Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Добровольська А. М. МЕТОД ПРОЕКТІВ: ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Добровольська А. М. [anna68@meta.ua]
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Dobrovolska_Scientific_journal_FMO.pdf

МЕТОД ПРОЕКТІВ:
ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Анотація. У статті акцентовано увагу на поняттях «проект», «проектна діяльність», «метод проектів». Розглянуто історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці. Схарактеризовано функції проектної діяльності, яка здійснюється майбутніми лікарями і провізорами під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) з метою формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності). Акцентовано увагу на рівнях взаємодії між суб’єктами освітнього процесу під час проектної діяльності, спрямованої на формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчання ДПНП. Схарактеризовано принципи, яких дотримуються під час проектної діяльності в межах реалізації методу проектів з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів, котрі вивчають ДПНП. Акцентовано увагу на педагогічних умовах застосування проектної технології з метою ефективного формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час навчання ДПНП. Схарактеризовано вміння, котрі набуваються майбутніми лікарями і провізорами в процесі формування ІТ‑компетентності за умови реалізації методу проектів під час навчання ДПНП. Акцентовано увагу на перевагах методу проектів у порівнянні з іншими методами за умови формування ІТ‑компетентності майбутніх фахівців під час навчання ДПНП. Отримано висновок, що метод проектів у процесі формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час навчання ДПНП є однією з інноваційних педагогічних технологій.
Ключові слова: ІТ-компетентність, метод проектів, проект, проектна діяльність, проектна технологія.

THE PROJECT METHOD: FORMATION OF THE IT COMPETENCE OF THE FUTURE SPECIALISTS
Аnna Dobrovolska
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Abstract. The article focuses on the concepts of "project", "project activity", "project method".  Examines the historical aspects of the formation of project method in foreign pedagogical theory and practice. Described functions of the project activities by future doctors and pharmacists during training, disciplines of natural-scientific preparation (DPNP) with the purpose of formation of information-technological competence (it-competence).  The attention is focused on levels of interaction between subjects of educational process during project activities aimed at the formation of it-competence of future specialists while training DPNP.  Characterized by the principles that are held with project activities in the framework of the project method with the purpose of formation of it competence of future doctors and pharmacists, who study DPNP.  The attention is focused on pedagogical conditions of application of design technology for the effective formation of the it competence of future specialists while training DPNP.  Described skills acquired by future doctors and pharmacists in the process of formation of it-competence in implementation of project method in teaching DPNP.  The attention is focused on the advantages of project method in comparison with other methods under condition of formation of it competence of future specialists while training DPNP.  The resulting conclusion that the project method in the process of formation of it competence of future doctors and pharmacists during training DPNP is one of the innovative pedagogical technologies.
Keywords: IT competence, project method, project, project activity, project technology.

Список використаних джерел

 1. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе . М. : Просвещение, 1985. 208 с.
 2. Брыкова О. В. Проектная деятельность с использованием информационных технологий в учебном процессе : методическое пособие. СПб. : РЦОКОиИТ, 2007. 101 с.
 3. Ващенко Г. Загальні методи навчання : Підручник для педвузів. Харків : Державне вид-во України, 1929. 232 с.
 4. Вульфсон Б. Джон Дьюи : педагогика прагматизма. Лидеры образования. 2004. № 3. С. 12-15.
 5. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М. : Совершенство, 1998. 608 с.
 6. Гузеев В. В. Планирование рузультатов образования и образовательная технология. М. : Народное образование, 2001. 240 с.
 7. Демчук О. О. Проектний метод навчання майбутніх практичних психологів.  Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер. : Психологія і педагогіка. 2013. № 22. С. 32-35.
 8. Добровольська А. М. Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки. Наука і освіта. Сер. : Педагогіка. 2016. № 6. С. 86-95.
 9. Єрмаков І. Г. Шевцова С. М. Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності учнів. Проектна діяльність у ліцеї : компетентнісний потенціал, теорія і практика : Науково-методичний посібник / За ред. С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. К. : Департамент, 2008. 520 с.
 10. Жиляєва Ю. Особливості застосування методу проектів у професійно-педагогічній підготовці вчителів іноземних мов. Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наук. праць. 2011. № 3. С. 35-42.
 11. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. Умань : СПД Жовтий, 2008. 212 с.
 12. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-укл. : О. Пометун, Л. Пироженко. К. : АПН, 2002. 136 с.
 13. Карбованець О. Куруц Н. , Голуб Н. , Майорош А. Метод проектів сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. 2008. Вип. 15. С. 80.‑82.
 14. Коберник О. Проективна педагогіка і національна школа. Шлях освіти. 2000. № 1. С. 7-9.
 15. Козак Л. В. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології. Педагогічний процес : теорія і практика : Збірник наук. праць. 2013. Вип. 1. С. 54-64.
 16. Колесникова И. А. Горчакова-Сибирская М. П. Педагогическое проектирование : учебное пособие [для высших учебных заведений] / под. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. М. : Академия, 2008. 288 с.
 17. Кульчицька О. І. Сисоєва С. О. , Цехмістер Я. В. Педагогічні технології : наука практиці : навч.-метод. щорічник / За ред. С. О. Сисоєвої. К. : ВІПОЛ, 2002. 281 с.
 18. Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності. Імідж сучасного педагога. 2009. № 10 (99). С. 16-21.
 19. Любчак Н. М. Проектні технології : сутність та особливості використання у навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. 2014. Вип. 122. С. 144-150.
 20. Меандров Г. Метод проектов в начальной школе. В помощь комплексно-проектной работе. Метод. пособие для педагогов. Свердловск ; М. : Госиздат, 1931. С. 9-18.
 21. Метод проектів : традиції, перспективи, життєві результати : Практико зорієнт. зб. / С. М. Шевцова (кер.), І. Г. Єрмаков (наук. кер. і ред.) та ін. К., 2003. 504 с.
 22. Освітні технології : Навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; За заг. ред. О. М. Пєхоти. К. : А.С.К., 2001. 256 с.
 23. Палаева Л. И. Метод проектов в обучении английскому языку учащихся среднего этапа обучения общеобразовательной школы : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)». М., 2005. 24 с.
 24. Педагогічний словник / За ред. дійсн. члена АПН України М. Д. Ярмаченка. К. : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 25. Пеньковских Е. А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике. Вопросы образования. 2010. № 4. С. 307-318. DOI: 10.17323/1814-9545-2010-4-307-318
 26. Полат Е. С. Метод проектов : история и теория вопроса. Школьные технологии. 2006. № 6. С. 43-47.
 27. Полат Е. С. Метод проектов : типология и структура. Лицейское и гимназическое образование. 2002. № 9. С. 9-17.
 28. Полат Е. С., Бухаркина Ю., Моисеева М. В. , Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров / под ред. Е. С. Полат. М. : Академия, 2009. 272 с.
 29. Полат Е., Петрова И. , Бухаркина М. , Моисеева М. Что такое проект : типология проектов. Открытый урок. 2004. №5‑6. С. 10-17.
 30. Проектна діяльність у школі / Упорядн. М. Голубенко. К. : Шк. світ, 2007. 128 с.
 31. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання : теорія і методика : Монографія / За заг. ред. О. М. Коберника. К. : Наук. світ, 2003. 172 с.
 32. Ретивых М. В. Становление и развитие метода проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике // Вестник Брянского государственного университета. 2008. № 1. С. 24-32.
 33. Рыбина О. В. Проектная деятельность учащихся в современной школе. Образование в современной школе. 2003. №9. С. 20-22.
 34. Савенко Н. Ковганич Г. Життєтворчий потенціал виховної системи : Технологія реалізації методу проектів // Завуч (Шкільний світ). 2005. № 34. С. 13-22.
 35. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : Підручник для студентів педагогічних факультетів. К. : Генеза, 2002. 368 с.
 36. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М. : Народное образование, 1998. 256 с.
 37. Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології : метод проектів. Підручник для директора. 2005. № 9-10. С.25-31.
 38. Токаренко Н. Проектна діяльність із дітьми старшого дошкільного віку. Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. 2013. № 10. С. 11-18.
 39. Трояновский И. Опыт практического применения метода проектов в одной американской сельской школе. Вестник просвещения. 1925. № 5. С. 182-184.
 40. Уйсімбаєва М. Проектна діяльність : теоретичні аспекти. Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. 2014. Вип. 13. С. 258-262.
 41. Хоружа Л. Проектна культура вчителя : етичний компонент. Шлях освіти. 2006. № 2. С.11-15.
 42. Хотунцев Ю. Л. Проекты в школьном курсе «Технология» / Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симоненко, О. А. Козина, Б. И. Орлов, М. Н. Шигонцев. Школа и производство. 1994. № 4. С. 52-54.
 43. Чечель И. Д. Метод проектов, или Попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула. Директор школы. 1998. № 3. С. 11-16.
 44. Шарипов Ф. В. Технология проектного обучения : учебно-методическое пособие. Уфа : Республиканский учебно-научный методический центр Министерства образования Республики Башкортостан, 2010. 56 с.
 45. Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова [и др.] ; Т. 4 : [Статьи, доклады и выступления за 1931-1934 гг.] / Сост. Д. С. Бершадская. М. : Просвещение, 1965. 328 с.
 46. Щербина С. В. Застосування проектного методу у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). 2014. Вип. 128. С. 519-522.
 47. Haines S. Projects for the EFL сlassroom : Resource material for teachers. Edinburgh : Thomas Nelson and Sons, 1989. Pр. 23‑90.
 48.  Jones J. Ch. Design Methods : seeds of human futures (2nd edition). London : John Wiley & Sons Ltd., 1992. 407 р.
 49. Kilpatrick W. H. The Project Method : The Use Of The Purposeful Act In The Educative Process. Teachers College Record. 1918. No. 19. Pр. 319-334.
 50. Knoll M. John Dewey und die Projektmethode. Zur Aufklärung eines Missverständnisses. Bildung und Erziehung. 1992. Vol. 45. Pp. 89-108. DOI : https://doi.org/10.7788/bue-1992-0108
 51. Knoll M. The Project Method : Its Origin and International Development. Progressive Education Across the Continents. A Hadbook, ed. H. Röhrs and V. Lenhart. New York : Lang, 1995. Pp. 307-318. Retrieved from www.mi-knoll.de/145401.html
 52. Knoll M. The project method : Its vocational education origin and international development. Journal of Industrіal Teacher Education. 1997. Vol. 34. No. 3. Pp. 59-80.
 53. Rainhard D. Deutsch als Fremdsprache Projekte im Internet. Stuttgart : Klett, 2000.
 54. Sinclair B. Learner autonomy : the Cross-cultural question. IATEFL Newsletter. 1997. Vol. 26. Iss. 139. Pp. 12-13.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1501 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar