Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Крива В.І. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ РЕАЛЬНИХ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
Крива В.І. [kvi201154@gmail.com]
Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Kryva_Scientific_journal_FMO.pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ШЛЯХОМ ВИКОНАННЯ РЕАЛЬНИХ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація. У статті розкрито шляхи усунення проблем, що виникають при підготовці фахівців в вищих нвчальних закладах. Вони стосуються матеріально-технічного забезпечення  закладу освіти сучасними приладами автоматизації, які необхідні для вивчення студентами спеціальності 151«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».  Автор відзначає роль реального дипломного проектування в професійному становленні майбутніх фахівців. У публікації розкриваються поняття  програмованих логічних контролерів, їх особливостей, переваг та недоліків. У статті наведено суть модернізації щита автоматизації та характеристику приладів  існуючого лабораторного стенду. Також автор охарактеризував продукцію  вітчизняного виробника засобів промислової автоматики та контрольно-вимірювальних приладів фірми «Овен», зокрема, ПІД-регулятора типу ТРМ10. Автор навів переваги ПІД-регулятора та його багатофункціональність. У статті  подається характеристика об'єкта автоматизації-муфельної печі. У публікації зазначається  метод визначення оптимальних параметрів настройки регулятора і показників якості системи регулювання. Використання зазначеної технології  модернізації  дозволило значно підвищити динамічні настройки регулятора та, в кінцевому результаті, якість регулювання технологічного параметру-температури муфельної печі.
Ключові слова: Реальний дипломний проект, програмований логічний контролер,засоби промислової автоматики, контрольно-вимірювальні прилади, крива розгону, динамічна настройка регулятора.

IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL PREPARATION FOR STUDENTS
BY REAL DIPLOMATIC PROJECTS IMPLEMENTATION

V.I. Kryva
Industrial college of Dvnz UDKhTU, Ukraine, city of Kamianske

Abstract. In the article ways of eliminating the problems arising at training of specialists in higher nachalnik institutions. They relate to the logistics of educational institutions with modern automation devices, which are necessary for studying by students of specialty 151 "automation and computer integrated technologies". The author notes the role of a real diploma projects in professional formation of future specialists. The publication reveals concepts of programmable logic controllers, their characteristics, advantages and disadvantages. The article presents the essence of modernization shield of automation and characteristic of the devices of the existing laboratory stand. The author also described the products of the domestic manufacturer of industrial automation tools, machinery and instrumentation of the firm "Aries", in particular, the PID-controller TRM10-type. The author brought the advantages of PID controller and its multifunctionality. The article gives characteristics of an automation object is a muffle furnace. The article notes the method of determining the optimal settings of the controller and quality system regulation. The use of this technology modernization allowed to increase the dynamic setting and, ultimately, the quality of the regulation technological parameter-temperature muffle furnace.
Keywords: Real diploma project, programmable logic controller, means of industrial automation, control and measuring devices, acceleration curve, dynamic adjustment of the regulator.

Список використаних джерел

  1. Білоусова Л.І. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Факт, 2010. – Вип.1. – 188c.
  2. Каталог «ОВЕН». Обладнання і автоматизація.2017г. http://www.owen.ru/upl_files/catalog15/Catalog_OWEN_2017.pdf
  3. Положення про організацію дипломного проектування та атестацію здобувачів вищої освіти Індустріального коледжу коледжу ДВНЗ УДХТУ.м.Кам'янське. 2017р.
  4. Програмовані логічні контролери. Бібліотека АСУТП. http://www.bookasutp.ru/Default.aspx
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1203 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar