some aspects of academic lectures in the dimensions of pedagogical influence academic teacher. The academic lecture is defined as a kind of pedagogical system, a set of didactically compressed information units that are closely related to the internal system connections and imbued with personal meaning. Its purpose is to lay the foundations of scientific knowledge, to acquaint with the methodology of scientific research in the relevant discipline and provide research-pedagogical interaction of the teacher and students. In the center of the model such lecture personality of teacher, which should combine the scientist, philosopher, educator and Director, and the identity of the student.
For example, the separate thesis of the famous scientist, academician APN of Ukraine Bykov concluded that the academic teacher has experience of text formation, high methodological culture, humanistic style of scientific thinking, creates an atmosphere of cognitive-emotional communication with the audience.
The conceptual basis of the study of actual problems of the theory of the humanization of digital learning, which is substantiated by the Bulls, are the basis of the project of the formation of the academic culture of the future teachers-researchers in a digital creative environment, which is carried out at Sumy state pedagogical University named after A. S. Makarenko. It is planned to consider a system modeling the formation of academic culture in the interrelation of its components, in particular the axiological, motivational, moral, information and digital, cultural and communicative, narrative and biographical, praxiological, behavioral, interactive, educational levels bachelor - master - doctor of philosophy (PhD ) in the measurement of cultural linguistics, cognitive science, lingopresley, digital humanistic pedagogy.
Key words: professional preparation of future teacher, the concept “New Ukrainian School”, key competencies, digital age, academic lecture, academic teacher, V. Bykov, digital humanistic education.

Список використаних джерел

 1. Академическая лекция, преподавание и исследование : сб. науч. ст. / под ред. Т. В. Тягуновой, А.А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2010. – 280 с.
 2. Андреев В. Предисловие к русскому изданию / В. Андреев // Пщоловский Т. Принципы совершенной деятельности : (Введение в праксеологию). – К. : Ин-т праксеологии, 1993. – С. 5-15.
 3. Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1974. – 384 с.
 4. Биков В.Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти/ В.Ю. Биков [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1178/.
 5. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
 6. Биков В.Ю. Цифрова гуманістична педагогіка: актуальні проблеми педагогічних досліджень у галузі використання ІКТ в освіті / Биков В.Ю., Лещенко, М.П. – Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 3 (53). – С. 1-17.
 7. Біляєва О.М. Сучасна академічна лекція /О.М. Біляєва // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4(53) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasna-akademichna-lektsiya.
 8. Колесникова И.А. Педагогическая праксеология: пособие для студ. высш. вед. учеб. заведений / И.А. Колесникова, Е.В. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 256 с.
 9. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Тадеуш Котарбинский. – М.: Экономика, 1975. – 271 с.
 10. Лехциер В.Л. О судьбе лекции в цифровую эпоху: теоретический обзор, эмпирический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. – 2016. – №2 (20). – С. 62-77.
 11. Лехциер В. Л. Цифровой стиль жизни и академические коммуникации в аудитории: проблема вовлеченности // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». – 2015. – № 2 (18). – С. 38-54.
 12. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64 с.
 13. Отчет NMC Horizon: Высшее образование — 2015.. Остин, Техас: New Media Consortium. 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.enu.kz/downloads/nauka/otchetNMC.pdf
 14. Семеніхіна О.В. Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: мотиваційний критерій/ О.В.Семеніхіна, В.Г. Шамоня // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 2(8). – С. 109-118. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v2-8/2016_2-8-SemenikhinaShamonya_Scientific_journal_FM.pdf
 15. Семеног О. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : [монографія ] / Олена Семеног, Мирослава Вовк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016. – 284 с.
 16. Семеног О. Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури / Семеног О. // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : збірник наукових праць / ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. С. О. Омельченко; відп. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. – Слов’янськ : ДДПУ, 2017. – Вип. 5. – Ч.2. – С. 207-221.
 17. Тягунова Т. Академическая лекция (о некоторых чертах университетской практики в ее повседневном осуществлении) / Т. Тягунова – Минск: БГУ, 2010. – С. 40-83.
 18. Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Чернілевський, М. Л. Томчук. – Вінниця : Вінниц. соц. – екон. ін-т Ун-ту "Україна". – 2006. – 102 с.
 19. Bykov V. Yu. Digital Humanistic Pedagogi /V.Yu.Bykov, M.P.Leshchenko [Electronic resource] // Information Technologies and Learning Tools. – 2016. – Vol. 53, № 3. – Р.1–17. – Mode of access: http://www.journal.iitta.gov.ua/.
 20. Madianou M., Miller M. Polymedia: Towards a new theory of digital media in interpersonal communication // International Journal of Cultural Studies. – 2012. – 16(2). – 169–187.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.09.2017 | Переглядів: 1264 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar