Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ненастіна Т.О., Школьнікова Т.В. МОНІТОРИНГ ЗАЛИШКОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Ненастіна Т.О., Школьнікова Т.В. [nenastina@ukr.net]
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-nenastina_scientific_journal_fmo.pdf

МОНІТОРИНГ ЗАЛИШКОВИХ ШКІЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Анотація. Розглянуто основні положення організації навчання хімії у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті для формування у студентів професійної компетентності. Показано, ще перевірка залишкових шкільних знань студентів, є необхідною складовою для якісного вивчення дисципліні «Хімія» у ВНЗ, визначення знань студента, а також нагадування основних фундаментальних основ предмета. Розглянуто основні теми, приклади завдань та методика вирішення задач «нульового» контролю. Теми, що входять до складу перевірки знань включають основні головні блоки дисципліни згідно шкільної навчальної програми, які є основою подальшого вивчення дисципліни. Показано зв'язок дисципліни «Хімія» із фаховими дисциплінами технічних спеціальностей. Проведено аналіз залишкових шкільних знань студентів першого курсу всіх технічних спеціальностей Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з дисципліни «Хімія». Показано необхідність активізації всіх видів навчальної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін. Встановлена тенденція до зниження рівня шкільної підготовки з дисципліни «Хімія», що обумовлена низкою факторів.
Ключові слова: моніторинг, дисципліна хімія, контроль залишкових знань, студент, планування, учбовий процес, технічний ВУЗ, шкільні знання 

MONITORING OF RESIDUAL school students' knowledge
T.O. Nenastіna
Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine
T.V. Shkolnikova
National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine

Abstract. The basic principles of the organization of teaching chemistry at Kharkiv national automobile and highway University the formation of students professional competence. Shown, still checking the residual knowledge of school students is a necessary component to the qualitative study of Chemistry in higher education, definitions of student knowledge, and also a reminder of the basic fundamental foundations of the subject. Describes the main topics, examples of tasks and methods for solving problems of the "zero" control. Topics included in the knowledge test include basic main units of the discipline according to the school curriculum, which are the basis for further study of the discipline. Shows the relationship of the discipline "Chemistry" with the professional disciplines of technical specialties. The analysis of the residual school knowledge of first-year students of all technical specialties of the Kharkov national automobile and highway University for the discipline "Chemistry". Shows the need to enhance all types of educational work in the course of studying of special disciplines. The tendency to reduction of the level of school training in the discipline "Chemistry", due to a number of factors.
Кey words: monitoring, discipline chemistry, inspection remnants knowledge, student, planning, educational process, technological institute of higher learning, school knowledge.

Список використаних джерел

  1. Хоботова Э.Б. Индивидуальный поход при обучении химии / Э.Б. Хоботова, М.И. Игнатенко, Ю.С. Калмыкова //  Образование и саморазвитие. – 2016. – №1(47). – С. 106-109.
  2. Даценко В.В. Формування професійної компетентності у студентів технічних ВНЗ у процесі навчання хімії  / В.В. Даценко // Вісник ХНАДУ. – Вип. 77. – 2017. – С.13-17.
  3. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М.: Знание, 1987.–286 с.
  4. Кряж И.В. Игровые методы в экологическом образовании / И.В. Кряж // Сучасні технології навчання у навчальному процесі  вищих освітніх закладів. Ч.ІІ. Рівне, 1999.– С 164-169.
  5. Внешнее независимое оценивание. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/test/rez_zno/
  6. Лебединцев В.Б. Модернизация сельской малокомплектной школы: неклассно-урочная модель / В.Б. Лебединцев // Народное образование. – 2005. – № 1. – С. 103-107.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1157 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar