Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Тимейчук А.М. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА ДО ПРОЕКТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тимейчук А.М. [makssy@bigmir.net]
Київський університет туризму, економіки і права, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v2-16/2018_2-16-Tymeychuk_FMO.pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
З ТУРИЗМОЗНАВСТВА ДО ПРОЕКТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті охарактеризовано можливості визначення ефективності підготовки майбутніх магістрів з туризмознавства до проектної професійної діяльності, обґрунтовано сутність понять «критерій» та «показник» для кількісного оцінювання професійних компетенцій майбутніх магістрів з туризмознавства за багатьма їх структурними компонентами; визначено на основі змісту освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик майбутніх магістрів з туризмознавства основні професійні функції, компетенції та компетентності; критеріями готовності до проектної професійної діяльності визначено: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, професійний, креативний.
Мотиваційно-ціннісний критерій сформованості готовності майбутніх магістрів туризмознавства до професійної проектної діяльності передбачає наявність цілісної системи уявлень щодо майбутньої професії, наявність соціальних установок стосовно фахової діяльності, потреб навчальної діяльності, усвідомлення мети підготовки.
Когнітивний критерій передбачає наявність певного рівня теоретичних знань щодо сутності, функцій, передумов успішної професійної діяльності, набуття конструктивних, евристичних та системних знань, умінь та навичок застосовувати професійно-значущі елементи освіти у процесі фахової самореалізації.
Професійний критерій є системою дій щодо розв’язання професійних завдань, які пов’язані з усвідомленням, сприйняттям та оцінюванням важливості та престижності майбутньої професійної діяльності. Даний компонент демонструє готовність практичного застосування набутих знань, вмінь та навичок у майбутній професійній діяльності.
Креативний критерій розкриває вміння студента нестандартно і творчо реалізовувати результати своєї навчальної діяльності для здійснення професійних дій, визначає сформованість готовності майбутнього фахівця туризмознавства щодо творчого вирішення складних професійних завдань.
Ключові слова: туризм, магістр з туризмознавства, вища освіта, критерії, показники, рівні, професійна компетентність, проектна діяльність, професійна діяльність.

DEFINING THE EFFICIENCY OF PREPARING FUTURE MAGISTERS FROM TOURISM
FOR PROJECT PROFESSIONAL ACTIVITY

A.M. Tymeychuk
Kyiv University of Tourism, Economics and Law, Ukraine

Abstract. The article describes the possibilities of determining the effectiveness of the preparation of future masters in tourism studies for the project professional activity, substantiates the essence of the concepts of "criterion" and "indicator" for quantifying the professional competences of future masters in tourism studies for many of their structural components; determined on the basis of the content of educational and professional programs and educational qualification characteristics of future masters in tourism science, the main professional functions, competences and competence; criteria of readiness for the project professional activity are defined: motivational-value, cognitive, professional, creative.
Motivational-value criterion of formation of readiness of the future masters of tourism studies for professional project activity involves the presence of a holistic system of representations about the future profession, the availability of social settings for professional activities, the needs of educational activities, awareness of the goal of training.
The cognitive criterion involves the presence of a certain level of theoretical knowledge about the essence, functions, prerequisites for successful professional activity, acquisition of constructive, heuristic and system knowledge, skills and skills to use professional-significant elements of education in the process of professional self-realization.
A professional criterion is a system of actions for solving professional tasks related to awareness, perception and evaluation of the importance and prestige of future professional activities. This component demonstrates readiness for the practical application of the acquired knowledge, skills and abilities in future professional activities.
The creative criterion reveals the student's ability to outsource and creatively implement the results of his training activities for professional actions, determines the formation of the readiness of the future specialist in tourism in relation to the creative solution of complex professional tasks.
Key words: tourism, master of tourism studies, higher education, criteria, indicators, levels, professional competence, project activity, professional activity.

Список використаних джерел

 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. К.-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. 308 с.
 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра [Текст] : галузь знань 1401"Сфера обслуговування", напрям підготов. 140103 "Туризм", спец. 8.14010301"Туризмознавство (за видами)", кваліфікац. Магістр с туризмознавства 2481.2 "Туризмознавець", 2481.2 "Екскурсознавець" 2481.1 "Наук. співробітник (туризмологія, екскур / [розробники стандарту: А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, І.О. Бочан та ін.].  Київ : КНТЕУ, 2012. 34 с.
 3. Критерий. Большой энциклопедический словарь. URL :  http://www.vedu.ru/bigencdic/31353.
 4. Барабанщиков А. В.,  Дерюгин Н. И. Военно-педагогическая диагностика. М. : Высшая школа, 2005. 238 с.
 5. Багрій В.Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів: зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. URL: http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_6_4.pdf.
 6. Критерій. Публічний електронний словник з української мови. URL : http://ukrlit.org/slovnyk/критерій.
 7. Критерій. Словник іншомовних слів. URL : http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry =критерій&image.x=22&image.y=17
 8. Тернопільська В.І., Дерев’янко О.В. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012. №31. С. 264-267.
 9. Галімов А.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом : монографія. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2004. 376 с.
 10. Военная педагогика и психология / А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, Э.П. Утлик, Н.Ф. Феденко; Под ред. А.В. Барабанщикова. М. : Воениздат, 1986. 239 с.
 11. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навч. посібн. К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. 304 с.
 12. Guilford J.P. New frontiers of testing in the discovery and development of human talent. Seventh Annual Western Regional Conference on Testing Problems. Los Angeles, 1958. Р. 42-49.
 13. Кульчицька О.І., Сисоєва С.О., Цехмістер Я.В. Обдарованість та психологічні технології її розвитку. Педагогічні технології: наука – практиці: навч.-метод. щорічник. К.: ВІПОЛ, 2002. Вип. 1. С. 145-192.
 14. Гаваші С. Й., Лалакулич М. М. Креативність як умова самореалізації фахівця. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 57-69.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 07.09.2018 | Переглядів: 1087 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar