Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Білошапка Н. М. УМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Білошапка Н. М. [nata.belaya@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Biloshapka_Scientific_journal_FMO.pdf

УМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті схарактеризовано уміння майбутніх учителів математики використовувати засоби комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності як здатність візуалізувати навчальний матеріал (поняття, об’єкти, моделі, їхні характеристики) у різний спосіб, у різних формах на основі інструментарію засобів комп’ютерної візуалізації (ЗКВ – комп’ютерні програми, у яких розробниками передбачені можливості візуального представлення на екрані комп’ютера абстрактних об’єктів або процесів, їх моделей у компактній формі, за необхідності в різних ракурсах, у деталях, з можливістю демонстрації внутрішніх взаємозв’язків складових частин, у тому числі прихованих у реальному світі й розвитку) через призму чотирьох взаємопов’язаних складових: психологічну (характеризує особисте ставлення майбутнього вчителя математики до використання ЗКВ у професійній діяльності, бажання вивчати інструментарій різних ЗКВ та навчати молодь його використовувати на уроках математики й у різних життєвих ситуаціях), предметну (передбачає наявність у майбутнього вчителя математики відповідних теоретичних інформатико-математичних знань, знань про ЗКВ і характеризує здатність майбутнього вчителя математики здійснювати раціональний вибір серед усіх ЗКВ, їх комп’ютерного інструментарію відповідно до навчальної теми, розумових здібностей учнів, обраних форм і методів навчання), технологічну (характеризує усвідомлення шляхів використання ЗКВ математичного призначення під час розв’язування різних класів математичних задач та використання ЗКВ загального призначення для візуалізації навчального матеріалу відповідно до поставленої мети уроку. Також до технологічної складової сформованості вмінь відносимо вміння розробляти уроки з використанням ЗКВ, де враховуються доцільність залучення того чи іншого ЗКВ, виваженість і спроможність його використання) та інформаційно-аналітичну (характеризує здатність майбутнього вчителя математики до самовдосконалення по впровадженню ЗКВ у власну практику та практику колег, робити відповідні висновки).
Ключові слова. Професійна підготовка, майбутній учитель математики, засоби комп’ютерної візуалізації, уміння використовувати засоби комп’ютерної візуалізації.

SKILLS TO USE COMPUTER VISUALIZATION TOOLS
OF MATHEMATICS TEACHERS’ IN PROFESSIONAL ACTIVITIES

N. M. Biloshapka
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article describes the skills of future mathematics teachers to use the means of computer visualization in their professional activities as the ability to visualize educational material (notions, objects, models, their characteristics) in various forms on the basis of computer visualization tools (CVT – сomputer programs in which the developers provide the possibility of visual representation on the computer screen of abstract objects or processes, their models in a compact form, if necessary, from different angles, in details, with the ability to demonstrate the internal interconnection of the components, in including hidden in the real world and development). These skills are to be considered through the prism of four components: psychological, subject, technological, informational and analytical components. Psychological characterizes the attitude of the future teacher of mathematics to the use computer visualization in professional activities, subject assumes the possession of relevant theoretical computer-mathematical knowledge by the future mathematics teacher, as well as knowledge about the classification of computer visualization tools of mathematical as well as general purpose, technological characterizes the awareness of the ways to use computer visualization tools for mathematical purposes during the solution of various classes of mathematical problems and the use of computer visualization tools for general-purpose visualization of educational material according to the aim of the lesson, information and analytical characterizes the ability of the future teacher of mathematics to self-analysis and self-improvement with the implementation of computer visualization tools. It is because of the complex structure of the skills to use the means of computer visualization and the formation of skills for future mathematics teachers to use the means of computer visualization in professional activities.
It is because of the complex structure (psychological, substantive, technological, informational and analytical) of the ability to use the means of computer visualization and the formation of skills for future mathematics teachers to use the means of computer visualization in professional activities.
Keywords. Professional training, future mathematics teacher, computer visualization tools, ability to use computer visualization tools.

Список використаних джерел

  1. Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf .
  2. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття. Освіта України. 2002.
  3. Кондрашова Л. В. Моральна психологічна готовність студента до вчительської діяльності. Київ : Вища школа, 1987. 102 c.
  4. Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Суми, 2017. 480 с.
  5. Білошапка Н. М. Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу. Наукові записки. Випуск 159. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 167-173.
  6. Білошапка Н. М. Візуалізація як інноваційний тренд у підготовці вчителя. Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20-21 листопада 2017 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 217-219.
  7. Білошапка Н. М. До питання про використання інтелект-карт у професійній діяльності вчителя математики. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 7-8 грудня 2017 р.); у 2-х частинах. Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. Ч. 1. С. 144-147.
  8. Семеніхіна О. В., Безуглий Д. С. , Білошапка Н. М. , Стома В. М. Використання засобів комп’ютерної візуалізації як шлях модернізації професійної освіти України. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» (Kaunas, february 23rd, 2018). Kaunas, Lithuania, 2018. С. 51-54.
  9. Семенихина Е. В., Белошапка Н. Н. К вопросу о формировании у будущих учителей умений визуализировать учебный материал. Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training: материалы X Юбилейной Междунар. науч.-практ. интернет-конф., (Мозырь, 27–30 марта 2018 г.) / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: Е. М. Овсиюк (отв. ред.) [и др.]. Мозырь, 2018. С. 73 – 75.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.11.2018 | Переглядів: 813 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar