Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Русіна Н.Г. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ
Русіна Н.Г. [RusinaN@i.ua]
ВСП «Рівненський коледж національного університету біоресурсів і природокористування України»
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Rusina_Scientific_journal_FMO.pdf

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ

Анотація. У статті представлено аналіз навчальних планів підготовки фахівців із землеустрою в університетах Польщі. Зазначено, що у польській педагогіці під навчальним планом розуміють опис способу реалізації цілей і завдань навчання, які викладені у типовій програмі. Представлено аналіз навчальних програм університетів Польщі. Розглянуто результати навчання, які виступають базовим елемент при розробці навчальних програм, тому що: визначають вид і обсяг навчання для студентів; забезпечують об'єктивний інструмент для оцінки процесу навчання на всіх його етапах (до занять, під час занять, після закінчення); в зрозумілій формі обґрунтовують вимоги до учасників навчального процесу; окреслюють компетентності випускників на допомогу їх майбутнім роботодавцям; визначають послідовні і самоосвітні компоненти, які потім можуть бути реалізовані у вигляді різноманітних форм навчання; допомагають викладачеві в організації та реалізації навчального план. Виокремлено структурні елементи таблиці навчального плану, а саме: назви дисципліни, загальна кількість годин та окремо по лекційним заняттям і практичній роботі (лабораторні і практичні заняття в малих групах, семінари, курсові і проектні роботи, креслярсько-графічні роботи, робота в комп’ютерному класі) по дисципліні, максимальну кількість залікових одиниць та форми зарахування. Визначено блоки-курси дисциплін навчального плану: обов’язкові, елективні, факультативні.

Ключові слова: навчальний план, навчальна програма, базові елементи навчальної програми, результати навчання, освітній напрям землевпорядкування.

THE ANALYSIS OF CURRICULUM FOR THE LAND SURVEYORS’ TRAINING IN POLAND: COMPARATIVE ASPECTS
Nelja Rusina
Separated subdivision of NULES of Ukraine «Rivne college», Ukraine

Abstract. The article presents the analysis of curricula of preparation of specialists at universities in Poland. It is noted that in Polish pedagogy under the curriculum understand the description of the way the goals and objectives of the study outlined in the sample program. Presents an analysis of the curricula of Polish universities. The results of learning, are the basic element in the design of training programs because: define the kind and scope of learning for students; provide an objective tool for the assessment of the learning process in all its phases (before class, during class, after graduation) in an understandable way to justify requirements to the participants of the educational process; determine the competence of graduates to help their future employers; to determine consistent and self-educational components, which then can be implemented in various forms of education; help the teacher in organizing and implementing the curriculum. The structural table elements of the curriculum, namely: the name of the discipline total number of hours and separately for lectures and practical work (laboratory and practical classes in small groups, seminars, coursework and project work, drawing and graphic work, work in computer class) in the discipline, the maximum number of credits and forms of enrolment. Unit determined courses of curriculum: compulsory, elective, optional.
Key words: curriculum, curriculum programme, the basic elements of the curriculum, learning outcomes, educational direction of land management.

Список використаних джерел

 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех ; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204 с.
 2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко ; гол. ред. : С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
 3. Журавська Н. С. Навчальні плани і програми підготовки викладачів аграрних професійно-орієнтованих дисциплін у Люксембургському університеті / Н. С. Журавська // Молодь і ринок. – 2009. – № 1. – С. 78-82.
 4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 за №1556-VII. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page3 на 09.08.2017 р.
 5. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c. : ISBN 966-8179-77-8
 6. Стадницький Ю. «Просторова організація економіки» як напрям підготовки фахівців в Україні / Ю. Стадницький // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С.43-47.
 7. Хоменко К.П. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Польщі [Текст] / К.П. Хоменко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том І (52) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 385-391.
 8. Fałda B. Miejsce studiów podyplomowych w systemie kształcenia ustawicznego w polsce / B. Fałda // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.2. – С. 83-86.
 9. Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, pierwszego stopnia[Електронний документ]. – Режим доступу: http://informatorects.uw.edu.pl/pl/programmes-all/GP/S1-GP/
 10. Gospodarka przestrzenna [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.gp.geo.uni.lodz.pl/uploads/files/GP_inzynierskie_dzienne_2015.pdf
 11. Kraśniewski A., Proces boloński. Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEN, Warszawa 2006, www.nauka.gov.pl.
 12.  Radwan A. Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia /  A.Radwan // e-mentor. – 2009. – № 3 (30). – С. 18-27.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.uph.edu.pl/images/AP_2011/PDFs/akty_prawne/roz_men_stand_naucz.pdf 16
 14. Porter B. Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – режим доступу: http://journals.pan.pl/Content/82729/mainfile.pdf.
 15. Program nauczania [Електронний документ]. – Режим доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
 16. Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na lata 2011-2020 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.sggw.pl/uczelnia/strategia-uczelni-na-lata-2011-2020
 17. Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wprowadzenie do projektu, Sokrates-Tempus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_brochure_Polish_version.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 979 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar