Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мурашковська В.П., Казнадій С.П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
Мурашковська В.П., Казнадій С.П. [vmurashkovska@gmail.com]
Чернігівський національний технологічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Murashkovska_Scientific_journal_FMO.pdf

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ

Анотація. У даній статті проаналізовано сукупність загальних якостей інженера-механіка, які виховані на початкових курсах. Розглянуто, основні завдання, які виконує інженер-механік в професійної діяльності і узагальнено основні етапи інженерної діяльності. Виявлено психологічні умови подолання труднощів у навчанні математики. Визначено педагогічно важливі якості і властивості особистості інженера-механіка. Важливою передумовою організації процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків є врахування психологічних особливостей головних суб’єктів навчального процесу – студентів. При вивченні фундаментальної підготовки у вузі не можна не враховувати психологічні і вікові особливості студентів молодших курсів. Зроблено акцент на формування як якомога більшої кількості професійно значущих якостей під час вивчення математичних дисциплін на початкових курсах навчання. Психологічними умовами подолання труднощів у навчанні математики у майбутніх інженерів-механіків  є умови, які пов'язані з розвитком-оптимального співвідношення загальних здібностей - до навчання і спеціальних. У зв'язку зі збільшенням масштабу завдань, що вирішуються інженерами-механіками, відбувається кардинальна зміна інженерної діяльності в цілому, змінюється і набувають нового сенсу зміст, цілі та функції інженерної праці. Отже, питання особистісного становлення майбутніх інженерів-механіків  в  аспекті  їхньої професійної  діяльності  має  постійно  знаходитися  в  центрі  уваги  вищої  школи. Для  цього  система навчально-освітнього  процесу повинна  бути  вибудувана  на психолого-педагогічній основі гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця. Завдання, які вирішуються інженерами в ході професійної діяльності, визначають функції інженера-механіка, які вимагають наявності у випускників вузу певних якостей. Математична підготовка майбутніх інженерів-механіків і застосування знань з математики із  перспективною проекцією на професійну діяльність у майбутньому є предметом даної статті.
Ключові слова: інженери-механіки, індивідуальний підхід, інтегровані модулі, курси, принципи, професійна компетентність, рівні сформованості.

PSYCHO-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-MECHANICS
Murashkovska Vira, Kaznadiy Svitlana
Chernihiv national University of technology, Ukraine

Abstract. This article analyzes a set of General qualities of a mechanical engineer who trained in the initial courses. Describes the main tasks performed by engineer in professional activities and summarizes the main stages of the engineering activity. The identified psychological conditions of overcoming difficulties in learning maths. Defined pedagogically important qualities and personality traits of mechanical engineer. An important prerequisite for the organization of the process of formation of professional competence of future engineers-mechanics is the account of psychological features of the main subjects of the educational process students. In the study of fundamental training in the University, it is impossible not to take into account the psychological and age characteristics of Junior students.
Focuses on the formation of an increasing number of professionally significant qualities in the study of mathematics in the initial training. Psychological conditions to overcome difficulties in the teaching of mathematics to future engineers-mechanics, there are conditions that are associated with the development of the optimal ratio of General abilities - to learn and special. In connection with the increase in the scale of problems solved by mechanical engineers, is a radical change in engineering activities in General, is changing and new meaning of the content, purpose and functions of engineering labor.
And so, the question of the personal formation of future engineers-mechanics in the aspect of their professional activities should always be in the spotlight of high school. For this, the system of the educational process should be built on a psychological-pedagogical basis of harmonization of development of a student and as a person and as a professional. The tasks solved by engineers in the course of professional activities, define the functions of the mechanical engineer, which requires from graduates of certain qualities. The mathematical training of future engineers-mechanics and the application of knowledge of mathematics with a promising projection for professional activity in the future is the subject of this article.
Key words: mechanics engineers, individual approach, integrated modules, courses, principles, professional competence, levels of formation.

Список використаних джерел

  1. Букатин А. Д.  Агротехника в обществе знания и философские аспекты адаптации инженера к профессиональной  деятельности .  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №11-3. с. 489–492.
  2. Касярум, С.О. моделювання змісту навчального матеріалу.Педагогічний альманах: зб. наук. Праць. Херсон, РІПО, 2008. №3. с. 49-54.
  3. Лазарєва, Т.А. Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2006. 22 с.
  4. Петрук, В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: монографія.  Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 292с.
  5. Туркіна,  М.  В.  Сутність  поняття  самостійної  навчально-пізнавальної діяльності  студентів  у психологічній  та педагогічній літературі. Вісник  Луганського  національного  університету  ім..  Тараса  Шевченка.  Серія: Педагогічні науки. Луганськ : вид. від. ЛНУ, 2011. № 5 (216). с. 166 – 172.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1100 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar