Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Москалюк Н.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Москалюк Н.В. [natalen29@gmail.com]
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Moskalyuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. У статті розглядається проблема дослідницької підготовки студентів у вищих навчальних закладах як умови формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Розглянуто актуальні питання фахової підготовки майбутніх учителів природничих предметів на формування у студентів загальних і конкретно-наукових методів пізнання. Висвітлено педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів – майбутіх вчителів у процесі вивчення біологічних дисциплін. Виокремлено й охарактеризовано цілий комплекс методів і форм, які є ефективними під час упровадження педагогічних умов у процесі навчання фахових дисциплін. Проаналізовано поняття «умови», «педагогічні умови», визначено компоненти готовності майбутніх вчителів до дослідницької діяльності та визначено особливості реалізації фахової підготовки до роботи за фахом.  В підсумку сконцентровано увагу на необхідності формування дослідницьких умінь у майбутніх вчителів під час професійної підготовки у вищому навчальному закладі.
Ключові слова: педагогічні умови, компетентність, професійна компетентність, форми навчання, методи навчання.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF RESEARCHING LESSONS OF STUDENTS OF FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF THE STUDY OF BIOLOGICAL DISCIPLINES
N. V. Moskalyuk
Ternopil National Pedagogical University Volodymyr Hnatyuk, Ukraine

Abstract. In the article the problem of research training of students in higher educational institutions as the conditions of formation of competitiveness of future specialists. They discussed topical issues of professional training of future teachers of natural Sciences on the formation of students' General and specific scientific cognition methods. Lighted pedagogical conditions of formation of research skills of students mabuti teachers in the process of studying of biological disciplines. Isolated and characterized a complex of methods and forms that are effective in the implementation of pedagogical conditions in the process of teaching of professional disciplines. Analyzed the concept of "conditions", "pedagogical conditions", defined the components of readiness of future teachers to the research activities and the professional training to work in the specialty. In the end, focused attention on the need of formation of research skills of future teachers during training in high school.
Key words: pedagogical conditions, competence, professional competence, forms of training, methods of teaching.

Список використаних джерел

 1. Балашова С. П. Формування дослідницьких умінь у студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення природознавчих дисциплін: дис…. кандидата пед. наук: 13.00.04 / С. П. Балашова. – К., 2000. – 274 с.
 2. Биктагиров К. Л. Дидактические условия обучения татарському язику: автореф. дис. на соискание степени канд. пед. наук: 10.00.01 / К. Л. Биктагиров. – Казань, 1973. – 37 с.
 3. Высоцкий С. В. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / С. В. Высоцкий // Наук. вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – Вип. 8-9. – С. 90-94.
 4. Ерошина Н. А. Дидактические условия управления самостоятельной учебной деятельностью курсантов педагогических вузов: автореф. дис. на соиск. степ. канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Ерошина. – Липецк,  2001. – 22 с.
 5. Кловак Г. Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ — ХХ століття): дис…. доктора пед. наук: 13.00.01. / Г. Т. Кловак. – К., 2005. – 541 с.
 6. Кулик Є. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності: дис….доктора пед. наук: 13.00.04. / Є. В. Кулик. – Терноп. нац. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – 2006. – 421 с.
 7. Манько В. М. Дидактичні умови формування у курсантів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153-161.
 8. Недодатко Н. Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників: дис…. канд. пед. наук / Н. Г. Недодатко. – Кривий Ріг, 2000. – 354 с.
 9. Стасюк В. Д. Проблеми підготовки майбутніх економістів на сучасному етапі / В. Д. Стасюк // Наук. вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2002. – Вип. 10. – С. 175-179.
 10. Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти: дис….канди. пед. наук: 13.00.02. / М. І. Фалько. – К., 2005. – 229 с.
 11. Федорова О. Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения / О. Ф. Федорова. – М.: Высшая школа, 1970. – 301 с.
 12. Хачирова И. Х. Педагогические условия стимулирования самостоятельной работы курсантов: автореф. дис. на соиск. наук степ. канд. пед. наук: 13.00.01 / И. Х. Хачирова. – Ставрополь: СГУ, 2001. – 22 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1526 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar