Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кравчина Т.В. УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Кравчина Т.В. [tkravchyna@gmail.com]
Хмельницький національний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Kravchyna_Scientific_journal_FMO.pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Анотація. Основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності.
В cтатті аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід пошуку методів і форм самостійної роботи студентів з метою ефективного оволодіння іноземною мовою професійного спрямування, визначається місце та роль самостійної роботи студентів ВНЗ у навчальному процесі, досліджуються проблеми планування, організації, керівництва та контролю результатів даного виду роботи, даються практичні рекомендації для ефективного покращення вивчення іноземної мови професійного спрямування.
Метою самостійної роботи з іноземної мови професійного спрямування у немовному вузі є формування навичок роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне використання), а також формування навичок усного мовлення (говоріння та аудіювання). Практичне заняття є важливою формою процесу вивчення іноземної мови, де здійснюється безпосередня організація самостійної роботи студента, контроль з боку викладача, а також взаємоконтроль і самоконтроль.
Розвиток навичок самостійної роботи в області читання, говоріння, письма здійснюється на основі комунікативного підходу, використовуючи реальні ситуації (телефонні розмови, бесіди з конкретними людьми, ситуативні діалоги тощо). Таким чином, студенти мають можливість позбавитись «мовного бар’єру» та посилити віру в особисті можливості спілкуватись іноземною мовою. Навички «живого» спілкування, розмовної лексики призводить до одночасного розвитку всіх мовних навичок – від усної та письмової мови до читання та аудіювання. Для навичок читання ефективно використовувати тексти невеликого об’єму та різного змісту (уривки з статей, енциклопедій, літературних творів, анкети, журнальні статті та ін.). Для навичок письма можна використовувати завдання комунікативного напрямку, а саме: складання особистого або ділового листа, написання рекламного тексту, проведення інтерв’ю, тощо. Граматика є важливою частиною цієї роботи. Особливості матеріалів для самостійної роботи студентів у немовному ВНЗ повинні враховуватись при складанні комплексу вправ, що формують вміння самостійної роботи.
Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння студентами сукупності знань, вмінь, навичок. Самостійна робота студентів необхідна не лише для оволодіння професійною англійською мовою, але й для формування навичок самостійної роботи в учбовій, науковій та професійній діяльності, які є необхідні у вищій школі; для формування здібності приймати на себе відповідальність за володіння навчальним матеріалом, самостійно вирішувати проблему підвищення рівня володіння мовою і т. д. Власне тому цей вид роботи є головним резервом підвищення ефективності підготовки кваліфікованих фахівців рівня «спеціаліст» і «магістр».
Ключові слова: самостійна робота, мотивація, навчальний процес, студент, контроль, іноземна мова професійного спрямування.

IMPROVEMENT OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK DURING PROFESSIONAL
FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Tetiana Kravchyna
Khmelnitsky National University (Ukraine)

Abstract. The main task of higher education is to prepare a specialist who is able to think initiatively, creatively; to replenish his knowledge independently and apply it in practical activities; a specialist being capable of self-development, self-education, innovation activity.
The article analyzes the domestic and foreign experience of searching methods and forms of independent work of students in order to master the foreign language effectively. It determines the place and role of independent work of students of higher educational institutions in the educational process, researches the problems of planning, organization, management and control of the results of this type of work. The article gives practical recommendations for effective improvement of the study of professional foreign language.
The purpose of independent work in foreign language for professional purposes in technical higher educational institution is to create skills for working with foreign-language professional sources of information (reading, translation, creative re-thinking of information, personal evaluation and subsequent use), as well as the formation of spoken language skills (speaking and listening). Practical classes are an important form of the process of studying a foreign language, where the direct organization of the student's independent work, the control of the teacher, as well as mutual control and self-control are carried out.
The development of independent work’s skills in the field of reading, speaking, writing is carried out on the basis of a communicative approach, using real situations (telephone conversations, conversations with concrete people, situational dialogues, etc.). Thus, students have the opportunity to get rid of the "language barrier" and to strengthen their faith in their personal possibilities to speak a foreign language. Skills of "live" communication, colloquial vocabulary lead to the simultaneous development of all language skills - from oral and written language to reading and listening. For reading skills, it is effectively to use texts of a small volume and different content (excerpts from articles, encyclopedias, literary works, questionnaires, journal articles, etc.). For writing skills, you can use the tasks of the communicative direction, namely: writing a personal or business letter, writing a promotional text, conducting an interview, etc. Grammar is an important part of this work. The peculiarities of materials for independent work of students in technical higher educational establishments should be taken into account when compiling a set of exercises that form the ability to work independently.
Independent work of students - is a complex pedagogical phenomenon, a special form of educational activity, aimed at mastering the complex of knowledge, skills and abilities. Independent work of students is necessary not only for the acquisition of professional English, but also for the formation of skills of independent work in educational, scientific and professional activities that are necessary in a higher school; for forming the ability to assume responsibility for the possession of educational material, to solve the problem of improving language proficiency independently, etc. That's why this kind of work is the main reserve for improving the efficiency of training of qualified specialists at the level of "specialist" and "master".
Key words: independent work, motivation, educational process, student, control, foreign language for professional purposes

Список використаних джерел

  1. Катарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975. 121с.
  2. Дистервет А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. Т. 2.. М., 1956.
  3. Гончаренко Н.М. Думки В.О. Сухомлинського про самостійну роботу учнів над книжкою. Рідна школа. 1983. № 11. С. 90-95.
  4. Харламов И.Ф. Педагогика. М., 1990. 576с.
  5. Соколов А.В., Драч І.І., Ісаєва І.А. Організаційно-методичні засоби забезпечення самостійної роботи студентів у ВНЗІ-ІІ рівнів акредитації. Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. К.,2002. С. 188-192.
  6. Завацький С. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів індустріально-педагогічного факультету. Педагог професійної школи: 36. наук, праць.  К.: Науковий світ, 2002. Вип.11. С.150-154.
  7. Лихач В.М., Гуревич Р.С. Преемственность содержания трудового обучения й профессиональной подгоговки учащихся. М.: Высш. шк., 1990. 111 с.
  8. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. К.: Высшая школа, 1990. 246 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1048 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar