Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Левченко C.В. ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА КОНСПЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
Левченко C.В. [Levchenkos290777@gmail.com]
Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Levchenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА КОНСПЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ

Анотація. У статті наведено інформацію про використання структурно-логічних схем та опорних конспектів на заняттях біології, визначено сучасні підходи до проведення занять, наведені приклади використання структурно-логічних схем. 
Біологічні дисципліни вимагають вивчення та застосування великої кількості термінів та понять, це змушує викладача використовувати та запозичувати різноманітні форми і методи викладання матеріалу, які сприяли б його кращому засвоєнню. До таких можна віднести ті, які створюють оптимальні психолого-педагогічні та організаційні умови пізнавальної діяльності.
Автор зазначає, що сучасним можна назвати той урок, що сприяє розвитку у студентів та учнів смислових операцій, умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення зв’язків та залежностей між різноманітними явищами та фактами, а також виробленню навичок логічного структурування.
Автор доводить, що серед різноманіття відомих форм та методик, створених у напрямку інтенсифікації навчання, провідне місце займають засоби схематичного унаочнення навчального матеріалу. В їх основу покладено ідею моделювання сукупності інформації за допомогою відображення її у вигляді схем.
Розраховано для викладачів біології та інших дисциплін.
Ключові слова: схема; опорний конспект; структурно-логічні схеми; активізація навчання; пізнавальна діяльність; розвивальне навчання; знання; уміння й навички.

USE OF OPEN-LOGICAL SCHEMES AND CONCEPTS AT LESSONS
S.V. Levchenko
Industrial college of Dvnz UDKhTU, m. Kamyants'ke, Ukraine

Abstract. The article presents information on the use of structural-logical schemes and supporting notes in the classroom of biology, defined the modern approaches to teaching examples of the use of structural-logic circuits.
Biological disciplines require the study and application of many terms and concepts, it forces the teacher to use and borrow different forms and methods of teaching the material that would help its better absorption. These include those that create optimal psycho-pedagogical and organizational conditions of cognitive activity.
The author notes that modern is the lesson that promotes students conceptual operations, skills of analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization, classification, relationships and dependencies between various phenomena and facts, as well as the development of skills of logical structuring.
The author argues that among the variety of known forms and techniques created in the direction of intensification of education, the leading place is occupied by means of the schematic illustration of educational material. They are based on the idea of modeling the information together with display it in the form of diagrams.
Designed for teachers of biology and other disciplines.
Key words: scheme; reference note; structural-logical schemes; activating training; cognitive activity; developmental training; knowledge; skills and abilities.

Список використаних джерел

  1. Атанов Г.А. методологические основы деятельностного подхода в обучении // Постметодика. – 2002. – №5. – С.8-11.
  2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). – Х.: Скорпіон, 2000. – 120 с.
  3. Занков Л.В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. – М. : Педагоги- ка, 1990. – 424 с.
  4. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Я.А. Коменский. – М : Педагогика, 1982. – Т.1. – 656 с.
  5. Нечепоренко Л.С. Схематические наглядные пособия и методика их применения / Л.С. Нечепоренко. – Каменец- Подольский, 1967. – 231 с.
  6. Пометун, О., Фрейман, Г. Методика навчання історії в школі [Текст] / О.Пометун, Г.Фрейман. – Київ: «Генеза», 2006. – 328с.
  7. Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання : метод. посіб. для студ. / уклад. : Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка. – Старобільськ, 2015. – 112 с.
  8. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.
  9. Шаталов В.Ф Опорные конспекти. Книга для учителя . – М: Просвещение, 1989. – 64с.
  10. Шаталов, В. Шлях пошуку. [Текст] / В.Ф.Шаталов. – Санкт-Петербург: «Лань», 1996. – 286с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.02.2018 | Переглядів: 1260 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar