Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постіл С.Д. ПРОЕКТНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Постіл С.Д. [sdp_irp@ukr.net]
Університет державної фіскальної служби України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Postil_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОЕКТНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація. Проаналізовано тенденції трансформації інженерної освіти у сфері інформаційних технологій: використання концепції CDIO та сучасних педагогічних технологій, зокрема проектної. Розроблена і впроваджена педагогічна технологія зі створення «Наскрізного індивідуального проекту» в процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання на основі наскрізного об’єкта дослідження під час викладання декількох комп’ютерних дисциплін. В процесі реалізації проектної технології студенти самостійно набувають додаткові знання з різних джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативні вміння, виконуючи різні ролі; розвивають у себе вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження, розробки моделей, аналізу, узагальнення та розвитку проекту; розвивають критичне та системне мислення. Викладач отримує можливість розвивати власні здібності до моделювання, прогнозування, проектування і планування освітніх об'єктів і систем, застосовувати на практиці сучасні педагогічні та технологічні розробки; організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних психологічних і інтелектуальних можливостей студентів; широко використовувати сучасні інформаційні та педагогічні технології.
Ключові слова: CDIO, суб’єкт освітнього процесу (студент, викладач), проектна педагогічна технологія, наскрізний індивідуальний проект, міждисциплінарне інформаційне моделювання, наскрізний об’єкт дослідження.

PROJECT EDUCATIONAL TECHNOLOGY BASED ON INTERDISCIPLINARY INFORMATION MODELING
Stepan D. Postil
University of the State Fiscal Service of Ukraine

Abstract. Analyzed the trends in the transformation of engineering education in the field of information technology: the use of the concept of CDIO and the faculty in particular project. Developed and implemented educational technology to create "end-to-end of individual project" in the process of interdisciplinary information modeling based on cross-cutting object of study in teaching several computer subjects. In the process of implementing design technology students independently acquire additional knowledge from different sources; learn to use acquired knowledge to solve cognitive and practical tasks; acquire communication skills, performing various roles; develop the ability to identify problems, collect information, observations, modelling, analysis, generalization and development of the project; develop critical and systemic thinking. The teacher gets the opportunity to develop their abilities to the modeling, forecasting, design and planning of educational facilities and systems to implement modern pedagogical and technological developments; to organize the educational process taking into account individual psychological and intellectual capabilities of students; extensive use of modern information and pedagogical technologies.
Key words: CDIO, Subject of Educational Process (Student, Teacher), Project Educational Technology, End-to-end Individual Project, Interdisciplinary Information Modeling, End-to-end Object of Research.

Список використаних джерел

  1. Международный семинар по вопросам инноваций и реформированию инженерного образования «Всемирная инициатива CDIO»: Материалы для участников семинара (Пер. С.В. Шикалова) / Под ред. Н.М. Золотаревой и А.Ю. Умарова. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2011. – 60 с.
  2. Полат Е. С. Метод проектов // [WWW-документ] URL http://www.ioso.ru/distant/project/ meth%20project/metod%20pro.htm
  3. Постіл С. Д. Інтеграція дисциплін у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання / С.Д. Постіл // Наук. вісник НУДПС України. – 2013. – №3 (61). – С. 68-76.
  4. Постіл С. Д. Інтерактивні технології навчання в умовах інформаційних ресурсів Інтернету / С. Д. Постіл, Н. С. Козак // Наукові записки Рівненського ДГУ.  – 2015. – Випуск 12 (55). – Рівне: РДГУ. – 596 с. – Збірник наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». – Ч. 1. С. 324-335.
  5. Самохвалов А.В. Метод проектов в подготовке специалистов-информатиков /А.В. Самохвалов // Вестник Тамбовского университета. Сер. естеств. и техн. науки. – Тамбов, 2008. – Т. 13, Вьп. 1. – С. 144-146.

  6. Чепіль М. М. Педагогічні технології: навчальний посібник [Електронний ресурс] /  М. М. Чепіль, Н.З.Дудник // «Академвидав», 2012. — 224 С. –  Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/295

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1148 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar