Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бабкова О. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТ
Бабкова О.О. [zcm.2370@gmail.com]
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Babkova_FMO.pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Анотація.  У статі представлено структурно-функціональну модель професійного розвитку викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти, яка має цільовий, змістовий, технологічний, діагностико-результативний блоки. Визначені критерії ефективності реалізації кожного. Модель апробовано та реалізовано в Запорізькому регіоні.
Автором окреслені провідні принципи професійного розвитку, які дозволяють раціонально побудувати освіт ній процес і передбачають формування у педагогів зазначеної категорії загальних, професійних (психолого‑педагогіч них), фахових (предметних) компетентностей. Визначено інтегральний критерій сформованої професійної компетентності, компонентами якого є:  мотиваційно-орієнтувальний, змістовий, процесуальний, оцінно-рефлексивний критерії. Презентовано показники сформованості кожного компонента: мотиваційно-орієнтувального – потреба у збагаченні, поновленні професійно-педагогічних знань; змістового – сформованість системи знань з теоретичних і методологічних основ професійно-педагогічної діяльності; процесуального – сформованість умінь і навичок з проектування освітнього процесу в умовах реформування національної системи профтехосвіти. 
Визначено, що професійний розвиток викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки в післядипломній освіті є цілеспрямованим, організованим, цілісним процесом оволодіння педагогами зазначеної категорії складовими професійної компетентності (мотиваційно-орієнтувальною, змістовою, процесуальною, оцінно-рефлексивною), необхідними для успішного здійснення освітньої діяльності, яка здійснюється в курсовий та міжкурсовий періоди; передбачає створення організаційно-педагогічних умов як сукупності об’єктивних можливостей, що забезпечують успішне досягнення мети.
Ключові слова: професійний розвиток, принципи професійного розвитку, курсовий і міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації,  синдром емоційного вигорання.

 

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF PROFESSIONAL AND THEORETICAL PREPARATION SUBJECTS IN THE POSTAL EDUCATION SYSTEM
Olena Babkova
Zaporizhzhia regional institute of postgraduate pedagogical education, Ukraine
Abstract. The article presents the structural-functional model of professional development of teachers of vocational andtheoretical training subjects in the system of post-graduate education, which has target, content, technological, diagnostic and productive blocks. The criteria for the effectiveness of each implementation are defined. The model has been tested and implemented in Zaporozhye region.
The author outlines the main principles of professional development, which allow to rationally construct the educational process and foresee the formation of general, professional (psychological pedagogical), professional (substantive) competencies of teachers. The integral criterion of the formed professional competence, the components of which are: motivational, substantive procedural, evaluative and reflexive criteria, is determined. The indicators of the formation of each component are presented: motivational - the need for enrichment, renewal of vocational and pedagogical knowledge; meaningful - the formation of a system of knowledge on the theoretical and methodological foundations of vocational and pedagogical activities; procedural - the formation of skills and skills in designing the educational process in the context of reforming the national system of vocational education. It has been determined that the professional development of teachers of vocational and theoretical training courses in postgraduate education is a purposeful, organized, coherent process with components of professional competence (motivational, substantive, procedural, evaluative and reflexive), which are necessary for the successful implementation of educational activities, which are carried out in the course and internship periods, and involves the creation of organizational and pedagogical conditions as a set of objective opportunities that ensure successful achievement of the goal.
Keywords: professional development, principles of professional development, coursework and between courses of advanced training, emotional burnout syndrome.

Список використаних джерел

  1. Курапова И. А. Система отношений в профессиональной деятельности. Психологический журнал.  2009. №3. С. 84-95.
  2. Сліпіч Ю.В. Професійний розвиток педагога як психолого-педагогічна проблема. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/23938/1/slipich.pdf (дата звернення 23.11.2018).   
  3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників. URL : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/ (дата звернення: 23.11.2018).
  4. Толочко С.В., Рідей Н.М. Теоретичне обґрунтування необхідності формування методичної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2017.  №8(16).  С. 14–19. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/view/6556 (дата звернення: 23.11.2018).
  5. Villegas-Reimers E. Teacher professional development: an international review of the literature. UNESCO: International Institute for Educational Planning. 2003. 196 с. URL :  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133010 (дата звернення: 23.11.2018) .
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 960 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar