Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Руденко Ю.О. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Руденко Ю.О. [Yango641@ukr.net]
Сумський коледж економіки і торгівлі, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Rudenko_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Анотація.  У статті аналізується проблема професійної адаптації молодих викладачів комп’ютерних наук  у освітньому процесі в закладах вищої освіти. Інформаційні технології та якісний високопрофесійний склад викладачів стають головними стратегічними ресурсами ВНЗ, що зкмовлює актуальність підготовки фахівців.
Показано, що професійна адаптація молодого викладача до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах є важливим етапом його становлення як фахівця, сприяє творчій самореалізації та самовдосконаленню особистості. Професійна адаптація педагога з одного боку виступає як систематичне засвоєння професійного досвіду, а з іншого  –  як безперервний процес активної реалізації набутих професійних знань. З будь-яких позицій вона передбачає постійний професійний саморозвиток. Особлива увага приділяється виявленню причин складності адаптації педагога комп’ютерних дисциплін в умовах надлишкового інформаційного шуму, слабкої структурованості інформації та швидкого оновлення комп’ютерних технологій. У статті розглядаються переваги викладання комп’ютерних наук, до яких віднесено: вмотивованість студентів; зацікавленість та задоволення від занять; можливість застосовувати комп’ютерну техніку без обмежень; високий рівень різноманітних завдань прикладного застосування, адаптованих і зрозумілих студентам. Базою дослідження стали коледжі і ВНЗ Сумської області. Аналіз діагностичних даних, що надається у статті, дозволив виявити причини труднощів адаптації:  недостатня якість методичної літератури та електронних ресурсів;  потреба у післядипломній освіті, у допомозі досвідчених колег; відсутність часу на проведення навчальної, методичної, організаційної та науково-дослідницької робіт. Цей аналіз надає можливість сформувати шляхи усунення проблем викладання ІТ-технологій молодими педагогами на початковому етапі педагогічної діяльності.
У публікації пропонуються практичні рекомендації   з урахуванням існуючих стратегій, що відповідають запитам сучасного інформаційного суспільства.
Ключові слова: інформаційні технології, професійна адаптація молодих викладачів, програмування, IT‑технології, навчальний процес у ВНЗ.

PROFESSIONAL ADAPTATION COMPUTER SCIENCES TEACHERS

Rudenko Yu.O.

Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Ukraine

Abstract. The article analyzes the problem of the professional adaptation young computer sciences teachers of colleges and universities. Information technology and high-quality professional staff of teachers become the main strategic resources of universities, which stipulates the importance of training specialists.

It is shown that the professional adaptation of a young teacher to a pedagogical activity in higher educational institutions is an important stage of his becoming a specialist, promotes creative self-realization and self-improvement of the individual.

The professional adaptation of the teacher serves as an assimilation of professional experience, and as a process of active realization of the acquired professional knowledge. From all positions, it involves continuous professional self-development. Emphasis is placed on the reasons for the difficulty of adapting the teacher, who studies and teaches computer science. Such reasons include information noise, poor structuring of information, rapid updating of computer technologies, and others. The article deals with the advantages of teaching computer sciences, which include: motivated students; interest, satisfaction with lessons; possibility to use computer equipment without restrictions; high level of various tasks of applied application, understandable to students. The article provides analysis of diagnostic data, conducted by the method of questioning of teachers of colleges and universities. Respondents have a work experience of no more than 7 years. Colleges and universities of the Sumy region became the basis of the study. Analysis of the diagnostic data provided in the article allowed to identify the causes of the difficulties of adaptation: insufficient quality of methodological literature and electronic resources; need for postgraduate education, with the help of experienced colleagues; lack of time for educational, methodological, organizational and research work. This analysis provides an opportunity to formulate ways to eliminate the problems of teaching IT technologies to young educators at the initial stage of teaching activity. The recommendations in the publication are important for teachers at the initial stage of teaching activity.

Key words: information technologies, professional adaptation of young teachers, programming, IT-technologies, educational process in higher educational institutions.

Список використаних джерел

  1. Власенко Ф. П. Цінності інформаційного суспільства й розвиток сучасної особистості. Гуманітарний часопис. К.ООО «Інф. системи», 2013. № 4. С. 56–63.
  2. Галус О. М. Професійна адаптація особистості: концептуальні підходи, структура й основні характеристики. Теоретичні основи професійної адаптації: зб. наук. пр..  Львів, 2007. С. 30–51.
  3. Галус О. М. Психолого-педагогічна компетентність викладача вузу як умова успішної професійної адаптації студентів до навчання / Зб. наук. праць.  Хмельницький : НАДПСУ ім. Б. Хмельницького.  2005.  № 33, Ч. II.  С. 26–33.
  4. Єгорова Є. Психологічні проблеми розвитку особистості у процесі набуття професії. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. Київ – Запоріжжя.  2013.  Вип. 34. С. 241–247.
  5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака.  К.: Навчальна Книга, 2003.  Ч. 1: Загальна методика навчання інформатики. 254 с.
  6. Ніколаєнко С І. Проблема професійної адаптації викладача-початківця до роботи у вищому навчальному закладі. Світогляд - Філософія - Релігія : зб. наук. праць. УАБС НБУ. Суми, 2014. Вип. 5. С. 22-32.
  7. Облєс І. І. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06 –„Теорія та методика управління освітою” / Ун-т менеджменту освіти АПН України, 2008. 24 с.
  8. Палагнюк В. В. Професійна адаптація викладача ВНЗ: підходи до аналізу. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2011. Вип. 38. С. 114-123.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1182 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar