Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Єжова О.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Єжова О.В. [оyezhova70@gmail.com]
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Yezhova_Scientific_journal_FMO.pdf

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

Анотація. Стаття присвячена проблемі підготовки кваліфікованих фахівців, які розроблятимуть і запроваджуватимуть інноваційні технології в індустрії моди. Стрімкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає від освіти безперервного оновлення змісту підготовки фахівців з огляду не лише на сучасний, а й на прогнозований стан розвитку галузі, у якій працюватиме випускник закладу освіти. Метою статті є виокремлення педагогічних умов підготовки фахівців швейної галузі із застосуванням прогностичних моделей. Педагогічними умовами підготовки фахівців швейної галузі з застосуванням прогностичних моделей є такі зовнішні обставини, реалізація яких зробить можливим підготовку майбутніх фахівців, готових до провадження професійної діяльності в умовах сучасного та прогнозованого швейного виробництва.
До педагогічних умов належать: 1) підпорядкування прогностичної моделі підготовки системі цілей підготовки фахівців швейної галузі в закладах освіти, що полягають у формуванні ключових і професійних компетенцій фахівців швейної галузі; 2) узгодження змісту прогностичної моделі підготовки фахівців із прогнозом інноваційного розвитку індустрії моди; 3) розроблення методики впровадження прогностичної моделі професійної підготовки фахівців у закладах освіти швейного профілю, що охоплює методи навчання, форми навчання, методику реалізації міжпредметних зв’язків, шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів; 4) наявність організаційного, програмного, технічного й кадрового забезпечення для впровадження прогностичної моделі підготовки в навчальний процес закладів освіти швейного профілю. Визначені етапи впровадження прогностичної моделі в закладі освіти: підготовчий етап; розробка моделі впровадження; реалізація та інсталяція; застосування моделі в навчальному процесі. Окреслений перелік комп’ютерних програм для інсталяції та вивчення в закладі освіти швейного профілю: для керування компонентами системи; для створення документів; для обміну інформацією; CAD-підсистеми. Обґрунтовані переліки технічного забезпечення прогностичної моделі: мінімальний, бажаний, прогностичний.

Ключові слова: педагогічні умови, підготовка фахівців, швейна галузь, індустрія моди, прогностична модель, прогнозоване виробництво, професійна компетенція.

 

PROGNOSTIC MODELS AS MEANS OF CREATING PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FASHION EDUCATION

Olha Yezhova

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to the problem of training qualified specialists who will develop and implement innovative technologies in the fashion industry. The rapid development of technologies in the modern world requires continuous education updating the content of training taking into account not only the present, but also on the predicted state of development of the industry, which will run graduate schools. The aim of the article is the selection of pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models. Pedagogical conditions of training of sewing industry with the use of predictive models there are external circumstances, the realization of which will make possible the training of future professionals, ready to produce professional work in current and foreseeable conditions of clothing manufacture.

To pedagogical conditions include: 1) submission of a predictive model training system, the training of professionals of fashion industry in educational institutions, which consist in the formation of core and professional competencies of specialists and apparel industry; 2) content negotiation a predictive model, of training the forecast of innovative development of the fashion industry; 3) develop methods of implementing a predictive model of professional training of specialists in educational institutions of sewing profile covers teaching methods, forms of training, methodology of realization of intersubject links, grading scale of students ' educational achievements; 4) the presence of organizational, programmatic, technical, and personnel support for the implementation of a predictive model of training in educational process of educational institutions of sewing profile. The stages of implementing a predictive model in the school: a preparatory stage; development of a model of implementation; implementation and installation; application of the model in the learning process. Defined list of computer programs for installing and learning in the school sewing profile: to manage components of the system; to create; to exchange information; the CAD subsystem. Reasonable lists technical support prognostic model the minimum, desired, prognostic.

Key words: pedagogical conditions, specialist education, sewing branch, fashion industry, prognostic model, prognostic production, professional competence.

Список використаних джерел

 1. Анісімов М. В. Прогностичні підходи побудови моделей професійно-технічних навчальних закладів. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. № 1 (294). 2014. С. 3-7.
 2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов М.: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.
 3. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Кривий Ріг, 2001. 238 с.
 4. Закатнов Д. А. Прогнозирование тенденций развития профессионально-технического образования методами форсайт. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр.. Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. Вип. 3. С. 27-38.
 5. Ежова О. В. Компетентностный подход к формированию образовательной программы будущих инженеров-педагогов (специализация – технология изделий легкой промышленности). Инженерное образование. 2016. №19. С. 56-61.
 6. Єжова О. В. Застосування інноваційних технологій навчання комп’ютерного дизайну одягу засобами САПР Грація. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. 2017. Вип. 23. (2-2017). Частина 1. С. 240-245
 7. Єжова О. В. Обґрунтування вимог до особистісних якостей кваліфікованої швачки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2015. Вип. 9. С. 12–19.
 8. Єжова О. В. Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю: дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кропивницький, 2016. 557 с.
 9. Ковальчук В. І. Прогнозування розвитку системи освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. №. 233. С. 112-120.
 10. Модернізація змісту професійної освіти і навчання: теорія і практика: монографія / М. А. Вайнтpауб та ін., за наук. ред. М. А. Вайнтpауб. Киів: ТОВ «НВП Поліhрафсервіс», 2015. 328 p.
 11. Пузіков Д. О. Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи. Український педагогічний журнал. 2016. №. 4. С. 86-93.
 12. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебник / под ред. В. А. Сластенина. М.: Академия, 2014. 608 c.
 13. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Г. О. Винокур и др.  Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Государственный институт «Советская энциклопедия»; ОГИЗ (т. 1); Государственное издательство иностранных и национальных словарей
  (т. 2-4), 1935-1940.
 14. MacBeath, John. The future of the teaching profeccion / Belgium (Brussels): Education International, 2012. 111 p.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1187 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar