Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Тимейчук А.М. КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА
Тимейчук А.М. [makssy@bigmir.net]
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Tymeychuk_Scientific_journal_FMO.pdf

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА

Анотація. У статті проаналізовано зміст освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів з туризмознавства, описано можливі посади працевлаштування випускників, окреслено коло їх професійних обов’язків, визначено функції, які  здатний виконувати майбутній магістр туризмознавства, відповідно до перерахованих посад: проектувальну, організаційну, технологічну та контролюючу. визначено і охарактеризовано ключові компетентності майбутніх магістрів з туризмознавства як особистісно-усвідомлену систему надпредметних і міждисциплінарних знань, умінь і навичок, які можуть використовуватися в різних видах туристичної діяльності, у процесі розв’язування складних завдань у повсякденних, професійних і соціальних ситуаціях: навчально-пізнавальна, загальнокультурна, інформаційна, комунікативна, соціальна та підприємницька компетентність. Комплекс ключових компетентностей майбутніх магістрів з туризмознавства представлено як складник ієрархічної структури професійної компетентності майбутнього магістра з туризмознавства.
Ключові слова: туризм, магістр з туризмознавства, вища освіта, ключові компетентності, професійна компетентність.

KEY PROFESSIONAL COMPETENCIES OF MAGISTERS IN TOURISM
A.M. Tymeychuk
Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhaylo Kotsyubinsky, Ukraine

Abstract. The article analyzes the content of educational and vocational programs and educational qualification characteristics of master of science, describes the possible positions of employment of graduates, outlines the scope of their professional duties and define the functions that are capable of carrying the future master of tourism under listed positions: design, organizational, technological and regulatory. Іdentify and describe the key competence of future masters of science as personal-conscious system of the interdisciplinary and multidisciplinary knowledge and skills that can be used in various kinds of tourism activities in the process of solving complex problems in everyday, professional and social situations: educational , cultural, informational, communicative, social and entrepreneurial competence. The set of key competences of future masters of science are presented as a component of the hierarchical structure of professional competence of the future master of science.
Key words: tourism, master of tourism studies, higher education, key competences, professional competence.

Список використаних джерел

 1. Федорченко В. К. Педагогіка туризму : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К. : «Слово», 2004. – 294 с.
 2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.
 3. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций / А. В. Хуторской // Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения : сборник научных трудов ; под ред. А. В. Хуторского. – М. : ГНУ ИСМО РАО, 2006. – С. 65-79.
 4. Яковлева М. Л. Експериментальне дослідження. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. [Текст] / М. Л. Яковлева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Серія: Педагогіка і психологія; Зб. наук. праць – Вип. 30 / [Редколег. : В. І. Шахов та ін.]. – Вінниця : ТОВ фірма (Планер), 2010 – 475 с.
 5. Литвинова С. Г. Формування інформаційно–комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/ITZN/em5/content/08lsgtso.htm.
 6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С.. та ін.] під ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
 7. Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методка професійної освіти» / Н. В. Баловсяк. – Київ, 2006. – 20 с.
 8. Завьялов А. Н. Формирование информационной компетентности у будущих специалистов в области новых информационных технологий. – [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://ito.edu ru/2003/ІІ/3/ІІ-3-2522.html.
 9. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці [Текст] / І. Гушлевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22-24.
 10. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М., 1996. – 284 с.
 11. Холостова Е. И. Теория социальной работы : учебник / Под. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М. : Юрист, 1999. – 334 с.
 12. Татарницева С. Н. Методическая компетенция учителя и ее формирование в процессе самостоятельной работы студентов : автореф. дис. на соиск. науч. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / С. Н. Татарницева. – Тольятти, 2003. – 48 с.
 13. Мудрик А. К. Соціальний інтелект та соціальна компетентність / А. К. Мудрик // Практична психологія та соціальна робота: наук.-практ. освітньо-методичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 4-6.
 14. Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессиональности учителя [Текст] / А.К.Маркова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 56-63.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1156 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar