Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кубанов Р.А. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кубанов Р.А. [kubanov12@rambler.ru]
Інститут інноваційного освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Kubanov_FMO.pdf

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Стаття присвячена теоретичному аналізу досліджень із педагогіки й акмеології щодо проблеми визначення змісту готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, її значення для професійного становлення майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Визначено роль основних дефініцій, які впливають на формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів, уточнено понятійно-категоріальний апарат проведеного дослідження. Зокрема, сучасні умови ринку ставлять принципово нові вимоги до молодих фахівців економічних спеціальностей. Зважаючи на це, вимагає вдосконалення як сам процес навчання у вищій школі загалом, так і формування готовності фахівців економічного профілю до професійної діяльності зокрема. Показником професійної сформованості особистості та її морально-психологічної зрілості, необхідної для її високої професійної діяльності є, насамперед, професійна готовність. На думку автора, під готовністю до майбутньої професійної діяльності ми можемо розуміти інтегративну характеристику з таким змістом: необхідний набір компетенцій; наявність стійких ціннісних орієнтацій стосовно  майбутньої професійної діяльності й сформованість певних особистісних якостей. На авторський погляд, специфіка формування професійної готовності фахівців економічного профілю полягає в конструюванні змісту підготовки на принципах цілісності і системності та необхідності врахування особливостей майбутньої професійної діяльності економіста (формування готовності до реалізації збалансованої професійної діяльності в економічної галузі, ефективної комунікаційної взаємодії, розв’язання нестандартних економічних завдань, уміння мислити і діяти в категоріальній системі ринкової економіки,  і саморегуляції на основі компетентного використання фахівцем власного індивідуального стилю діяльності) в ході відбору структури і змісту підготовки. Готовність майбутніх фахівців економічних спеціальностей виступає фундаментальною основою якісної професійної підготовки, визначає професіоналізм майбутнього фахівця, дає змогу максимально реалізувати себе в конкретній діяльності, сприяє самовдосконаленню, саморозвитку особистості майбутнього фахівця-економіста.
Ключові слова:  вищий навчальний заклад, студент, випускник, готовність до майбутньої професійної діяльності, конкурентоспроможність, ключові елементи готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців економічних спеціальностей.

Theoretical analysis in the structure of readiness future experts
of economics to the profession

Ruslan Kubanov
Institute for innovative education Kyiv national university of construction and architecture, Ukraine

Abstract. The article is devoted to theoretical analysis of researches on pedagogy and acmeology concerning the problem of determining the content of the readiness of future specialists of economic specialties for professional activity, its importance for the professional formation of future specialists in the process of studying at a higher educational institution. The role of the main definitions influencing the formation of preparedness for the professional activity of future economists is determined, the concept-categorical apparatus of the conducted research is specified. In particular, modern market conditions place principally new demands on young specialists in economic specialties. In view of this, it is necessary to improve both the process of studying at the higher school in general and the formation of the readiness of the specialists of the economic profile for professional activity in particular. An indicator of professional development of the person and its moral and psychological maturity, necessary for its high professional activity, is, first of all, professional readiness. According to the author, under readiness for future professional activity, we can understand the integrative characteristic with the following content: the necessary set of competencies; the presence of stable value orientations in relation to future professional activities and the formation of certain personal qualities. In the author's view, the specificity of forming the professional readiness of the specialists of the economic profile is to construct the content of training on the principles of integrity and systemicity and the need to take into account the peculiarities of the future professional activity of an economist (forming readiness for the implementation of balanced professional activities in the economic field, effective communication interaction, solving non-standard economic tasks, ability to think and act in the categorical system of a market economy, and self-regulation on the oz Peninsula competent specialist using their own individual style of activity) during the selection of the structure and content of training. The readiness of future specialists in economic specialties serves as the fundamental basis for quality professional training, determines the professionalism of the future specialist, makes it possible to realize himself as much as possible in the concrete activity, promotes self-development, self-development of the personality of the future specialist-economist.
Key words:  university, student, graduate, ready for future professional activity, competitiveness, the key elements of preparedness professional activity future specialists economics.

Список використаних джерел

 1. Байденко В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): метод. пос. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. 114 с.
 2. Вербицкий А. А., Ильязова М. Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: монография . М. : Логос, 2011. 288 с.
 3. Гаврилова О. В. Взаимосвязь удовлетворенности и мотивации учебной деятельности студентов в системе многоуровнего образования : автореф. дисс. … канд. психол. наук: 19.00.05. Казань, 2000. 23 с.
 4. Голуб Г. Б., Коган Е. Я., И. С. Фишман И. С. Оценка уровня сформированности ключевых профессиональных компетентностей выпускников УНПО: подходы и процедуры. Вопросы образования : ежек. научно-образ. жур. 2008. № 2. С. 161-186.
 5. Здравомыслов А. Г. Отношение к труду и ценностные ориентации. Социология в СССР. М. Мысль, 1966. Т. 2. С. 197-198.
 6. Котова Д. И. Формирование профессиональной компетенции стратегического планирования у муниципальных служащих : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2007. 26 с.
 7. Олейникова О. Н. Профессиональные стандарты как фактор повышения качества профессионального образования Образование и наука. Известия уральского отделения Российской академии образования: жур. теоретических и прикладных исследований. 2009. №8(65). С. 55-62.
 8. Онищенко В. Д. Фундаментальні педагогічні теорії: монографія. Львів: Норма, 2014. 356 с.
 9. Папуловская Н. В. Формирование социально-профессиональных компетенций для полипрофессионального взаимодействия у будущих разработчиков программных продуктов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Екатеренбург, 2012. 22 с.
 10. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие, реализация. М.: Когнито-Центр, 2002. 396 с.
 11. Трофимова О. Н. Формирование профессионально значимых качеств у будущих менеджеров средствами иностранного языка в условиях вуза : автореферат дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Чебоксары, 2008. 19 с.
 12. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособ. для вузов. М. : ЮНИТИ-ДИНА, 2002. 437 с.
 13. Шихова О. Ф., Шестакова Н. В., Шаляпина М. С. Квалиметрический подход к проектированию кометентностной модели бакалавра технологического образования. Образование и наука. Известия уральского отделения Российской академии образования: жур. теоретических и прикладных исследований. 2009. №1 (58). С.45-51.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.09.2018 | Переглядів: 1061 | Рейтинг: 5.0/16
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar