Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Семеног О.М., Семеніхіна О.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ, ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ..
Семеног О.М., Семеніхіна О.В. [olenasemenog@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Semenoh_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ, ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ, В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація. У статті на основі аналізу й узагальнення наукових джерел окреслено поняття «документознавець», «мовна культура майбутнього документознавця», «цифрове творче середовище», охарактеризовано окремі аспекти навчально-методичного забезпечення формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища.
Формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища розглядається як багатовимірний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що відбувається поетапно, з урахуванням сучасних підходів, загальнодидактичних і специфічних принципів, на основі використання ефективних методів, форм і засобів навчання. Цифрове творче середовище визначено як таке навчальне середовище, що передбачає цілеспрямоване використання в освітньому процесі засобів, технологій та інформаційних ресурсів, які уможливлюють творчий творче самовираження особистості засобами цифрових технологій.
Акцентована увага на навчально-методичному забезпеченні з метою формування мовної культури майбутнього документознавця в умовах цифрового творчого середовища, зокрема аксіологічного, мовно-етичного, поведінково-інтерактивного компонентів мовної культури, які характеризують ступінь реалізації засвоєних цінностей, морально-етичних норм, знань у ситуаціях професійного спілкування, охоплюють уміння і навички, що ґрунтуються на критичному мисленні, володінні комунікативною технікою, а також творчо-цифрового компонента, що знаходить вираження в уміннях логічно вибудовувати та представляти дані з використанням цифрових пристроїв, спеціалізованих програмних засобів і віртуальних платформ, графічних образів, аудіо, відео; відповідально, з урахуванням етичних, суспільних, культурних та правових норм оперувати інформаційно-комунікаційними технологіями.
Ключові слова: документознавець, мовна культура майбутнього документознавця, цифрове творче середовище, мовно-фахова підготовка, навчально-методичне забезпечення, підручник, посібник, словник, електронний ресурс.

EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR FORMATION OF LINGUISTIC CULTURE
OF FUTURE
DOCTOR PhD,
DOCUMENT SPECIALISTS, IN THE CONDITIONS OF DIGITAL SOCIETY

Olena Semenoh, Olena Semenikhina
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, Ukraine

Abstract. In the article, on the basis of analysis and generalization of scientific sources, the concept of “document scientists”, “linguistic culture of the future document specialists”, “digital creative environment” is outlined, certain aspects of teaching and methodological support for the formation of the linguistic culture of the future document scientists in the conditions of the digital creative environment are described. The formation of the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment is considered as a multivariate process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, which takes place in stages, modern approaches, general-pedagogical and specific principles, on the basis of the use of effective methods, forms and means of teaching. The digital creative environment is defined as such a learning environment that involves the purposeful use in the educational process of the means, technologies and information resources that enables the creative expression of personality through digital technologies. The emphasis is on teaching and methodological support for the purpose of forming the linguistic culture of the future document specialists in the conditions of the digital creative environment, in particular, the axiological, linguistic and ethical, behavioral and interactive components of linguistic culture, which characterize the degree of realization of the acquired values, moral and ethical norms, knowledge in situations of professional communication involves skills based on critical thinking, communicative techniques, and the creative and digital component that you find control the ability to represent data using digital services, specialized software and virtual platforms, graphic images, audio, video; responsible, taking into account ethical, social, cultural and legal norms to operate information and communication technologies.
Key words: document specialists, linguistic culture future of document specialists, digital creative environment, linguistic training, teaching and methodological support, textbook, manual, dictionary, electronic resource.

Список використаних джерел

 1. Биков В. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти / Валерій Биков, Марія Лещенко //Теорія і практика управління соціальними системами. – 2016. – №4. – С. 115-130.
 2. Городенська К. І чи и писати у власних іншомовних назвах? / Катерина Городенська //Українська мова. –2011. – №3. – С. 67-73.
 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник для студ. вищих навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л.М.Паламар. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2005. – 327 с.
 4. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : Учебник, 8-е изд. стер., / Н.Н.Кушнаренко. – К.: Знання, 1997. – 459 с.
 5. Малик Г.Д.Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Галина Дмитрівна Малик – К., 2015. – 367 с.
 6. Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Любов Іванівна Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
 7. Назаренко Н.С. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Степанівна Назаренко. – К., 2008. – 259 с.
 8. Новий тлумачний словник української мови [в 4-х томах] / укладачі : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – Т. 2. – К. : Аконіт, 1999. – 912 с.
 9. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство: Навч. посібник. Вид 2-ге доп. І перероб. – К.: Ліра-К, 2009. – 236 с.
 10. Попчук О. В. Професійна культура документознавця: навч.-метод. посіб. / О. В. Попчук; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . – Рівне : РДГУ, 2013. – 80 с.
 11. Програма з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К., 2006. – 25 с.
 12. Решетілова О. Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців / О.М.Решетілова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ, ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2015. – Випуск 4 (45). – С. 99-104.
 13. Семеног О. Культура фахової мови. Тестові завдання/ Олена Семеног, Ольга Рудь: навч. посіб. – Вид. 2-е перероблене і доповнене. – Суми: СумДПУ, 2016. – 173 с.
 14. Сивак О.А. Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Анатоліївна Сивак. – Бердянськ, 2014. – 223 с.
 15. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посібн. – 4-те вид., виправ. і доповн. – К.: Алерта, 2012. – 428 с.
 16. Широков В. А. Елементи лексикографії / В. А. Широков. – К.: Довіра, 2005. – 304 с.
 17. Швецова-Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги: Навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2014. – 405 с.
 18. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова / Теорія. Практика. Самостійна робота : навчальний посібник. / Ярослав Ярославович Чорненький. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
 19. Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Текстово-комунікативне навчання: навчальний посібник /Л.О.Ткаченко, О.В.Любашенко, С.Є.Мельник та ін.; за ред. О.В.Любашенко. – К.: ТОВ ВПП «Компас», 2014. – 256 с.
 20. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша та ін.; за ред С. О. Карамана, О. А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 213. – 544 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1273 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar