Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Томашевська І. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ
Томашевська І.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_tomashevs-ka_scientific_journal_f.pdf

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ

Анотація. У статті розглядається одна з актуальних проблем сучасності – необхідність розвитку лідерських якостей майбутніх гуманітарних фахівців.
На підставі системного підходу процес формування лідерських якостей майбутніх фахівців у гуманітарному профілі ілюструється та обґрунтовується засобами проектування освітніх цифрових наративів. Аналіз поглядів вчених призвів до твердження, що лідерські якості особистості є ознаками, які дають можливість виділитися у конкретній справі та приймати відповідальні рішення у важливих ситуаціях; використовувати інноваційні підходи для вирішення проблеми; успішно впливати на послідовників на досягнення спільних цілей; створити позитивну соціально-психологічну атмосферу в команді.
Керівні якості умовно поділяються на загальну управлінську (професійна компетенція, практичне мислення, комунікативні, організаторські навички, працьовитість, сила волі, здоровий спосіб життя, стрес толерантність, колективізм); власне керівництво (харизма, творчість, ініціатива, співпереживання, моральність); специфічні - специфічні для конкретної галузі.
Виявлено етапи формування лідерських якостей майбутніх фахівців: робота над собою, самопізнання, самонавчання, самооцінка, самоповагу тощо.
Збагачення рефлексивного досвіду майстрів шляхом розробки навчально-цифрових наративів визначається основною умовою формування лідерських якостей майстрів гуманітарних наук.
Обґрунтовано роль та місце проектування навчально-цифрових наративів у підготовці магістрів.
Доцільність використання наративних технологій у формуванні лідерських якостей у аспірантах гуманітарних наук визначається тим, що традиційно наратив практично виражає людський досвід. Щоб наратив викликав певну реакцію та стимулював здатність людини висловлюватися, треба навчитися поєднувати досвід інших з особистими. Саме тому майстри стають учасниками та творцями майбутнього, інтерпретують існуючу реальність та перетворюють її в майбутнє.
Ключові слова: лідерство, лідерські якості,  магістерська підготовка, навчально-цифрові наративи, педагогіка і психологія вищої школи.

FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES OF MASTERS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES BY MEANS
 OF DESIGN OF EDUCATIONAL DIGITAL NARRATIVES

Irina Tomashevs’ka
East-European National University of Lesia Ukrainka, Ukraine

Abstract. The article deals with one of the most pressing problems of the present – the need to develop leadership qualities in future humanitarian specialists.
On the basis of the systematic approach, the process of forming the leadership qualities of future specialists in the humanitarian profile is illustrated and substantiated by the means of designing educational digital narratives. An analysis of the views of scientists has led to the assertion that leadership qualities of the individual are the features that provide the ability to stand out in a particular case and make responsible decisions in significant situations; use innovative approaches to solve the problem; to successfully influence the followers in pursuit of common goals; create a positive socio-psychological atmosphere in the team.
Leadership qualities are conventionally divided into general managerial (professional competence, practical thinking, communicative, organizational skills, hard work, will power, healthy lifestyle, stress tolerance, collectivism); own leadership (charisma, creativity, initiative, empathy, morality); specific - specific to a particular industry.
The stages of formation of leadership qualities of future specialists are revealed: work on oneself, self-knowledge, self-study, self-esteem, self-perception, etc.
Enrichment of the reflexive experience of masters through the design of educational digital narratives is determined by the main condition for the formation of leadership qualities of masters of the humanities
The role and place of designing educational digital narratives in preparation of master's degree students is grounded.
The expediency of using narrative technology in shaping leadership qualities in graduate students in the humanities is determined by the fact that traditionally the narrative essentially expresses human experience. In order for the narrative to cause a certain reaction and to stimulate the person's ability to express oneself, one needs to learn how to combine the experience of others with personal ones. That's how masters become participants and creators of the future, interpreting the existing reality and turning it into the future.
Key words: leadership, leadership qualities, master's training, educational digital narratives, pedagogy and psychology of higher education.

Список використаних джерел

 1. Bruner J. Life as Narrative. Social research. 2004. Vol. 7. № 3. P. 691–710.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : Перун, 2002. 1440 с.
 3. Казанцева Л. С., Жигарева Е. Ю. Лидерские качества студентов медицинского вуза как объект исследования. Материалы ІІІ Студенческой международной заочной конференции «Молодежный научный форум : гуманитарные науки». URL: http://www.nauchforum.ru/ru/node/658
 4. Кубарькова Н. В. Лидерские качества педагога: сущность и структура. The Emissia.Offline Letters. Электронное научное издание, 2012. URL: http://www.emissia. org/offline/2012/1772.htm.
 5. Лидерство. E-xecutive.ru URL : http://www.executive.ru/wiki/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%
  D1%81%D1%82%D0%B2%D 0%BE (10.09.2012)
 6. Пільганчук А., Кузьменко В. Розвиток лідерських якостей у майбутніх психологів. Гуманітар. вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»: зб. наук. пр. 2012. Вип.25. С. 412-415.
 7. Сопівник Р. В. Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі : автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.07. Луганськ : Б.в., 2013 . 40 с.
 8. Тимчук Л. І. Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку : монографія. Київ : САММІТ–КНИГА, 2016. 390 с.
 9. Семченко Н. О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Х., 2005. 215 с.
 10. Ягоднікова В. В. Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи : Автореф. дис... канд. пед. наук / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. Луганськ, 2006. 21 c.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.11.2018 | Переглядів: 888 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar