Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Райковська Г.О. та ін. ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ПРИ НАСКРІЗНОМУ МОДЕЛЮВАННІ У СУЧАСНИХ МАШИНОБУДІВНИХ САПР
Райковська Г.О. та ін. [g_a_raykovskaya@ukr.net]
Житомирський державний технологічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Raikovska_Scientific_journal_FMO.pdf

ПАРАДИГМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ПРИ НАСКРІЗНОМУ МОДЕЛЮВАННІ У СУЧАСНИХ МАШИНОБУДІВНИХ САПР

Анотація. Стаття присвячена аналізу актуальності використання наскрізного моделювання – Product lifecycle management (PLM) при професійній підготовці бакалаврів з механічної інженерії, а також обґрунтуванню необхідності вивчення функціональних можливостей основних систем автоматизації конструкторської та технологічної підготовки виробництва – Computer-aided design (CAD), Computer-aided manufacturing (CAM) та Computer-aided engineering (CAE). Аналіз попередніх досліджень науковців показав, що впровадження наскрізного моделювання при виробництві продукції на підприємствах стає актуальним питанням. В таких умовах існує гостра необхідність у фахівцях, що можуть виконувати будь-які задачі, пов’язані зі створенням геометричних моделей продукції, інженерними розрахунками, а також проведенням розробки технологічного процесу виробництва. Крім того, було встановлено, що при поточній економічній ситуації, коли невеликі підприємства не здатні перейти на багатофункціональні програмні комплекси, залишається необхідність у роботі в незалежних системах, які потребують розпізнавання даних, конвертації файлів, а також оптимізації геометричних моделей. Також було акцентовано увагу на тому, що для вивчення основ систем автоматизованого проектування (САПР) немає необхідності у роботі з десятками програмних засобів, адже сучасні засоби комп’ютерного моделювання мають досить схожі інтерфейси, а також подібний функціонал.
Ключові слова: професійна підготовка, САПР, механічна інженерія, PLM, наскрізне моделювання.

THE PARADIGM OF TRAINING BACHELORS IN MECHANICAL ENGINEERING
USING PLM-TECHNOLOGIES OF CAD SOFTWARE

Halyna Raikovska, Andriy Solovyov, Oleksandr Melnyk
Zhytomyr State Technological University, Ukraine

Abstract. This article analyzes the relevance of the use of end-to-end simulation Product lifecycle management (PLM) in the professional training of bachelors in mechanical engineering, as well as the necessity to study the functionality of the basic systems of automation of design and technological preparation of production - Computer-aided design (CAD), Computer-aided manufacturing (CAM) and Computer-aided engineering (CAE). The analysis of the previous research scientists showed that the introduction of end-to-end simulation in the production process at the enterprises becomes a pressing issue. In such circumstances there is an urgent need for professionals who can perform any task related to the creation of geometric product models, engineering calculations and conducting process development production. In addition, it was found that in the current economic climate, when small businesses were not able to go on the multifunction software, you will still want to work in the independent systems that require data recognition, conversion, and optimization of geometric models. Also, there was emphasis on the fact that for learning the basics of computer aided design (CAD) there is no need to work with dozens of software, because modern means of computer simulation have very similar interfaces and similar functions.
Key words: professional training, CAD, mechanical engineering, PLM, computer engineering.

Список використаних джерел

  1. Вергунов С. В. Современные тенденции и перспективы развития cad/cam/cae-систем. Часть 2. Перспективы / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 8-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_3_5
  2. Головня В. Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах : дис. … к-та пед. наук : 13.00.04 / Головня Вячеслав Дмитрович. – Рівне, 2015. – 298 с.
  3. Райковська Г. О. Комп’ютерний інжиніринг у графічній підготовці фахівців ВТНЗ / Г. Райковська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2016. - № 3. – С. 71-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_3_15
  4. Райковська Г. О. Теоретико-методичні засади графічної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Галина Олексіївна Райковська. – К., 2011. – 433 с.
  5. Сазонова А. О. Классификация и место CAM-систем в системах автоматизированного проектирования /А. О. Сазонова, А. А. Дроздов // Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – 2014. – C. 34-42.
  6. Стенiн О. А. Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крiзному паралельному циклi пiдготовки виробництва / О.А. Стенiн, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова // “АСАУ” – 17 (37) 2010. – С. 109-117. 
  7. Цейко А. В. Аналіз існуючих CAD/CAM/CAE – систем, їх потенційні можливості при постановці експерименту / А. В. Цейко // Наукові нотатки. – 2013. Вип. 41(2). – С. 244-250.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1242 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar