Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ткачук Г.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
Ткачук Г.В. [galanet82@gmail.com]
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Tkachuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. Автором здійснено аналіз зарубіжного досвіду реалізації змішаного навчання в системі освіти зарубіжних країн. Серед всіх країн світу визначено навчальні заклади Європи та США, в яких змішане навчання, застосування засобів ІКТ, реалізація новітніх стратегій навчання, пов’язаних з електронним навчанням впроваджується протягом 10-15 років та починалось з проведення різноманітних семінарів, форумів, конференцій, присвячених цій новій педагогічній проблемі. Проаналізовано діяльність консорціуму «Online Learning Consortium» щодо розгляду проблеми змішаного навчання. Консорціум щороку організовує конференції, на яких розглядаються питання організації навчального процесу, проблем і труднощів, які виникають при впровадженні певної педагогічної моделі змішаного навчання, а також перспектив розвитку змішаного навчання в закладах вищої освіти. Охарактеризовано досвід США та окремих європейських країн, зокрема Фінляндії, Німеччини, Великобританії, Швеції, Бельгії, Швейцарії, Китаю тощо. Виявлено, що змішане навчання утворилось на основі дистанційного навчання, а проведені численні дослідження ефективності традиційного, онлайн-навчання та змішаного навчання визначили перспективність і результативність методик змішаного навчання.
Окремо приділено увагу міжнародним проектам щодо впровадження змішаного навчання, в яких беруть участь країни всього світу. Відомими проектами є такі міжнародні проекти як Comenius 2.1, Erasmus + «Curriculum for Blended Learning», Online4EDU, Horizon Project тощо. В межах цих проектів відбувалось формулювання педагогічної доцільності змішаного навчання, проектування курсу змішаного навчання, організація дискусійних заходів щодо реалізації змішаного навчання, розробка навчальних планів тощо. В окремих країнах проводились внутрішні проекти, серед яких доцільно відмітити тематичне дослідження «Змішане навчання у фламандській вищій освіті» («Blended Learning in Flemish Higher Education»), проведене у 2014 р. Бельгійською Фламандською Королівською академією наук, словесності і мистецтв.
Таким чином, модернізація освіти в більшості зарубіжних закладів спрямована на реалізацію змішаного навчання, застосування нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій, створення електронних ресурсів для забезпечення навчального процесу за методикою змішаного навчання та розробці інноваційних навчальних програм з усіх освітніх напрямків.
Ключові слова: змішане навчання, онлайн навчання, моделі змішаного навчання, дистанційні курси, зарубіжний досвід, електронне навчання, ІКТ, інновації.

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING
Halyna Tkachuk
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The author analyzes the foreign experience of implementing blended learning in the education system of foreign countries. Among all countries in the world determined educational institutions of Europe and the United States in which blended learning, use of ICT, the implementation of the latest learning strategies associated with e-learning being implemented in the next 10-15 years and began to conduct various seminars, forums, conferences dedicated to this new pedagogical problem. The activity of the consortium "Online Learning Consortium" the issue of blended learning. The consortium organizes an annual conference on issues of organization of educational process, problems and difficulties that arise when implementing a particular pedagogical model of blended learning, as well as development perspectives of blended learning in institutions of higher education. Characterized by the experience of the US and individual European countries, in particular Finland, Germany, great Britain, Sweden, Belgium, Switzerland, China, etc. It is revealed that blended learning was formed on the basis of distance learning, as conducted numerous studies of the effectiveness of traditional online learning and blended learning have identified the prospect and the effectiveness of these methods of blended learning.
Special attention is paid to international projects on the implementation of blended learning, involving countries around the world. Known projects are international projects such as Comenius 2.1, Erasmus "Curriculum for Blended Learning", Online4EDU, Horizon Project, etc. In these projects was the formulation of pedagogical expediency of blended learning, designing blended learning course, organization of the discussion of measures for implementation of blended learning, curriculum development, and the like. In some countries they have also held projects, among which it is worth noting a case study "Blended learning in Flemish higher education" ("Blended Learning in Flemish Higher Education") held in 2014, the Belgian Royal Flemish Academy of Sciences, literature and arts.
Thus, modernization of education in most foreign institutions aimed at the implementation of blended learning, the use of new information and communication technologies, creation of electronic resources to support the learning process by the method of blended learning and the development of innovative educational programs in all educational areas.
Key words: blended learning, online learning, models of blended learning, distance learning courses, foreign experience, e-learning, ICT, innovation.

Список використаних джерел

 1. 2017 NMC Technology Outlook. Chinese Higher Education. A Horizon Project Regional Report. URL: http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-technology-outlook-for-chinese-higher-education-EN.pdf (дата звернення: 08.03.2018).

 2. Bielawski L., Metcalf D. Blended eLearning: Integrating Knowledge, Performance, Support, and Online Learning. Massachusetts: by HRD Press, Inc, 2002. 350 p.

 3. Blended Learning Courses for teacher educators between Asia and Europe. URL: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ee32e707-bfca-4fa6-b0c9-de70c2adcea9. (дата звернення: 08.03.2018).

 4. Blended Learning for Quality Higher Education: Selected Case Studies on Implementation from Asia-Pacific. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002468/246851E.pdf. (дата звернення: 08.03.2018).

 5. Human Development Report 2016. Work for human development. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf. (дата звернення: 08.03.2018).

 6. Insights and Trends that Make MOOCs Matter. URL: https://www.edsurge.com/news/2014-08-04-insights-and-trends-that-make-moocs-matter. (дата звернення: 08.03.2018).

 7. Laine S., Myllymäki M., Hakala I. The Role of the Learning Styles in Blended Learning // EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (Barcelona,6th-8th of July 2015). Barcelona, 2015. PP. 5016-5025.

 8. Norberg A. Un-/Blended Learning – Educational Logistics and “Skype on Wheels” (PhD study). URL: https://iml.edusci.umu.se/ictml/research-projects/un-blended-learning. (дата звернення: 08.03.2018).

 9. Norberg A. Blended Learning and New Education Logistics in Northern Sweden // Game Changers: Education and information technologies, 2012, Vol.1. P. 327-330.

 10. Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation/ W.W. Porter, C.R. Graham, K.A. Spring, K.R.Welch // Computers & Education. 2014. Vol. 75. P. 185-195.

 11. Reformation, revolution, evolution – Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv (1-2 mars 2011). URL: http://www.upl.umu.se/digitalAssets/138/138126_konfrappupc2011v4.pdf#page=70. (дата звернення: 08.03.2018).

 12. Socrates Compendium 2004. Comenius Action 2.1 – Training of School Educational Staff. URL: http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/Documents/Compendium/Comenius/Compendium%20C21_2004.pdf. (дата звернення: 08.03.2018).

 13. Steels L. Music Learning with Massive Open Online Courses (MOOCs). URL: https://books.google.com.ua/books?id=6gxRCwAAQBAJ&lpg=PA226&ots=8PlFIFLlkE&dq=%C3%89cole%20Polytechnique%20blended%20learning&hl=uk&pg=PA226#v=onepage&q=%C3%89cole%20Polytechnique%20blended%20learning&f=false. (дата звернення: 08.03.2018).

 14. Training Curriculum For Blended learning Course / Training Online4EDU – Online Collaboration Methods and Tools in Education. Final Version – 31.08.2016. URL: http://online4edu.eu/index.cfm/secid.181/. (дата звернення: 08.03.2018).

 15. Transnational Needs Analysis Report. URL: http://blearning-project.eu/index.php/news/18-transnational-needs-analysis-report. (дата звернення: 08.03.2018).

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1070 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar