Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пономарьова Н.О. ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Пономарьова Н.О. [ponomna@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Ponomarova_Scientific_journal_FMO.pdf

ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ
НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Анотація. Стаття присвячена визначенню функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Автор виходить з того, що в умовах сучасного вітчизняного ринку праці професійна орієнтація школярів на ІТ-спеціальності відіграє особливу роль, а вчитель інформатики є ключовою фігурою у відповідному спрямуванні професійного самовизначення школярів. Надано характеристику оновленого змісту інформаційно-орієнтуючої, діагностуючої, консультуючої та організаційної функцій вчителя інформатики у такій діяльності. Встановлено та розкрито сутність функції орієнтації школярів у медіа-просторі, спрямовуючої та координуючої функцій вчителя інформатики у профорієнтаційній роботі зі школярами на ІТ-спеціальності. Описано вимоги до знань, умінь та навичок учителів інформатики, які необхідні їм для успішного виконання вказаних функцій. Зроблено висновки стосовно необхідності цілеспрямованої підготовки майбутніх вчителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності у закладах вищої педагогічної освіти.
Ключові слова: професійна орієнтація, ІТ-спеціальності, вчитель інформатики, функції вчителя, підготовка вчителів інформатики.

FUNCTIONS OF THE TEACHER OF INFORMATICS IN CAREER GUIDANCE OF PUPILS ON IT-SPECIALTY
Nataliia Ponomarova
G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to definition of the functions of a teacher in the professional orientation of school students to the it profession. The author believes that in the modern Russian labour market, professional orientation of the students in the it profession has a special role, and the teacher is a key figure in the corresponding direction of professional self-determination of schoolchildren. Described the updated content information and guiding, diagnosing, counseling and organizational functions of a teacher in such activities. Installed and the essence function of the orientation of students in the media space, guiding and coordinating functions of a teacher in vocational guidance work with students on the it specialty. Describes the requirements for knowledge, abilities and skills of teachers of computer science that are necessary for the successful execution of these functions. The conclusions about the necessity of purposeful training of future teachers of computer science to professional orientation of students of it-specialties in institutions of higher pedagogical education.
Key words: career guidance, IT-specialty, teacher of informatics, teacher functions, training of teachers of informatics.

Список використаних джерел

  1. Пономарьова Н.О. Відбір абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні: стан і проблеми // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2016. Т.10, № 3. C.131-137.
  2. Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [сайт]. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/ vishha/vstupna-kampaniya-2017/umovi-prijomu-do- vishhix-navchalnix-zakladiv-v-2017-roczi/.
  3. Дослідження ефективності ІТ освіти. [Електронний ресурс] // Асоціація «Інформаційні технології України» : [сайт]. URL: http://itedu.org.ua/content/doslidzhennya-efektivnosti-it-osviti.
  4. ІТ-освіта [Електронний ресурс] // Асоціація «Інформаційні технології України» : [сайт]. URL:http://itukraine.org.ua/proekty/
  5. Проекти [Електронний ресурс] // Харківський ІТ-кластер : [сайт]. URL: http://it-kharkiv.com/ru/projects/
  6. Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії. Київ : Академвидав, 2010. 200 с.
  7. Пасічна Т.С. Інтернет-ресурси як джерела профорієнтаційної інформації // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : матеріали VIІ Міжнародної наук.-практ. конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) : у 2 ч. – Ч. 1 / уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. С.162-169.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1093 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar