Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чашечникова О.С. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОД
Чашечникова О.С. [chash-olga-s@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Chashechnikova_Scientific_journal_F.pdf

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  
У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Анотація. Стаття присвячена створенню освітньо-професійної програми підготовки магістрантів-майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу. Узагальнено та систематизовано різні підходи до визначення загальних та фахових компетентностей, відповідних знань та умінь. Акцент зроблено на формування фахівця, який не лише спроможний втілювати запропоновані інновації у освітній процес, але й за власною ініціативою здійснювати дослідження, результати яких сприятимуть підвищенню ефективності навчання математики. До переліку фахових компетентностей введено знання основних аспектів створення творчого освітнього середовища в ході навчання математики та здатність до його створення як одна з умов формування творчої особистості учня / студента, а отже – одна з умов конкурентноспроможності вітчизняної системи освіти; уміння формувати й підтримувати інтерес учнів / студентів до математики, належний рівень їх мотивації до навчання математики; продукувати умови для створення творчого освітнього середовища в ході навчання математики. Визначено: необхідно створювати таку методичну систему навчання студентів математиків у педагогічних університетах, яка б була спрямована на вирішення взаємопов’язаних проблем розвиток творчого мислення майбутніх вчителів /викладачів математики та формування готовності до розвитку творчого мислення школярів / студентів у подальшій професійній діяльності. Серед вмінь особливо виділено уміння використовувати власну систему знань щодо психолого-педагогічних особливостей саме різних груп учнів в ході планування, організації та здійснення навчання математики в старшій та вищій школі. Вказано, що особливу увагу необхідно приділити формуванню у магістрантів мотивації до самовдосконалення. Представлено авторську структурно-логічну схему освітньої програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики. Зроблено висновок про доцільність  створення прогностичної уніфікованої програми підготовки саме майбутніх вчителів математики / викладачів, яка має враховувати спрямованість на розвиток творчої особистості самих студентів та на формування у них здатності до розвитку творчого мислення майбутніх учнів.
Ключові слова: підготовка магістрантів, майбутні вчителі математики, компетентності, створення творчого освітнього середовища.

REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF GRADUATE STUDENTS - FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF A COMPETENT APPROACH
O. Chashechnikova
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Abstract. The article is devoted creation of the educational-professional program of preparation of master's degrees   - future teachers of mathematics in modern terms. Generalized and systematized different going near determination of general and professional jurisdictions, proper abilities and skills. An accent is done on forming of specialist, which not only able to incarnate the offered innovations in an educational process but also on own initiative to carry out researches the results of which will be instrumental in the increase of efficiency of teaching mathematics. In the list of professional jurisdictions entered is knowledge of basic aspects of creation of creative educational environment during teaching mathematics and ability to his creation as one of terms of forming of creative personality of student / student. one of terms of competition of the domestic system of education; ability to form and support interest of student / students to mathematics, proper level of their motivation to teaching of mathematics; to product terms for creation of creative educational environment during teaching mathematics. Defined: you must create a methodological system of teaching mathematics students of pedagogical universities, which would be aimed at addressing the interrelated problems of the development of future teachers's/professors' creative thinking of  Mathematics and the formation of their readiness to develop creative thinking pupils/students in career.Among abilities ability to use the own system of knowledges in relation to psychological and pedagogical features exactly of different groups student during planning, organization and realization of teaching mathematics at senior and higher school is especially selected. It is indicated that the special attention must be spared forming for the master's degrees of motivation to self-perfection. Provided the author's structural logic master educational program for future teachers of mathematics.
Keywords: training of master's degrees, future teachers of mathematics, to the competence, creation of creative educational environment.

Список використаних джерел

 1. Байденко В.И. Образовательный стандарт. Опыт системного исследования. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1999. 440 с.
 2. Дашковська О., Погребняк В. Стандарти вищої освіти: нормативно-правове і організаційне забезпечення. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. Вып. 93. 2016. С. 21‑24.
 3. Денищева Л.О., Рыдзе О. А., Ковалева Г.С. Математика. Оценка профессиональной компетентности учителей начальной школы. ФГОСП. М.: Просвещение, 2013. 104 с.
 4. Державні стандарти вищої освіти: теорія і методика / За ред. Н.Г. Ничкало. Хмельницький: ТУП, 2002. 334 с.
 5. Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н. А., Акуленко І.А. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. 320 с.
 6. Малова И. Е. Сущность и уровни методической компетентности учителя математики. Ярославский педагогический вестник. 2006. Вып. 4. С. 107-109.
 7. Мамонтова Т.С. Формирование профессионально-методической компетентности будущего учителя математики в педвузе средствами курса «Теория и методика обучения математике» Дисс. канд. пед. наук. Ишим, 2009. 233 с.
 8. Матяш О.І. Актуальні проблеми формування методичних компетентностей майбутніх учителів математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук.праць. Вип. 33. Київ-Вінниця, 2012. С. 404-407.
 9. Моторіна В.Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Х., 2005. 512 с.
 10. Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: зб. тез доповідей наук.-метод. конф., 12‑13 травня 2011 р., Дніпропетровськ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». Д.: ДВНЗ «НГУ», 2011. 203 с.
 11. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій : автореф.дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Х., 2005. 44 с.
 12. Скворцова С. О. Розвиток особистісного компоненту професійної компетентності вчителя математики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2010. №2(4). С. 252-258.
 13. Сулима Т. С. Галузеві стандарти вищої освіти нового покоління – запорука підготовки професійно компетентного фахівця. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 35. С. 394-401.
 14. Тарасенкова Н., Акуленко І. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики. Вища освіта України. 2011. № 3. С. 53-66.
 15. Чашечникова О. С. Вимоги до підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2017 р., м. Суми; у 2 ч. Ч. 1. Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. С. 85-87.
 16. Чашечникова О.С., Колесник Є.А. Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5 (39), 2014. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. С. 391-401.
 17. Чашечникова О.С. Підготовка майбутнього вчителя математики до ефективної професійної діяльності у сучасних умовах. Міжнар. науково-метод. конф. ПМО-2017 Черкаси, 2017. С. 30-31.
 18. Чашечникова О. С. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів математики. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ, Україна. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. С. 228-229.
 19. Чашечникова О. С. Розвиток творчого мислення учнів під час навчання математики. Проблема діагностики. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ. 2011. № 1 (11). С. 217-226.
 20. Чашечникова О.С. Створення творчого середовища у процесі навчання математики з метою формування в учнів готовності до творчості. Дидактика математики : проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт.  Вип. 24. Донецьк : Вид-во Дон НУ. 2005. С. 169-174.
 21. Чашечникова О.С. Теоретико-методичні основи формування і розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики. Дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Суми, 2011. 558 с.
 22. Conway P. F., Clark, C. M. The journey inward and outward: A reexamination of Fuller’s concern-based model of teacher development. Teaching and Teacher Education. 2003. №19. Р. 465-482.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 11.04.2018 | Переглядів: 1574 | Рейтинг: 5.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar