Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бугра А.В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИП
Бугра А.В. [alina.bugra@gmail.com]
ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Buhra_Scientific_journal_FMO.pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. У статті досліджується сутність компетентнісного підходу, визначається його структура як взаємозв’язок когнітивного (знання), мотиваційного (урахування потреб, мотивів, пізнавальних інтересів), аксіологічного (мотиваційно-ціннісні ставлення й прагнення особистості до навчання, одержання нової інформації), емоційно-вольового (вміння саморегуляції, самоорганізації, дидактичної рефлексії) складників.
З урахуванням особливостей математики як науки і навчальної дисципліни схарактеризовано дидактичну систему організації самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів з використанням дидактичного пакету індивідуальних диференційованих завдань. На засадах компетентнісного підходу обґрунтовано необхідність, зміст та оптимальну структуру дидактичного пакету, елементами якого визначено: окреслені викладачем дидактичні особливості теми, розділу, параграфів, які пропонуються для самостійного вивчення; мета і завдання їх самостійного опрацювання, значущість самостійно опрацьованого матеріалу для вивчення інших навчальних дисциплін та майбутньої професійної діяльності; завдання для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з анотаціями викладача; завдання, які містять систему математичних задач різного (A, B, C, D), рівня складності та спрямованості; творчі завдання, виконання яких оцінюється додатковими балами; завдання для контролю та самоконтролю; інформація щодо оцінювання завдань; завдання на дидактичну рефлексію (виконання яких коментується викладачем усно, без виставлення оцінки балами); література для самостійного опрацювання та для поглибленого вивчення теми.
У процесі дослідно-експериментальної роботи доведено ефективність організації самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу та окреслено перспективність подальших наукових пошуків у цьому напрямі загальними зусиллями науковців-дидактів та математиків-методистів.
Ключові слова: компетентнісний підхід, дидактична система, самостійна робота студентів, дидактичний пакет, диференційовані завдання.

THE IMPLEMENTATION OF COMPETENT APPROACH IN THE PROCESS OF THE SELF-WORK
OF STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES
DURING STUDYING MATHEMATICAL DISCIPLINES

Alina Buhra
Kriviy Rih National University, Ukraine

Abstract. The essence of the competent approach is investigated in the article, its structure is determined as interconnection of cognitive (knowledge), motivational (taking into consideration needs, motives, cognitive interests), axiological (the motivational-value attitudes and aspirations of the person to study, obtaining new information), emotionally-volitional (the ability to self-regulation, self-organization, didactic reflection) components.
Taking into consideration the features of mathematics as a science and educational discipline the didactic system of organization of independent work of students of engineering specialties of higher educational institutions is characterized using the didactic package of individual differentiated tasks. Based on the competency approach the necessity, the content and optimal structure of the didactic package is substantiated, the elements of which are defined: outlined by the teacher the didactic features of the topic, section, paragraphs which are offered for self-study; purpose and tasks of their independent processing, the significance of the self-processed material for studying other academic disciplines and future professional activities; task for independent study of theoretical material with abstracts of the teacher; tasks that contain a system of mathematical problems of different (A, B, C, D), the level of complexity and orientation; creative tasks, performance of which is estimated by additional points; tasks for control and self-control; information on task evaluation; task for didactic reflection (performance of which is commented by the teacher orally, without rating marks); literature for independent study and for in-depth study of the topic.
In the process of investigational and experimental work efficiency of organization of independent work of students of engineering specialties of higher educational institutions on the basis of competence approach is proved and the prospect of further scientific research is outlined in this direction by the general efforts of scientists-didactics and mathematicians-methodologists.
Keywords: competency approach, didactic system, independent work of students, didactic package, differentiated tasks.

Список використаних джерел

  1. Ільченко В. Р. Компетентністна модель освітньої галузі як неодмінна умова ефективної освіти. Педагогіка і психологія. 2014. № 2 (86). С. 41–46.
  2. Гриньова В. Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного підходу : сутність і поняттєво-термінологічний апарат. Рідна школа. 2016. № 4. С. 20–23.
  3. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / за ред. О. А. Коновала. Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. 380с.
  4. Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність : проблеми, пошуки, перспективи : монографія. Київ, Глухів : РВВ ГДУ, 2005. 234с.
  5. Бургун І. В. Розвиток навчально-пізнавальних компетенцій учнів основної школи в навчанні фізики : монографія. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 528 с.
  6. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «КІС», 2004. 112 с.
  7. Ноговицина О. В. Формирование готовности студентов университета к самообучению в процессе математической подготовки : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08. Челябинск, 2008. 220 с.
  8. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект : монографія. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 307 с.
  9. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С», 2004. С. 34–46.
  10. Бугра А. В., Коновал О. А., Туркот Т. І. Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб’єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. Вип. 1 (50). С. 257 – 268.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1280 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar