Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Іващенко М.В., Бикова Т.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Іващенко М.В., Бикова Т.Б. [in22@ukr.net]
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Ivashchenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. В умовах формування когнітивного суспільства особливого значення набуває створення оптимальних умов для пізнавальної діяльності особистості шляхом реалізації концепції освіти протягом усього життя головними перевагами якої є гнучкість, різноманітність, доступність у часі й просторі.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчив достатню розробленість методологічних, психологічних та управлінських питань упровадження освіти протягом усього життя, проблеми вдосконалення організації навчально-пізнавальної діяльності, особливостей використання змішаного навчання як принципово нової освітньої моделі навчання. Проте поза увагою залишилася проблема інтеграції елементів змішаного навчання в процес викладання дисциплін у вищій школі з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.
Алгоритм упровадження елементів змішаного навчання в процес викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти реалізується шляхом поєднання традиційної моделі навчання (читання лекцій, проведення практичних, лабораторних, семінарських занять, складання заліків та іспитів) та інноваційної моделі електронного навчання (дистанційного доповнененого елементами мобільного навчання). Використання елементів змішаного навчання (групове навчання, перевернутий клас, мікронавчання, ситуативні вправи, гейміфікація, інфографіка) в процесі викладання навчальних дисциплін надає можливість, тим хто навчається, засвоювати матеріал у зручний час, навчитись творчо використовувати і демонструвати результати навчання у середовищі дистанційного курсу або під час традиційних очних занять.
Інструментарієм для реалізації елементів змішаного навчання є сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій: соціальні сервіси, засоби он-лайн (синхронне) та оф-лайн (асинхронне) спілкування, засоби створення різноманітної електронної наочності, засоби діагностики та оцінювання, системи управління навчальним контентом.
Для використання елементів змішаного навчання від викладачів вимагається опанування інноваційних активних педагогічних методів, технік та технологій, достатній рівень інформаційної компетентності, а від студентів таке навчання потребує комп’ютерної грамотності та неабиякої активності.
Ключові слова: модель навчання, активність, пізнавальна діяльність, дистанційна освіта, традиційне навчання, електронне навчання.

THE PECULIARITIES OF USING THE ELEMENTS OF MIXED LEARNING
IN THE PROCESS OF TEACHING ACADEMIC DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Mykola Ivashchenko
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine
Tatyana Bykova
Professional Pedagogical College, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Abstract. In the conditions of forming a cognitive society, the creation of optimal conditions for the cognitive activity of the individual through the implementation of the concept of education throughout life is of particular importance, the main advantages of which are flexibility, diversity, accessibility in time and space.
The analysis of psychological and pedagogical researches has shown the sufficient development of methodological, psychological and managerial issues of implementation of education throughout life, problems of improving the organization of educational and cognitive activity, the features of the use of mixed learning as a fundamentally new educational model of education. However, the problem of integrating elements of mixed learning in the process of teaching subjects in higher education institutions with the purpose of activating students' cognitive activity is not paid sufficient attention.
The algorithm for the introduction of elements of mixed learning in the process of teaching subjects in higher education institutions is realized by combining the traditional model of learning (lecturing, conducting practical, laboratory and seminar classes, tests and examinations) and an innovative model of e-learning (distance learning, enhanced by the elements of mobile learning). Using of elements of mixed learning (group studying, inverted class, micro studying, situational exercises, gameplay, infographics) in the process of teaching gives the possibility for those who are studying to get the information in a suitable time, to get to know to use creatively and demonstrate the results of studying in the environment of distance course or during the ordinary classroom lessons.
The toolkit for the implementation of elements of mixed learning is the modern means of information and communication technologies: social services, online tools (synchronous) and offline (asynchronous) communication, means of creating a variety of electronic visualization, diagnostic and evaluation tools, and educational content management systems.
Using of elements of mixed learning by teachers requires the mastering of innovative and active pedagogical methods, techniques and technologies, sufficient level of information competence, from students such training requires computer literacy and extraordinary activity.
Key words: model of education, activity, cognitive activity, distance education, traditional education, e-learning.

Список використаних джерел

 1. Карпенко М. П. Когномика. Москва : СГА, 2009. 225 с.
 2. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. Суми : РВВ СДПУ, 1999. 300 с.
 3. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко та ін.; ред. В.М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : КП "Міськдрук", 2016. 284 с.
 4. Стан освіти в Україні: думка соціолога Ірини Когут. URL: http://www.prosvitcenter.org/uk/stan-osvity-v-ukrayini-dumka-sotsiologa/ (дата звернення: 22.02.2018).
 5. Іващенко М.В., Бикова Т.Б. Особливості підвищення ІКТ-компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів засобами веб-технологій. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Гол. редактор: В.В. Вербець. Вип. 13 (56). Частина ІІ. Рівне : РДГУ, 2016. С.89-92.
 6. Дистанційне навчання у ВНЗ України. Сучасний стан / Г.М. Кравцов, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. С. 143-147.
 7. Які ВНЗ України пропонують дистанційну освіту і скільки це коштує. За матеріалами статті Вікторії Ярижко. URL: http://www.osvita.org.ua/articles/1619.html (дата звернення: 22.02.2018).
 8. Довідник навчальних закладів URL: https://abiturients.info/uk/vuzy/distanciyne-navchannya-u-vnz-ukrayini (дата звернення: 22.02.2018).
 9. Кухаренко В.М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті. Херсон, 2015. № 24. С. 53‑67.
 10. Сікора Я.Б. Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. ВИПУСК 2 (39). С. 236-239.
 11. Лузан П.Г. та ін. Формування активності студентів у навчанні: Монографія / П.Г. Лузан, А.І. Дьомін, В.І. Рябчик. Київ : Вища шк., 1998. 192 с.
 12. Палаткина Г.В. Межкультурное образование: современный подход к воспитанию на народных традициях. Педагогика. № 5. 2002. С. 4-41.
 13. Micro-Learning as a Workplace Learning Strategy URL: http://idreflections.blogspot.com/2015/04/micro-learning-as-workplace-learning.html (дата звернення: 22.02.2018).
 14. Томсон П. Самоучитель общения. Спб.: Питер, 2000. 242 с.
 15. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник / С.О. Сисоєва; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.
 16. Tim O'Reilly What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. URL: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 (дата звернення: 22.02.2018).
 17. Кухаренко В.М. Експеримент «Дистанційне навчання для середньої школи» //Комп‘ютер у школі та сім‘ї: Наук.-метод. журнал. 2007. № 4. С. 21-24.
 18. Ivashchenko M., Bykova T. Improving the level of information technologies competence by means of web technologies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (41), Issue: 86. Budapest : Készült a Rózsadomb Contact Kft, 2016. Р.20-22.
 19. Ivashchenko M., Bykova T. Peculiarities of training university students for professional work in gaining knowledge in economics Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal LAssociation 1901 "SEPIKE" /Ausgabe 10. Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. P.23-27.
 20. Частаков А.В. Методичні рекомендації щодо початку роботи у системі дистанційного навчання Moodle. Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 20 с.
 21. Оцінка якості дистанційного курсу / М.І. Безменов, Н.В. Конохова, В.Г. Борисов. Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. №35. Вестник НТУ "ХПИ", 2011. С.80-85.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 10.04.2018 | Переглядів: 1209 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar