Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Тарасова Т.Б. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:  ПОГЛЯД ПСИХОЛОГА
Тарасова Т.Б. [tarasovatb1@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Tarasova_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:  ПОГЛЯД ПСИХОЛОГА

Анотація. Стаття присвячена розгляданню психолого-педагогічних проблем впровадження елементів дистанційного навчання в навчальний процес у вищій школі. Аналізуються основні психолого-педагогічні функції засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Розкривається актуальність і перспективність дистанційних форм навчання в сучасній освітній системі. Стверджується необхідність використання елементів дистанційного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів. Показано, що інформаційно-комунікативні технології навчання створюють нові умови для використання наочності, забезпечують підвищення пізнавальної активності студентів, стимулюють їх інтерес до навчання і до навчальних дисциплін, сприяють ефективності професійної підготовки майбутніх педагогів. Розкриваються психолого-педагогічні проблеми і технічні складності у використанні елементів дистанційного навчання в професійній підготовці майбутніх педагогів. Одним з вдалих варіантів використання елементів дистанційного навчання є "змішане навчання" як поєднання дистанційного навчання з традиційними формами аудиторних занять. В таких умовах навчання істотно зростає особиста ініціатива і відповідальність студента за результативність його просування по навчальному маршруту в індивідуальному освітньому середовищі, істотно зростає об'єктивність взаємного контролю і самоконтролю студентів. Наведено та проаналізовано результати опитування студентів освітнього ступеню "магістр" щодо їх досвіду вивчення навчальної дисципліни "Психологія освіти" з використанням елементів дистанційного навчання. Сформульовано висновки про переважання нейтрального ставлення студентів до такого навчання, їх орієнтації в основному на його організаційні переваги і стриманих прогнозах щодо перспективності використання дистанційного навчання в професійній підготовці педагогів. На підставі отриманих результатів опитування студентів сформульовані психолого-педагогічні рекомендації щодо подальшої навчально-виховної та організаційної роботи по введенню в навчальний процес вищого навчального закладу елементів дистанційного навчання.
Ключові слова: навчання, вищий навчальний заклад, освітній ступінь "магістр", дистанційне навчання, віртуальне навчальне середовище Moodle, емоційний стан, ставлення до навчання, навчальна діяльність студентів, навчальна дисципліна

THE USAGE OF ELEMENTS OF DISTANT STUDY IN HIGHER EDUCATION: A PSYCHOLOGIST VIEW
Tatiana Tarasova
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. This article is dedicated to examining psychological-pedagogical problems of implementing the elements of distant study in higher school. In this article are analyzed the main psychological-pedagogical functions of means of informational-communicational technologies in studying process. In addition, relevance and perspectives of distant forms of studying in modern studying process are described. A necessity of usage of elements of distant study is approved in professional development of future teachers. It is shown that the informational-communicational technologies of education create new conditions for using visibility, provide an increase in the cognitive activity of students, stimulate their interest in learning and to academic disciplines, and contribute to the effectiveness of the professional development of future teachers. Psychological and pedagogical problems and technical difficulties in using the elements of distance learning in the professional training of future teachers are revealed. One of the successful options for use the elements of distant study is "mixed learning" as a combination of distance learning with traditional forms of classroom activities. In such learning conditions, the personal initiative and responsibility of the student for the effectiveness of his progress along the educational route in the individual educational environment is substantially increased, the effectiveness of the objectivity of mutual control and self-control of students is significantly increased.Also are carried out and analyzed the results of survey among the students that have magister degree, concerning their experience of learning a subject “Psychology of education” with using the methods of distant study. Moreover, have been made the conclusions about prevailing neutral attitude of students to this type of study, their orientation to organizational advantages and moderate forecasts concerning perspectives of using distant study in teachers’ professional training. Based on received results of student survey, are formed the psychological-pedagogical recommendations concerning further studying-educational and organizational work, about implementing to educational process the elements of distant study in higher education.
Key words: studying, higher education, magister degree, distant study, a “Moodle” virtual studying environment, emotional state, attitude to studying, student studying activity, academic discipline.

Список використаних джерел

  1. Кухаренко В.М., Главчева Ю.М., Рибалко О.В. Куратор змісту: навч.-метод. посіб.  Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 176 с.
  2. Муковіз О.П. Основи організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти : метод. реком.Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 66 с.
  3. Навчально-методичний посібник для викладачів щодо організації дистанційної форми навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації / За ред. Ісаєнка В.М. та інш.– К : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. 100 с
  4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Полат Е.С., и др. М. : Академия, 2002. 272 с.
  5. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. : навч. посіб. / Вишнівський В.В. та інш. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
  6. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : монографія / Андрєєв О.О. та інш. Нац. акад. пед. наук України.Харків : КП "Міськдрук", 2013. 212 с.
  7. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т.М. : НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. 816 с. Т. 2. 816 с.
  8. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с.
  9. Теорія та практика змішаного навчання : монографія /за ред. Кухаренка В.М. Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1206 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar