Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ковальчук M.Б. ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Ковальчук M.Б. [maya.kovalchuk@gmail.com]
Вінницький національний технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v3-17/2018_3-17-Kovalchuk_FMO.pdf

ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Анотація. Розробка і реалізація алгоритмів найоптимальніших рішень, поставленої проблеми, це одне із важливих вмінь інженера в сучасному інформаційному суспільстві. Тому розвинуте алгоритмічне мислення є однією з важливих компонент успішної професійної діяльності майбутнього інженера.
В статті проаналізовано зміст поняття «алгоритмічне мислення», його особливості,  рівні розвитку та основні форми в яких відображаються його істотні властивості.  Виділено алгоритмічні вміння студентів, які можна сформувати через його розвиток, адаптуючи їх до дисципліни «Вища математика».
Алгоритмічні процеси мислення забезпечуються сукупністю певних розумових прийомів.  В  статті наведено результати емпіричного дослідження щодо рівнів розвитку  базових прийомів розумових дій алгоритмічного мислення в студентів-першокурсників технічного університету. Першим етапом дослідження було накопичення інформації про процес професійної підготовки майбутніх інженерів-електриків. Через абстрагування, аналіз і синтез даної інформації були виділені основні операційні компоненти алгоритмічного мислення і представлені у вигляді системи взаємопов'язаних компонентів. Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що лише незначна кількість студентів здатні комплексно застосовувати різні прийоми алгоритмічного мислення в цілісному процесі розв’язування різних задач, здатні свідомо управляти своєю розумовою діяльністю і логічно мислити. Розглядаючи процес формування алгоритмічного мислення, як один з компонентів комплексної підготовки компетентного фахівця і з огляду на результати дослідження можна стверджувати, що проблема цілеспрямованого формування операційних компонент даного мислення є актуальною. Результати дослідження показали, що, з метою формування і розвитку складових алгоритмічного мислення, в навчальній діяльності доцільно використовувати завдання на формування логіко-алгоритмічних компонентів мислення і формування умінь аналізувати, синтезувати, прогнозувати і структурувати інформацію.
Ключові слова: алгоритмічне  мислення; професійна діяльність; операційні компоненти; прийоми розумових дій.

CONTENT ASPECTS OF ALGORITHMIC THINKING
Maya Kovalchuk
Vinnytsia National Technical University

Abstract. The development and implementation of algorithms of the most optimal solutions of the problem posed, is one of the most important skills of an engineer in the modern information society. Therefore, advanced algorithmic thinking is one of the important components of the successful professional activity of the future engineer.
The article analyzes the meaning of the concept of "algorithmic thinking", its features, levels of development and the main forms in which its essential properties are reflected. The algorithmic skills of students, which can be formed through its development, are allocated, adapting them to the discipline "Higher Mathematics".
Algorithmic processes of thinking are provided by a set of certain mental techniques. The article presents the results of an empirical study on the levels of basic methods development of mental actions of algorithmic thinking in freshmen students of the Technical University. The first stage of the study was the accumulation of information on the training process of future engineers-electricians. Through the abstraction, analysis and synthesis of this information, the main operating components of algorithmic thinking were identified and presented as a system of interrelated components. Summarizing the results of the study, it can be argued that only a small number of students are able to apply different techniques of algorithmic thinking comprehensively in the holistic process of solving various problems that can consciously manage their mental activity and logical thinking. Considering the process of algorithmic thinking formation, as one of the components of complex training of a competent specialist and in view of the results of the study, it can be asserted that the problem of purposeful formation of operating components of this thinking is pressing. The results of the study showed that in order to formulate and develop the components of algorithmic thinking, it is expedient to use tasks in the educational activity to form the logic-algorithmic components of thinking and to formulate the ability to analyze, synthesize, predict and structure information.
Key words: algorithmic thinking; professional activity; operating components; methods of mental actions.

Список використаних джерел

 1. Митин В. Что такое алгоритмическое мышление и как его развивать? URL: https://www.itweek.ru/business/blog/business/3483.php  
 2. Knuth, D. (1985). Algorithmic Thinking and Mathematical Thinking. The American Mathematical Monthly, 92(3), 170-181. doi: 10.2307/2322871
 3. Гейн А.Г., Юнерман Н.А. Задачник-практикум по информатике и информационным технологиям. Москва: Просвещение, 2003. 127 с.
 4. Зайдельман Я., Самовольнова Л., Лебедев Г. Три кита школьной информатики. Информатика и образование. 1993. (№ 4).  С. 13-16.
 5. Исаков В.Н., Исакова В.В. Алгоритмизация и программирование: методические аспекты. Информатика и образование. 1995.  (№ 2). С. 44-48.
 6. Волошинов С. А. Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного  педагогічного середовища: дис….к-та пед. наук. 13.00.04/ Херсонський державний університет. Херсон. 2012. 244 с.    
 7. Губина Т. Н. Методические приемы развития алгоритмического мышления будущего учителя информатики. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1761/paper01.pdf
 8. Лучко Л. Г. Решение задач школьного курса информатики. Омск: ОмГПУ, 20011.  80 с.
 9. Сметаніна Л. С. Педагогічні умови організації  алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму вища: дис….к-та пед. наук. 13.00.04/ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Одеса,  2010. 259 с.   
 10. Газейкин А. Стили мышления и обучение программированию. Информационные технологии в общеобразовательной школе. 2003.  (№ 6.)  С. 12-19.
 11. Milkova E. Development of Algorithmic Thinking and Imagination: base of programming skills. URL: https://www.researchgate.net/publication/260383669_Development_of_Algorithmic_Thinking_and_Imagination_base_of_programming_skills
 12. Gal-Ezer, J., &. Zwas, G. (1996). A Note on Algorithmic vs. Instrumental Thinking in Mathematics Education, in preparation.
 13. Лебедева Т.Н. Формирование алгоритмического мышления школьников в процессе обучения рекурсивным алгоритмам в профильных классах средней общеобразовательной школы: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Челябинский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2005. 20 с.
 14. Кушниренко А. Г., Лебедев Г.В.  12 лекций о том, для чего нужен школьный курс информатики и как его преподавать. Информатика. 1999.  (№1). С. 2-15.
 15. Копаев А.В. О практическом значении алгоритмического стиля мышления. Информационные технологии в общеобразовательной школе. 2003. (№6). С. 6-11.
 16. Очеретний В. О. Розвиток алгоритмічних умінь старшокласників засобами комп’ютерної графіки в умовах профільного навчання: дис... канд. пед. наук. 13.00.09/ Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Київ, 2017. 431 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 13.11.2018 | Переглядів: 1056 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar