Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Манейло О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ В СИСТЕМІ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Манейло О.Ю.
Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Maneilo_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ В СИСТЕМІ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Анотація. У статті розглянуто проблему модернізації навчального процесу на денних і заочних відділеннях ВНЗ в концепції розробки та використання електронних методичних посібників. Функції навчання здійснюються шляхом обміну інформацією між суб’єктами навчання, який іноді опосередкується засобами навчання. Правильна організація цієї діяльності створює умови для активного й успішного навчання.
Автор дослідив особливості і переваги використання електронних методичних посібників, які значно розширюють можливості студентів, та зазначив ряд рекомендацій і основних принципів розробки таких посібників.  Під час дослідження ми дійшли висновку, що проблема інтегрування в європейський освітній простір передбачає постійний пошук і впровадження найбільш дієвих носіїв інформатизації для студентів та викладачів. Особливістю застосування результатів наукового пошуку є необхідність поступово-послідовної системи включення нових форм і методів навчання студентів. Головне – поєднати усе краще, що є в українському та європейському освітньому просторах. Вирішувати проблему розробки і використання електронних методичних посібників треба системно та в досить короткий термін, оскільки потреби в таких посібниках постійно зростають.
Безумовно, далеко не всі викладачі беруть участь у розробленні таких посібників, проте кожен працює над створенням навчально-методичного забезпечення свого предмета, отже, викладені підходи можна використати як модель у цій роботі.
Ключові слова: електронні методичні посібники, довідково-інформаційні джерела, системний підхід.

STUDY OF PECULIARITIES OF BUILDING MODERN METHODICAL GUIDELINES
IN THE SYSTEM OF WORKING WITH STUDENTS OF THE DAY AND FOREIGN FORMS OF TEACHING

O.Y. Maneilo
Industrial college of Dvnz UDKhTU, m. Kamyants'ke, Ukraine

Abstract. The article considers the problem of modernization of the educational process for full-time and correspondence departments of universities in the development and use of electronic manuals. Training functions are carried out through the exchange of information between the subjects of learning, sometimes mediated learning tools. Proper organization of these activities creates conditions for active and successful learning.
The author researched the features and benefits of the use of electronic teaching AIDS, that are appreciably extending possibilities of students, and noted a number of recommendations and basic principles for the elaboration of such tools. During the research we came to the conclusion that the problem of integration into the European educational space involves a constant search for and implementation of the most effective carriers of Informatization for students and teachers. Feature of application of results of scientific research, the need gradually-consistent system for the inclusion of new forms and methods of teaching students. The main thing - to combine all that is best in the Ukrainian and European educational spaces. To solve the problem of development and use of electronic manuals is necessary to systematically and in a relatively short time, as demand for such benefits is constantly growing.
Of course, not all teachers participate in the development of such AIDS, however, each working to create training and methodological support of their subject, therefore, the suggested approaches can be used as a model in this work.
Keywords: electronic methodical manuals, reference and information sources, system approach.

Список використаних джерел

  1. Антопольський А.Б., Вигурський К.В. Концепція електронних бібліотек// Електронні бібліотеки №2.2/99. – С. 17-21.
  2. Артьомов І.В., Ващук О.М. Навчальна книга: організація і методика створення: посібник. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – 238 с.
  3. Губаш О.П. Особливості управління навчальною діяльністю у системі дистанційного навчання. Нові технології навчання. К: Науково-методичний центр вищої освіти, 2006 http://www.ime.edu-ua.net/em.html
  4. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування /За редакцією проф. Кухаренка В.М./ Харків, 2001. – 282 с.
  5. Лапінська І.А. Мотивація навчальної діяльності та можливості інформаційно-комунікаційних  технологій у навчальних закладах. – К: НПУ ім. Н.П.Драгоманова, 2002. – 208 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.02.2018 | Переглядів: 1114 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar