Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Смолякова І.А., Кізь О.В. ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ УСПІХУ ТА БОЯЗНІ НЕВДАЧ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
Смолякова І.А., Кізь О.В. [irochka.smolyakova@ukr.net]
Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-SmolyakovaKiz_Scientific_journal_FM.pdf

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ УСПІХУ ТА БОЯЗНІ НЕВДАЧ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Анотація. У статті подається визначальний компонент організації навчальної діяльності студентів коледжу. Зазначено, що визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Поштовхом до навчання в рівній мірі можуть стати бажання досягти успіху і страх перед невдачею.
Щоб зміни в ставленні студента до власного «Я» були позитивними, i в процесi його навчання можна було уникнути невдач, що супроводжує досягнення успiху у пiдлiтковому вiцi, йому треба допомогти пізнати свій внутрішній світ та інших людей, навчити відчувати й аналізувати себе, адекватно оцінювати реальні успіхи i запобігати невдачам.
Автор зазначає, що за даними наукових досліджень, можна стверджувати, що емоційне переживання невдач, помилок, неуспіху студентами має реальне вираження у його стані, у його реагування на всі події, до яких він має відношення, на манеру поведінки в соціумі.
Подається оновлена структура діагностування студентів за різними типами мотивації особистості.
Ключові слова: освітня діяльність, студент коледжу, мотивація, емоційне переживання, успіх, невдача.

STUDYING THE MOTIVATION FOR SUCCESS AND THE FEARFUL FAILURES OF COLLEGE STUDENTS
I.A.Smolyakova, O.V.Kiz
Industrial College of Dvnz UDKHTU, Ukraine

Abstract. The article gives a defining component of the educational activities of College students. Noted that the defining component of the educational activities is motivation. The impetus to learning in equal measure can become a desire to succeed and fear of failure.
To change the student's attitude to his own I was positive i was in the process of training it was possible to avoid failure that accompanies success in adolescence, he needs help to know their inner world and other people, to learn to feel and analyze myself, to adequately assess the real success i to prevent failures.
The author notes that according to scientific studies, it can be argued that emotional experience failures, errors, failure of students has real expression in his condition, his response to all of the events to which it relates, in the manner of behavior in society.
Served updated structure diagnostics of students on various types of motivation of the individual.
Keywords: educational activity, college student, motivation, emotion, experience, bad luck.

Список використаних джерел

  1. Виховна робота в технікумах, коледжах. Випуск 3, 2005. – 207 с.
  2. Освіта технікуми, коледжі. Навчально-методичний журнал 1(20), 2008. – 84 с.
  3. Освіта технікуми, коледжі. Навчально-методичний журнал 2(12), 2005. – 82 с.
  4. Освіта технікуми, коледжі. Навчально-методичний журнал 3,4(13), 2005. – 120 с.
  5. Проблеми освіти. Журнал 49, 2006. – 234с.
  6. Практикум по возрастной психологи: Учебное пособие/Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф. Рибалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 с.
  7. Білошицький А.В., Бережна І.Ф. Становлення суб'єктності студентів в освітньому процесі вузу / / Педагогіка. 2006. № 5. – С. 60-66.
  8. Дьяченко М.І., Кандибовіч Л.А. Психологія вищої школи. Мн.: Підручники і посібники, 2003. – 351 с.
  9. Сучасний словник з педагогики / Укл. Рапацевіч Є.С. – Мн.: «Сучасне слово», 2001. 928 с.
  10. Психологія: за редакцією члена – корреспондента АПН України Трофименко Ю.Л.: Підручник для студентів: К.: Либідь, 2001. – 560 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1167 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar