Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Завражна О.М., Салтикова А.І. РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СКЛАДОВИХ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Завражна О.М., Салтикова А.І. [zavragna@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Zavrazhna_Scientific_journal_FMO.pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СКЛАДОВИХ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Анотація. У побудові сучасного навчального процесу у ВНЗ відбувається зміщення акцентів у бік самостійної творчої навчально-пізнавальної роботи студентів, що виявляється у розробці нових моделей співпраці викладача і студента. Стаття присвячена розкриттю особливостей та визначенню необхідних умов ефективної організації самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи та реалізації її творчої та науково-дослідної складових. Показано місце курсової роботи в системі позаудиторної самостійної роботи студентів та створено структурно-логічну схему етапів її написання. Підкреслено, що наукова творчість під час виконання курсової роботи виражається у вивченні літератури з досліджуваної теми, проведенні порівняльної оцінки різних точок зору на проблему, аргументації рішення про приєднання до однієї з них або формуванні власної оригінальної позиції, на яку спирається студент при дослідженні практичних матеріалів, та оцінці корисності отриманих навичок для вирішення проблем. Зазначено, що студенти молодших курсів ще не володіють навичками наукового дослідження і це викликає труднощі у виборі теми, формулюванні проблеми, виділенні предмета і об'єкта, мети та завдань дослідження. Подано аналіз власного досвіду організації самостійної діяльності студентів під час виконання курсових робіт. Акцентовано увагу на захисті курсових робіт, який відбувається в рамках тижнів науки, наукових конференцій факультету та університету. Тим самим студенти набувають навичок дослідницької роботи та її презентації. Вагомі результати досліджень студенти публікують в матеріалах конференцій та наукових фахових виданнях як самостійно, так і в співавторстві з науковими керівниками. Саме з написання курсової роботи у студента закладаються професійні навички до наукових досліджень. Підкреслено,що невід’ємною частиною самостійної роботи студентів є творча та науково-дослідна складові, які розкриваються на молодших курсах при написанні курсових робіт і стають ще більш вагомими під час виконання самостійних досліджень з наукової тематики у складі науково-дослідної групи або при написанні кваліфікаційної роботи.
Ключові слова: самостійна діяльність, курсова робота, творча, науково-дослідна складова, студент.

REALIZATION OF CREATIVE AND RESEARCH COMPONENTS OF INDEPENDENT WORK
OF STUDENTS DURING THE COURSE WORK

Zavrazhna O., Saltykova A.
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Abstract. In the construction of a modern educational process in the university there is a shift in emphasis toward self-creative educational and cognitive work of students, which is manifested in the development of new models of cooperation of the teacher and the student. The article is devoted to the disclosure of peculiarities and definition of necessary conditions for effective organization of independent activity of students during the course work and implementation of its creative and research components. It is shown the location of the course work in the system of extracurricular independent work of students and developed structural and logical scheme of the stages of its writing. It is emphasized that scientific creativity work during the course work is expressed in the study of literature on the subject, the comparative assessment of different points of view on the problem, the argumentation of the decision to join one of them or the formation of their own original view, which supports the student in the study of practical materials, and assessing the usefulness of the skills obtained to solve problems. Indicated that junior students not yet have the skills of scientific research and this causes difficulties in choosing topics, formulation of problems, subject and the object, purpose and objectives of the study. The analysis of own experience of organization of independent activity of students during the course work is given. The attention is focused on the protection of the coursework, which takes place in the framework of the academic week, the scientific conferences of the faculty and the university. Thus students acquire the skills of research work and its presentation. Significant results of research students published in conference proceedings and scientific professional journals, both independently and in collaboration with the supervisor. With writing a term paper the student is laid professional skills of scientific research. It is emphasized that the integral part of independent work of students is the creative and research components that are revealed at junior courses when writing course papers and become even more significant when performing independent research on scientific topics as part of a research group or when writing a qualification work.
Keywords: independent activity, course work, creative component, research component, students.

Список використаних джерел

  1. Салтикова А.І., Шкурдода Ю.О. Роль самостійної роботи у формуванні компетентностей майбутнього фахівця. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 5-6 грудня 2013 р.). Суми. 2013. С.75.
  2. Марковецька Г. Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів. Обрії. 2013.  № 1. С. 82-86.
  3. Завражна О.М., Лобас О.М. Формування дослідницьких умінь під час навчання фізики у середніх та вищих навчальних закладах. Теория та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х. Кривий Ріг. 2013.  Т.2. С.76-84.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1051 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar