Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Уйсімбаєва Н.В. МЕТОДИКА ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Уйсімбаєва Н.В. [uisimbaevan@gmail.com]
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Uisimbaeva_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДИКА ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація. У статті акцентується увага на використанні потенціалу позааудиторної роботи щодо створення умов ефективного процесу особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено та обґрунтовано основні складові методики особистісного самовдосконалення майбутніх учителів у позааудиторній роботі вищого педагогічного навчального закладу. Розкрито зміст основних принципів організації позааудиторної роботи як умови особистісного самовдосконалення майбутніх учителів. Визначено напрями, форми та методи позааудиторної роботи. Охарактеризовано етапи здійснення методики особистісного самовдосконалення в позааудиторній роботі. Акцентовано увагу на тому, що кожний з етапів методики має мету, вирішує певні завдання та має свої особливості здійснення: свідоме прийняття рішення щодо самовдосконалення; розробка плану та програми особистісного самовдосконалення, діяльність щодо реалізації визначеного плану самовдосконалення; здійснення самоконтролю та самокорегування діяльності щодо самозмін. Основою кожного з цих етапів є процеси самопізнання, самооцінки, самопроектування, самопримусу, саморегулювання, самоаналізу, самоконтролю та самокорегування.
Ключові слова: методика, особистісне самовдосконалення, етапи, форми, методи, позааудиторна робота.

THE METHODOLOGY OF PERSONAL SELF-PERFECTION OF FUTURE TEACHERS
Uisimbaeva Natalia Vasilevna
Kropivnitsky Institute of State and Municipal Management, Ukraine

Abstract. The article focuses on the use of the potential of extracurricular activities on creation of conditions for effective process of personal-improvement of future teachers. Defined and justified the basic components of a technique of personal-improvement of future teachers in extracurricular work of higher educational institutions. The article reveals the content of the main principles of organization of extracurricular work as conditions of personal-improvement of future teachers. Defined directions, forms and methods of extracurricular work. Describes the stages of implementation of a technique of personal-improvement of extracurricular work. The attention is focused on the fact that each of the stages of the methods has a purpose, solves certain tasks and has its own peculiarities of implementation: a conscious decision on self-improvement; development of plans and programs of personal self-improvement activities to implement a certain plan of self-improvement; implementation of self-control and samakiravannya activities for self-change. The basis of each of these stages are processes of self-knowledge, self-esteem, sameprocedure, samoopredeleniya, self-regulation, self-awareness, self-control and samakiravannya.
Key words: methodology, personal self-perfection, stages, forms, methods, extra-curricular work.

Список використаних джерел

  1. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури. – 2009. – 472 с.
  2. Зязюн І. А. Гуманізм освіти ХХI століття: філософський і психологічний аспект / І. А. Зязюн // Теорія і практика управління соціальними системами : щоквартальний науково-практичний журнал. – 2002. – №2. – С. 18-25.
  3. Петрович В. С., Петрович В. В. Гуманізація позааудиторної діяльності учнів / В. С. Петрович // Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти: науково-метод. зб. – К. : ІСДО. – 1996. - С.118-121.
  4. Орішко Н. К. Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Орішко Наталія Костянтинівна ; Київський університет ім. Бориса Грінченка. – Київ – 2017. – 20 c.
  5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2004. – № 4 (5). – С.7–30.
  6. Пустовіт Г. Концептуальні засади модернізації змісту сучасної освіти і виховання учнів [Текст] / Г. Пустовіт // Рідна школа. 2010, № 10. – С.19-23.
  7. Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій): Навчальний посібник / А.А.Марушкевич. – К.: – 2005. – 107 с.
  8. Уйсімбаєва Н. В. Організація особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя у системі позааудиторної роботи / Н. В. Уйсімбаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 76-81.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.01.2018 | Переглядів: 1138 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar